Statut města

Číslo: 7/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, Statut města Liberce

č. 7/2011

Obecně závazná vyhláška statutárního města liberec

Statut města Liberec

 

Zastupitelstvo města Liberce se na svém zasedání dne 15.12.2011 usneslo vydat na základě § 130 a v souladu s  § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

P r e a m b u l e

Liberec je územně členěným statutárním městem, na části jehož území je zřízen jeden městský obvod. Statutární město Liberec (dále jen „město“) spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v  rozsahu přenesené působnosti.

HLAVA I

 Území města

čl. 1

  1. Území města je samostatnou územně správní jednotkou. Je  vymezeno administrativními hranicemi a rozčleněno na 33  městských čtvrtí, z  nichž 32 spravují přímo orgány města a  jednu městskou čtvrť spravují v  rozsahu  stanoveném tímto statutem orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný  městský obvod.
 1.  

  1. Město spravuje následující městské čtvrti:
   číslo čtvrti název městské čtvrti katastrální území:
       
   I Staré město Liberec
   II Nové město Liberec
   III Jeřáb Liberec
   IV Perštýn Liberec
   V Kristiánov Liberec
   VI Rochlice Rochlice u Liberce
   VII Horní Růžodol Horní Růžodol
   VIII Dolní Hanychov Dolní Hanychov
   IX Janův Důl Janův Důl u Liberce
   X Františkov Františkov u Liberce
   XI Růžodol I Růžodol I
   XII Staré Pavlovice Staré Pavlovice
   XIII Nové Pavlovice Nové Pavlovice
   XIV Ruprechtice Ruprechtice
   XV Starý Harcov Starý Harcov
   XVI Nový Harcov Starý Harcov
   XVII Kateřinky Kateřinky u Liberce
   XVIII Karlinky Karlinky
   XIX Horní Hanychov Horní Hanychov
   XX Ostašov Ostašov
   XXI Rudolfov Rudolfov
   XXII Horní Suchá Horní Suchá u Liberce
   XXIII Doubí Doubí u Liberce
   XXIV Pilínkov Pilínkov
   XXV Vesec Vesec u Liberce
   XXVIII Hluboká Hluboká u Liberce
   XXIX Kunratice Kunratice u Liberce
   XXX Vratislavice n.N. Vratislavice nad Nisou
   XXXI Krásná Studánka Krásná Studánka
   XXXII Radčice Radčice u Krásné Studánky
   XXXIII Machnín Machnín
   XXXIV Bedřichovka Machnín
   XXXV Karlov pod Ještědem Machnín

   

  B. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou (dále jen“městský obvod“) spravuje v  rozsahu stanoveném tímto statutem následující městskou čtvrť:

   číslo čtvrti  název městské čtvrti katastrální území:
       
   XXX Vratislavice nad Nisou Vratislavice nad Nisou

   

  HLAVA II

  Občané města

  čl. 2

  1. Občany města jsou všechny osoby, které jsou státními občany ČR a  mají na území města  trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství města.
  2. Občany městského obvodu jsou všechny osoby, které jsou státními občany ČR a mají na území obvodu trvalý pobyt.
  3. Postavení občanů města je upraveno v § l6 a násl. zákona o obcích a v jednacích řádech  orgánů města a městského obvodu.
  4. Postavení čestných občanů je upraveno v § 36 zákona o obcích. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města.

   

  HLAVA III

  Právní postavení městského obvodu

  čl. 3

  1. Městský obvod jedná jménem města v záležitostech svěřených mu zákonem a tímto statutem.
  1. Městský obvod při výkonu samostatné působnosti vystupuje v  právních vztazích svým jménem. Pokud však městský obvod  zastupuje Statutární město Liberec na základě tohoto statutu, a to  zejména ve věcech majetkových, vystupuje městský obvod jménem  města. Na písemnostech se pak uvádí "Statutární město Liberec,  zastoupené, starostou Městského obvodu  Liberec - Vratislavice n. N."
  2. U dotačních žádostí lze na písemnostech uvést označení statutárního města velkými písmeny tak, jak vyplývá z Registru ekonomických subjektů ČSÚ a živnostenského rejstříku.

