ITI – Integrované územní investice 2021 - 2027

Integrovaná strategie představuje dokument obsahující potřeby, problémy, přednosti, vize, cíle a opatření celé aglomerace. Liberecko-jablonecká aglomerace zahrnuje statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou a 45 okolních obcí, které na tato jádrová města vykázala nejužší vazby. Mapu aglomerace a seznam obcí, které ji tvoří, najdete zde.

Na základě integrované strategie bude možné čerpat dotační prostředky vymezené pro nástroj Integrované územní investice v období 2021 - 2027. Cílem je například podpora oblastí jako je udržitelná městská mobilita, dobudování veřejné infrastruktury, podpora mezisektorové spolupráce, předcházení změnám klimatu a prevenci such, zavádění moderních technologií a aplikací pro zlepšení výkonu územní veřejné správy a zvyšování kvality života občanů. Z ITI mají být podpořeny větší, unikátní a provázané či síťové projekty.

Nástroj ITI bude realizován v 5 sektorových operačních programech: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Doprava (OP D), Operační program Životní prostředí (OŽP), Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). 

Integrovaná strategie je zpracována na principu územní dimenze a partnerství. Za tímto účelem zřídil nositel ITI, tedy Statutární město Liberec, odborné pracovní skupiny a Řídící výbor. Od září 2020 probíhá příprava integrované strategie ve spolupráci s externím dodavatelem, společností GaREP, spol. s r.o.

Další informace o nástroji ITI jsou dostupné zde.

Administrace ITI je financována z OP Technická pomoc prostřednictvím projektu.

 

 

 

 

 

I

 

Nastavení cookies