Kdo jsme

Městská policie (dále MP) je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. MP Liberec začala svoji činnost v roce 1992  přijetím obecně závazné vyhlášky města Liberce  č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. Historii MP Liberec je věnován samostatný odkaz.

 

Hlavní úkoly obecních policií

Hlavní úkoly všech MP jsou definované zákonem o obecní policii. Ten ustanovuje, že obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

 

Činnosti Městské policie Liberec

 V rámci zákonem svěřených úkolů jsou konkrétními činnostmi MP Liberec např.: 

 • Nepřetržitá hlídková služba na území města Liberce
 • Nepřetržitý provoz tísňové linky 156
 • Provoz a obsluha městského kamerového systému 
 • Odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • Měření rychlostním radarem na vytipovaných dopravních úsecích
 • Zajištění provozu parkovacího systému a prodej parkovacích karet
 • Elektronické měření dopravní zátěže a kontrolní měření rychlosti 
 • Automatická detekce vozidel v pátrání prostřednictvím městského kamerového systému
 • Instalace fotopastí na místech s výskytem opakovaného protiprávního jednání
 • Spolupráce na projektu Liberec proti Šmejdům 
 • Odchyt agresivních psů a likvidace nebezpečného hmyzu
 • Správa a provoz dětského dopravního hřiště - zajištění dopravní výchovy pro ZŠ
 • Pravidelné vyhodnocování bezpečnostní situace města
 • Projekty a opatření k předcházení a regulaci kriminality
 • Preventivní přednášková činnost 
 • Asistence jiným složkám a subjektům


Strážníci v hlídkové službě  

Základem městské policie jsou strážníci působící v Liberci těchto hlídkových službách 

 • Pěší hlídky
 • Dopravní hlídky 
 • Motorizované hlídky 
 • Cyklo - hlídky
 • Okrskáři
 • Specialisté

 

- Pro klidné a bezpečné město - 

Tímto mottem se Městská policie Liberec hlásí ke svému významu a hlavnímu cíli.

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 13.06.2024 19:44

Nastavení cookies