   

   HLAVA IV

  Pravomoc orgánů města  v samostatné  a přenesené působnosti

  čl. 4

  1. Samostatnou působnost vykonává město v rozsahu stanoveném § 35 a následujících zákona o obcích.
  2. Přenesenou působnost vykonává město v rozsahu stanoveném v § 61 a následujících zákona o obcích.

   

  HLAVA V

  Orgány města

  čl. 5

  Orgány města  jsou:

  1. zastupitelstvo města
  2. rada města
  3. primátor
  4. magistrát
  5. zvláštní orgány města.

   

  čl. 6

  Zastupitelstvo města

  1. Zastupitelstvo města Liberce je nejvyšším orgánem samosprávy města Liberce.
  2. Postavení, pravomoc a působnost Zastupitelstva města Liberce je stanovena zákonem o obcích a jinými zvláštními právními předpisy.
  3. Zastupitelstvo města se při svém jednání řídí zákonem o obcích a platným jednacím řádem.

   

  čl. 7

  Rada města  

  1. Postavení, pravomoc a působnost Rady města Liberce je upravena v § 99 a následujících zákona o obcích a jinými zvláštními právními předpisy.
  2. Rada města se při svém jednání řídí platným jednacím řádem.

   

  čl. 8

  Primátor

  1. Primátor je volen zastupitelstvem města a je mu odpovědný ze své činnosti.
  2. Postavení primátora je upraveno v § l03 a následujících zákona o obcích.

   

  čl. 9

  Magistrát

  1. Magistrát tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu.
  2. Postavení a činnost magistrátu je upraveno v §5, §l09 a §140 zákona o  obcích a v interních předpisech,  zejména v organizačním  a pracovním řádu.

  čl. 10

  Zvláštní orgány města

  Postavení, zřízení a činnost zvláštních orgánů města pro výkon přenesené působnosti je upraveno v §106 zákona o obcích a ve zvláštních prováděcích předpisech.

   

  HLAVA VI

  Pravomoci městského obvodu ve věcech samostatné působnosti a přenesené působnosti

   

  čl. 11

   

  Město  svěřuje podle § 130 až 133 zákona o obcích na úseku samostatné působnosti městskému obvodu pravomoci:

  a) hospodařit se svěřeným majetkem, sestavovat svůj rozpočet,  provádět vyúčtování svého hospodaření, zřizovat a rušit účelové fondy, rozhodovat o poskytování dotací a darů,

  b) v souladu s plánem hospodářského rozvoje města a schválenou  územně plánovací dokumentací města zpracovávat program  rozvoje svého území, přijímat opatření k jeho plnění a  provádět jeho kontrolu,

  c) vyjadřovat se a zaujímat stanoviska k záměrům města, jeho  orgánů, právnických osob a zařízení, které zřizuje nebo  zakládá město, i k záměrům jiných orgánů, pokud se dotýkají  jeho zájmů a území a  předkládat vlastní návrhy ke všem  záležitostem, vydávat stanoviska k pořízené a schvalované územně plánovací dokumentaci v rozsahu svého území,

  d) ukládat právnickým i fyzickým osobám povinnost poskytnout  osobní i  věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy či jiné mimořádné události a účastnit se záchranných akcí koordinovaných městem,

  e) ukládat pokuty za správní delikty podle § 58  zákona o obcích na svém území,

  f) uzavírat smlouvy s právnickými a fyzickými osobami k  zajištění úkolů, jejichž plnění bylo obvodu uloženo nebo  svěřeno za podmínek stanovených statutem,

  g) zajišťovat ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a  kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního  prostředí zejména tím, že 

      ga) poskytuje podklady a spolupracuje na vytváření koncepce rozvoje města,

      gb) spravuje majetek, který byl obvodu svěřen tímto statutem,

      gc) předkládá městu návrhy na opravy, rekonstrukce a novou výstavbu na území obvodu v případech zajišťování investorské funkce městem, dále městu předkládá návrhy na uplatnění žádostí o poskytnutí dotace na projekty městského obvodu a jím spravovaných organizací, 

