Informace pro delegující do OVK

Děkujeme za pomoc při organizaci voleb do Evropského parlamentu.

Činnost OVK bude ukončena 15 dní po zveřejnění výsledku voleb ve Sbírce zákonů, tj. 27. 6. 2024.

Odměny budou vyplaceny do 30 dnů od ukončení činnosti OVK.

Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.

 

Dle ust. § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě, nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 8. 5. 2024 do 16:00 hod Vzor delegace naleznete níže.

MIMOŘÁDNÁ SLUŽBA (pro podání delegace do OVK)
8. 5. 2024 od 8 do 16:00 hod.

Z pověření primátora statutárního města Liberec delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí přijímá dne 8. 5. 2024 do 16:00 hod. na odboru správním a živnostenském:
Veronika HIRŠALOVÁ – vedoucí správních činností
Mgr. Ondřej KORBA – specialista pro správní řízení
Mgr. Jitka ŠTÍCHOVÁ – vedoucí odboru SP.

Pro podání delegace dne 8. 5. 2024 prosím zavolejte na tel. číslo: 485 243 713.

 

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání (včetně 1. zasedání - viz termín níže).

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní článek ve sčítání odevzdaných hlasů, tvoří komisi v první řadě osoby delegované jednotlivými kandidujícími subjekty. Důvodem je, aby při vzájemné kontrole mohly volební strany osobně dohlížet na správnost zpracovávaných výsledků.

Člen musí být proto plně schopen vykonávat svou funkci. Zájemci by při zvažování měli vzít v potaz i dobu činnosti komise ve dny voleb a povinnost posléze sčítat hlasy, které zejména v komunálních volbách může trvat i několik hodin.

SEZNAM/DELEGACE
Seznam dle ust. § 18 odst. 4) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu musí obsahovat:

  • jméno a příjmení delegovaného
  • datum narození delegovaného
  • adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného (jde-li o občana jiného členského státu uvede se místo přechodného pobytu)
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla zmocněncem k delegování pověřena (kopii pověření přiloží k delegaci)
  • podpis zmocněnce politické strany hnutí nebo koalice nebo osoby, která byla zmocněncem k delegaci zmocněna


dalšími doporučenými údaji jsou:

  • telefonní číslo delegovaného
  • doručovací adresa delegovaného
  • email delegovaného
  • údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen


Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

 

KDO MŮŽE BÝT DELEGOVÁN DO OVK:
Občan České republiky nebo jiného členského státu EU, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 14. a 15. 5. 2024), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
14. 5. 2024  v 15:00 hod. OVK č.   1 - 20
14. 5. 2024  v 13:00 hod. OVK č. 21 - 40
15. 5. 2024  v 15:00 hod. OVK č. 41 - 60
15. 5. 2024  v 13:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Krajský úřad Libereckého kraje, multifunkční sál, U Jezu 642/2a, Liberec 2

POZOR:
Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na delegaci uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (8. 5. 2024)Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OVK:
Předseda* - 2 200 Kč
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč
Člen - 1 800 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních (tedy i na 1. zasedání OVK).

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod, nejvýše však 340 Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

NÁPLŇ ČINNOSTI ČLENA OVK:
Jaké úkoly plní člen OVK a jak vypadá výkon funkce člena OVK v praxi se můžete podívat na instruktážním videopořadu. Videonávody a zajímavé informace jsou umisťovány také na youtube kanál MV ČR.

 

SEZNAM OVK:

Seznam všech 80 OVK na území statutárního města Liberec naleznete níže (bude doplněno po potvrzení všech míst - cca začátkem 4/2024). Delegace do OVK umístěných v městském obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou musí být doručeny jejich úřadu (Úřad městského obvodu - Vratislavice nad Nisou).

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu:
Veronika Hiršalová, tel.: 485 243 713, email: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies