Oddělení sociálních činností

Mgr. Jana Kulhánková

vedoucí oddělení sociálních činností
Tel.: 48 524 4930
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 27

Oddělení sociálních činností

Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4943
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví 1. máje 108/48 13 48 524 4938
Brůnová Lia odborný sociální pracovník 1. máje 108/48 26 48 524 4931
Cichá Soňa referent agendy opatrovnictví 1. máje 108/48 31 48 524 4828
Mgr. Farská Eva odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4978
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník Sociální práce 1. máje 108/48 26 48 524 4911
Bc. Kratochvílová Tereza odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 13 48 524 4913
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4937
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 25 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Oddělení sociálních činností zejména:

 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2)
 • plní úkoly dle zákona o sociálních službách a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • provádí sociální šetření s cílem vykonávat činnosti sociální práce
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé

 1. rozhoduje o změně příjemce důchodu;
 2. zajišťuje výkon opatrovnictví osob, které byly omezeny ve svéprávnosti a jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno statutární město Liberec; 
 3. na základě žádosti příslušného soudu provádí sociální šetření, a to za účelem vyhledání osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka, za účelem zhodnocení, zda navrhovaná osoba je vhodná pro výkon funkce opatrovníka, a za účelem kontroly výkonu funkce opatrovníka;
 4. zajišťuje osobě s trvalým nebo hlášeným pobytem na území v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 5. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a  osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady a územními samosprávnými celky; podává zprávy soudu a  Policii ČR;
 6. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péči, a zprostředkovává možnost jejího poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna;  
 7. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem;
 8. se souhlasem osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází, vstupuje do obydlí, v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 9. vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení O 7) a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2);
 10. zastupuje osoby, které podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře nejsou schopny sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb;
 11. vyhledává aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí; spolupracuje s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází; spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce; vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka;
 12. plní úkoly dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, a v souvislosti s nimi se souhlasem osoby v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných vstupuje do obydlí, v němž tyto osoby bydlí, a to s cílem vykonávat činnosti sociální práce;
 13. spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi v obci pomáhají;
 14. rozhoduje o úhradě za stravu a péči, které jsou poskytovány dítěti umístěnému na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy v  domově pro osoby se zdravotním postižením;
 15. vydává stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a k výpovědi nájmu z těchto bytů.

 

Aktuality odboru

16.06.2017

Sebezkušenostní soustředění pro děti

Již od roku 2003 pořádá Oddělení kurátorské činnosti Magistrátu města Liberec sebezkušenostní soustředění pro děti ve věku od 12 do 15 let, které jsou v evidenci Odboru sociální péče. V letošním roce se pobyt uskutečnil ve dnech od 26. do 29. května v penzionu U Skály v Kytlici.