      gd) sleduje stav budov, pozemků, komunikací, zařízení a  jiných věcí movitých i nemovitých v majetku města ve svém obvodu, navrhuje městu zcizení či likvidaci nemovitého majetku,

      ge) kontroluje činnost právnických osob a zařízení,  zřízených nebo založených městem, na svém území,  předkládá radě města návrhy na  odstranění závad a návrhy  na zřízení či zrušení těchto právnických osob a zařízení,

      gf) rozhoduje o vyhlášení místního referenda v obvodu jen o  věcech, jejichž rozhodnutí je v samostatné působnosti  městského obvodu, a o realizaci jeho výsledku,

      gg) vytváří podmínky zejména pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení a pro mimoškolní  zájmovou činnost dětí a  mládeže na území obvodu v souladu s právními předpisy,

      gh) samostatně organizuje občanské obřady a slavnosti na  území obvodu, podílí se na organizaci sportovních, vzdělávacích, charitativních a kulturních akcí,

      gi) ve spolupráci s orgány města vytváří podmínky pro práci  zdravotnických zařízení,

      gj) zajišťuje identifikaci majetku města na území obvodu,

      gk) hospodaří s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob,

  h) rozhodovat o členství obvodu ve Svazu města a obcí,

  i) starat se o veřejný pořádek na území obvodu a využít  oprávnění ukládat úkoly Obvodnímu oddělení Policie ČR podle  §16 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, případně požádat o pomoc  městskou policii prostřednictvím ředitele městské policie  nebo primátora města, pokud není schopen zajistit pořádek vlastními silami a prostředky,

  j) vykonávat funkci zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu, 

  k) zřizovat a rušit předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící na území městského obvodu.

   

  Na úseku přenesené působnosti:

  1. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou vykonává podle § 139 zákona o obcích přenesenou působnost u všech agend, které jsou zvláštními zákony svěřeny do působnosti orgánů obcí,
  2. Podle tohoto statutu vykonává přenesenou působnost, svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům dle zákona č. 99/2004 Sb., o  rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
  3.  

   HLAVA VII

   Orgány městského obvodu

  4.  

  5. čl. 12
  6.  
  7. Orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. jsou:

   1. zastupitelstvo městského obvodu
   2. rada městského obvodu
   3. starosta
   4. úřad městského obvodu
   5. zvláštní orgány městského obvodu.

   

  čl. 13

  Zastupitelstvo městského obvodu

   

  1. Při výkonu samostatné působnosti, svěřené Městskému obvodu  Liberec - Vratislavice n. N. v souladu se zákonem a podle čl. 5 hlavy V. tohoto statutu, zastupitelstvo městského obvodu:

  a) schvaluje program rozvoje obvodu, kontroluje jeho plnění a přijímá opatření k jeho realizaci,

  b) schvaluje rozpočet obvodu a vyúčtování výsledků hospodaření,

  c) zřizuje a ruší účelové fondy,

  d) rozhoduje o účasti obvodu v nadacích, ve Svazu měst a obcí a o vystoupení z nadací a svazu,

  e) rozhoduje o majetkoprávních úkonech, týkajících se movitých věcí dle § 133 zákona,

  f) schvaluje stanoviska městského obvodu k otázkám, jejichž řešení spadá do pravomoci zastupitelstva města,

  g) schvaluje jednací řád zastupitelstva městského obvodu,

  h) stanoví počet zastupitelů a členů rady městského obvodu,

  i) volí ze svých řad starostu, místostarostu nebo místostarosty a další členy  rady městského obvodu,  odvolává je z funkce,

  j) schvaluje výši odměn  členům zastupitelstva městského obvodu,

  k) hospodaří s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob dle § 38 zákona o obcích,

  l) rozhoduje o stížnostech a námitkách k činnosti rady městského obvodu v otázkách samostatné působnosti,

  m) rozhoduje o vyhlášení místního referenda ve věcech, statutem svěřených městskému obvodu do samostatné působnosti,   

  n) vyjadřuje se předem ke změnám hranic obvodu, k zásadním opatřením,  týkajících se ochrany a tvorby životního prostřední v městském obvodu,

  o) stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost úřadu  městského obvodu,

  p) volí a odvolává přísedící okresního soudu za městský obvod,

  q) projednává petice ve věcech své působnosti a písemná podání občanů městského obvodu,

  r) vydává stanoviska k územnímu plánu,

  s) vyjadřuje se k obecně závazným vyhláškám a nařízením obce,  

  t) zřizuje a ruší výbory, volí předsedy a členy výborů a odvolává je z funkce,

  u) plní další úkoly stanovené tímto statutem, zákonem o obcích případně jiným právním předpisem,

  v) rozhoduje o zrušení usnesení rady městského obvodu,

  y) zřizuje a ruší předškolní zařízení, základní školy a školská zařízení jim sloužící na území městského obvodu a schvaluje jejich zřizovací listiny,

  z) rozhoduje o poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a  sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

  aa) rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a  peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.    

  2. Jednání zastupitelstva městského obvodu  se konají   vždy na území městského obvodu. Způsob jednání zastupitelstva městského obvodu  upravuje jednací řád zastupitelstva městského obvodu.

 2.  
 3. čl. 14

  Rada městského obvodu

   

  1. Rada městského obvodu při výkonu samostatné působnosti svěřené městskému obvodu dle čl. 5 hlavy V. tohoto statutu:

  a) zabezpečuje hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu a zajišťuje plnění programu rozvoje městského obvodu,

  b) schvaluje rozdělení a použití prostředků z fondu rezerv a rozvoje,

  c) schvaluje stanoviska městského obvodu k otázkám, jejichž řešení spadá do pravomoci rady města,

  d) schvaluje jednací řád rady městského obvodu a statuty  komisí nebo pracovních skupin, zřízených radou městského obvodu,

  e) zřizuje, řídí a ruší komise, jmenuje a odvolává členy  komisí a jejich předsedu,

  f) na návrh tajemníka úřadu městského obvodu jmenuje a odvolává vedoucí odborů  úřadu městského obvodu, stanoví jim platy,

  g) na návrh tajemníka úřadu městského obvodu rozhoduje o organizační struktuře úřadu městského obvodu a stanoví celkový počet pracovníků úřadu městského obvodu,

  h) připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva městského obvodu a zabezpečuje plnění jeho usnesení,

  i) projednává petice a zabezpečuje jejich projednání a  vyřízení,

  j) projednává návrhy, připomínky a podněty občanů městského  obvodu, adresované radě městského obvodu,

  k) ukládá právnickým osobám v případě ohrožení hospodářského  nebo veřejného života povinnost pomoci při odstraňování  následků mimořádné události a rozhoduje o úhradě nákladů i o náhradě škody při poskytování pomoci a koordinuje v těchto věcech postup s radou města,

  l) ukládá pokuty podle § 58 zákona o obcích,

  m) plní povinnosti zřizovatele městem zřízených příspěvkových organizací na území městského obvodu, pokud jsou tyto organizace plně financovány rozpočtem městského  obvodu, 

  n) ustanovuje správce nemovitostí v majetku města na území  městského obvodu po schválení v radě města,

  o) uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, vyjma nájmu bytů,

  p) pečuje o veřejný pořádek na území obvodu a je oprávněna ukládat úkoly Obvodnímu oddělení Policie ČR podle §16 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, případně požádat o pomoc městskou  policii prostřednictvím ředitele městské policie nebo  primátora města, pokud není schopna zajistit pořádek vlastními silami a prostředky,

  q) rozhoduje o dalších otázkách samostatné působnosti,  svěřené městskému obvodu, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu městského obvodu. Dále rozhoduje dle § 102 odst. 2 písm. l), n), o), a p) zákona o  obcích.

  r) plní vůči předškolním zařízením, základním školám a školským zařízením jim sloužícím na území městského obvodu úkoly zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městského obvodu,

  s) rozhoduje o poskytování dotací do 50 000 Kč včetně, v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,

  t) rozhoduje o poskytování věcných darů v hodnotě do 20 000 Kč včetně a peněžitých darů ve výši do 20 000 Kč včetně, fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.  

  2.  Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná. Způsob jednání stanoví jednací řád rady městského obvodu.

 4.  
 5. čl. 15

  Starosta

  1. Starosta je volen zastupitelstvem městského obvodu z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti

  2. Starosta zastupuje městský obvod navenek. 

  3. Postavení starosty je upraveno v § 103 a násl. zákona o obcích, s výjimkou odst. 3: 

      a) svolává a řídí zasedání zastupitelstva městského obvodu, 

      b) připravuje, svolává a řídí schůze rady městského obvodu,  podepisuje její usnesení společně s pověřeným členem rady  městského obvodu,

      c) spolu s místostarostou nebo jiným členem rady městského  obvodu podepisuje usnesení zastupitelstva městského obvodu,

  4. Starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci zastupuje místostarosta, kterého určí zastupitelstvo městského obvodu. Starosta je oprávněn zmocnit k podpisu jednotlivých právních  úkonů a jednání jménem městského obvodu třetí osoby.

   

  čl. 16

  Úřad městského obvodu

  1. Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník úřadu městského obvodu a zaměstnanci městského obvodu zařazení do úřadu městského obvodu. V čele úřadu  stojí starosta. Úřad městského obvodu se může členit na odbory, v  jejichž čele stojí vedoucí odboru.
  2. Úřad městského obvodu v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložila rada a zastupitelstvo městského  obvodu a pomáhá orgánům zastupitelstva a rady městského obvodu v jejich  činnosti. Vykonává další činnosti, stanovené organizační strukturou  úřadu, obecně závaznými předpisy a interními předpisy.
  3. Informuje občany o místě, době a navrženém pořadu připravovaného zasedání zastupitelstva městského obvodu.
  1. Úřad městského obvodu vykonává ve věcech přenesené působnosti státní správu podle § 139 odst. 2 zákona o obcích, v souladu s tímto statutem a  zvláštními zákony.

   

  čl. 17

  Zvláštní orgány městského obvodu

  Postavení, zřízení a činnost zvláštních orgánů městského obvodu pro výkon přenesené působnosti je upraveno v §106 zákona o obcích a ve zvláštních prováděcích předpisech.

  HLAVA VIII

  Majetek města a jeho svěření městskému obvodu

   

   čl. 18

  1. Majetkem města jsou věci, pohledávky a jiná majetková práva,  která přešla nebo přejdou do jeho vlastnictví na základě zákonů zejména zák. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do  vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů nebo které město nabylo nebo  nabude do svého vlastnictví  jiným způsobem.

  2. Svěřený majetek města lze městskému obvodu odebrat pouze v zákonem stanovených případech.

  3. Svěřením majetku se rozumí převedení některých práv vlastníka  na  městský obvod s tím, že výčet takto převáděných práv musí  být výslovně uveden ve svěřovacím aktu (ve statutu, v usnesení  zastupitelstva města).

  4. Městský obvod jemuž byl majetek města svěřen, je povinen s ním nakládat ve prospěch města a ve smyslu platných právních předpisů jej  chránit před poškozením, zničením či zneužitím a dbát o jeho  optimální využití. 

   

  čl. 19

  1. Městskému obvodu se svěřuje bezvýhradně movitý majetek města,  ke kterému měl městský obvod právo hospodaření ke dni  účinnosti zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do  vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů a movitý majetek, který  městský obvod nabyl nebo nabude v rámci svého hospodaření.

  2. Městskému obvodu se svěřuje do správy a užívání nemovitý  majetek města, umístěný v katastrálním území Vratislavice nad  Nisou s výjimkou věcí uvedených v příloze statutu č. 1 nebo  nemovitého majetku, který si zastupitelstvo města vyhradí. Městský obvod je oprávněn podávat u  příslušných orgánů státní  správy návrhy na rozdělení a sloučení pozemků po předchozím projednání s městem, dále uzavírat, měnit a vypovídat  příslušné nájemní smlouvy s výjimkou pronájmů bytů, smlouvy o  správě svěřeného majetku, smlouvy mandátní a příkazní, smlouvy  o dílo, o  obstarání apod., které zajišťují běžné hospodaření se svěřeným majetkem, a sjednat samostatně smluvní podmínky.  Městskému obvodu se nesvěřuje oprávnění pronajímat byty  ve  vlastnictví města ani vydávat souhlas majitele ke směnám bytů.

  3. Městský obvod není oprávněn jakkoliv zcizit, poskytnout jako  záruku nebo zatížit nemovitosti, včetně bytů a nebytových prostor vymezených dle zákona 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, ve znění pozdějších předpisů v  majetku města, umístěné na  území městského obvodu, není oprávněn takové akty podepisovat ani navrhovat vklad do katastru nemovitostí. Městský obvod však může zastupitelstvu města majetkoprávní  operaci navrhnout a  připravit k realizaci dle interních  směrnic města, schválených zastupitelstvem města. 

  4. Městský obvod má právo se předem vyjádřit:

  a)  k návrhům změny hranic obvodu,
  b)  k návrhům majetkoprávních úkonů s nemovitostmi,
  c) k restitučním nárokům k majetku na území obvodu podle  platných zákonů,
  d) k majetkoprávním úkonům vyplývajícím ze zákona 229/91 Sb. o  úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a jeho navazujících novel a zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

  HLAVA IX

  Orgány zastupitelstva města a městského obvodu

  čl. 20

  Orgány zastupitelstva města a městského obvodu jsou výbory. Postavení a pravomoc výborů je upravena v zákoně o obcích.

   

  HLAVA X

  Orgány rady města a městského obvodu

  čl. 21

  1. Rada města a městského obvodu (dále jen rada) zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a odborné pracovní skupiny.
  2. Rada svým usnesením stanoví složení komisí, odborných  pracovních skupin rady a jejich  strukturu, jejich práva a povinnosti, počet členů, jmenuje  předsedu a členy svých orgánů.
  3. Předsedové orgánů rady jsou odpovědni za svou činnost na úseku samostatné působnosti radě, která je řídí, kontroluje a  ukládá jim úkoly.

   

  čl. 22

  1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady, které se odpovídá ze své činnosti. Předkládá jí také  svá stanoviska a náměty.
  2. Komise plní úkoly, stanovené jí statutem komise a uložené jí radou a  předkládá radě zprávy o plnění těchto  úkolů i o své celkové činnosti.
  3. Při plnění uložených úkolů radou a při naplňování své  iniciativní funkce spolupracuje komise s dalšími  komisemi rady a pomáhá jim zejména výměnou a zobecňováním zkušeností i metodickou činností.

   

  čl. 23

   

  Rada a její orgány mohou zřizovat trvalé nebo dočasné odborné pracovní skupiny jako poradní, iniciativní orgány. Orgán, který odbornou pracovní skupinu zřídil, stanoví její název, jmenuje a odvolává její členy a vymezuje její úkoly.

   

  HLAVA XI

  Hospodaření města a městského obvodu, zdroje peněžních příjmů a druhy výdajů obvodu

   

  čl. 24

   

  1. Město a městský obvod hospodaří podle rozpočtu, který  sestavují na příslušný kalendářní rok. Oba rozpočty jsou  samostatné.

  2. Příjmy městského obvodu vycházejí ze zákona a tohoto statutu, tvořeny jsou:

  1. příjmy ze svěřeného majetku a majetkových práv,
  2. příjmy z výsledků vlastní činnosti,
  3. příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je městský obvod pověřen statutem a podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z  vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci městského obvodu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (malá rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,
  4. výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona,
  5. dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
  6. dotace z rozpočtu kraje,
  7. prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, týkající se městského obvodu, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem města,
  8. přijaté peněžité dary a příspěvky,
  9. jiné příjmy, týkající se městského obvodu, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů města,
  10. podílem na daňových výnosech, daných zákonem o rozpočtovém určení daní a to:
   1. výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na území městského obvodu
   2. z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
   3. z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
   4. z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
   5. z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona o rozpočtovém určení daní,
   6. z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s  výjimkou výnosů uvedených v písmenu § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní,
   7. z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území města bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a  dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území města bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
   8. z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

  Výpočet podílu na rozpočtových daních v oblasti 2) – 8) je násobený koeficientem 0,75.

  Výpočet v rámci souhrnného vztahu přepočteném podle počtu  obyvatel, podle odpovídajícího výkonu přenesené státní správy, podle počtu žáků nebo v rozsahu podle jiného kritéria vyplývajícího z příslušného předpisu, rozhodnutí nebo povahy věci.

  Podíl počtu obyvatel městského obvodu a města se vypočte dle statistických  údajů o počtu obyvatel k 31.12. předešlého roku na čtyři desetinná místa.

  1. Výdaje městského obvodu vycházejí ze zákona a tohoto statutu, jsou to:
  1. výdaje na vlastní činnost obvodu,
  2. splátky přijatých půjček a výpomocí, 
  3. závazky vyplývající pro městský obvod z plnění povinností uložených tímto statutem
  4. výdaje na vlastní činnosti městského obvodu v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o svěřený majetek a jeho rozvoj,
  5. výdaje spojené s výkonem státní správy, kterou je městský obvod pověřen,
  6. závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů a jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,
  7. úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů.

  4. Do tří měsíců po skončení kalendářního roku sestavují město a  městský obvod vyúčtování svého hospodaření za uplynulý rok po přezkoumání roční účetní závěrky auditorem, případně krajským úřadem. Výsledek hospodaření - zisk - zůstává městskému obvodu, ztráta - městský obvod hradí z přebytku minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou - úvěrem. V daňovém řízení, v řízení před orgány statistiky a  jinými státními orgány ve věcech hospodaření města vystupuje město i za městský obvod. 

  5. Město a městský obvod vedou na sobě nezávislé samostatné  účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu. Město má právo požadovat informace o stavu hospodaření městského obvodu a  kdykoli provést kontrolu hospodaření obvodu v případech, kdy  město vystupuje i za městský obvod ve smyslu odst. 4 tohoto článku. 

  6. Orgány města a městského obvodu se řídí při nakládání s městským majetkem platnými právními předpisy a interními směrnicemi města.

   

  HLAVA XII

  Právnické osoby zřízené (založené) městem a městským obvodem 

   

  čl. 25

   

  1. Město zakládá, zřizuje a ruší právnické osoby.
  2. Městský obvod je oprávněn na svém území zřizovat a rušit předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící a vykonávat úkoly jejich zřizovatele.

   

  HLAVA XIII

  Vztahy orgánů města a městského obvodu

   

   čl. 26

   

  1. Orgány města a orgány městského obvodu vykonávají samostatnou působnost v mezích zákona a stanovených článkem 3 tohoto statutu jako nezávislé samosprávné orgány, které vzájemně respektují svá stanoviska, vyjádření a návrhy učiněné v zájmu občanů města a obvodu a činí všechny kroky k tomu, aby rozdílné názory nebyly na překážku přijetí optimálních rozhodnutí a usnesení.
  2. Primátor nebo náměstek primátora, určený zastupitelstvem města, mají právo zúčastnit se jako  hosté zasedání zastupitelstva a rady městského obvodu, jichž nejsou členy, a to s hlasem poradním.
  3. Starosta, nebo místostarosta určený zastupitelstvem mají právo zúčastnit se jednání rady města a zastupitelstva města jichž nejsou členy, a to s hlasem poradním.
  4. Magistrát ve věcech přenesené působnosti přezkoumává rozhodnutí orgánů městského obvodu ve správním řízení, kontroluje a koordinuje jejich činnost a poskytuje jim metodickou pomoc.  Svolává a zabezpečuje společné porady tajemníků, vedoucích  odborů magistrátu města a úřadu městského obvodu či porady a školení jednotlivých zaměstnanců magistrátu a úřadu městského  obvodu.

   

  HLAVA XIV

  Kontrola

   

  čl. 27

   

  1. Město je oprávněno prostřednictvím svého kontrolního odboru provádět kontroly hospodaření obvodu, způsob vedení účetnictví, majetkoprávních úkonů a to v souladu se zákonem a tímto statutem. Magistrát resp. odbory, jimž je svěřen výkon přenesené působnosti, mají právo provádět kontrolu ve věci přenesené působnosti (dále jen kontrolní orgán).
  2. Zahájení kontroly oznámí kontrolní orgán městskému obvodu alespoň 5 pracovních dní předem.
  3. Kontrolní orgán má právo požadovat, aby mu byly ve stanovené lhůtě předloženy všechny potřebné doklady a poskytnuty veškeré informace ke kontrolované problematice.
  4. Kontrolní orgán se při zahájení kontroly prokáže pověřením podepsaným primátorem města nebo tajemníkem magistrátu.
  5. Poznatky zjištěné kontrolou zpracuje kontrolní orgán do protokolu o  kontrole, ve které navrhne i nápravná opatření. Protokol o kontrole projedná s kontrolovaným subjektem, který k němu může zpracovat stanovisko.
  6. Protokol o kontrole, projednaný s kontrolovaným subjektem, bude bez zbytečného odkladu předložen radě města ke schválení.

   

  HLAVA XV

  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

   

   čl. 28

   

  1. Orgány městského obvodu nemohou pro městský obvod vydávat právní předpisy.
  2. Při přípravě obecně závazných vyhlášek na nařízení předkládají zpracovatelé navrhovaný text orgánům městského obvodu k projednání a to prostřednictvím tajemníka městského obvodu.
  3. Návrh právního předpisu musí být orgánům městského obvodu zaslán alespoň 15 dní  před projednáním v radě města.
  4. Z důvodu naléhavé potřeby přijetí právního předpisu může být tato lhůta po dohodě s městským obvodem přiměřeně zkrácena.
  5. Orgán městského obvodu vydá po projednání návrhu k právnímu předpisu stanovisko, které se dále stane součástí návrhu pro orgány města.
  6. Po schválení právního předpisu zajistí magistrát zveřejnění na úředních deskách města i městského obvodu.

   

  HLAVA XVI

  Způsob projednání územně plánovací dokumentace a programu rozvoje města s městským obvodem

   

  čl. 29

  1. Městský obvod není orgánem územního plánování, sám nepořizuje územně plánovací dokumentaci.
  2. Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje podnět k pořízení, návrh zadání, souborné stanovisko a návrh územně plánovací dokumentace a  jejich změn pro své území.
  3. V budově úřadu městského obvodu může být zřízeno pracoviště stavebního úřadu Magistrátu města Liberec rozhodnutím Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. Personální a  technické zázemí zajišťuje městský obvod.

   

  HLAVA XVII

  Společná a zrušovací ustanovení

   

  čl. 30

   

  1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberec, v znění vyhlášek č. 10/2003, č. 3/2004, č. 2/2005, č. 1/2007, č. 2/2009, č. 3/2010.
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

 

 

Bc. Jiří Šolc v.r. Bc. Martina Rosenbergová v.r.
náměstek primátorky primátorka města

 

Příloha č. 1

ROZSAH NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA,  KTERÝ SE NESVĚŘUJE DO SPRÁVY  MĚSTSKÉMU OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE n.N.

 

Nemovitý majetek města v k. ú. Vratislavice nad Nisou:

 

 1. Nová hasičská zbrojnice č.p. 871 na stpč. 1402, dvougaráž na stpč. 1385/3 a pozemky: stpč. 1385/3, stpč. 1402, stpč. 1404,
 2. Lesní půdní fond,
 3. Stará hasičská zbrojnice č.p. 231 a pozemek p.č. 1403, na kterém zbrojnice stojí,
 4. Bytové domy v Zeleném údolí  -  čp. 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 a pozemky p.č. 2209/16, 2209/18, 2209/19, 2209/20, 2209/21, 1845/17, na kterých objekty stojí,  
 5. Objekt k bydlení č.p. 1208 a p.p.č. 2209/13, na kterém objekt stojí.

 

Příloha č. 2

 

 

 

Znak města Liberce

 

 

 

 

 

 

Znak MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Počátek účinnosti: 31.12.2006 0:00:00 GMT+01:00

 

Statut města byl změněn těmito vyhláškami:

- č. 3/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška SML č. 7/2001 Statut města Liberce, ve znění pozdějších předpisů.

Nastavení cookies