Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

Program: IOP Počátek realizace: 6.6.2007 Konec realizace: 31.12.2015 Finanční objem projektu: 292 087 175 Spolufinancováno z: z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Integrovaný operační program - oblast intervence 5.2.
www.strukturalni-fondy.cz/iop.
Portál Evropské unie

E-mail: repkova.hana@magistrat.liberec.cz
Telefon:  +420 485 243 189

 

AKTUÁLNĚ:

 

 

 1. 1.11.2014 vyhlášena kontinuální výzva č. 10 na revitalizaci veřejných prostranství
 2. vyhlášena kontinuální výzva č. 9 na revitalizaci veřejných prostranství
 3. spuštěn finanční nástroj JESSICA (Nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů) více informací zde 
 4. nová verze příručky pro žadatele a příjemce od 26.8.2013
 5. vyhodnocena výzva č. 8
 6. vyhlášená výzva č. 8 na regeneraci bytových domů - předkládání žádostí 15.4.-15.5.2013 - alokace 44 mil. Kč (85% ERDF + 15 % státní rozpočet)
 7. 20.3.2013 aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP
 8. příprava výzvy č. 8 na regeneraci bytových domů
 9. vyhodnocena 7. výzva - výsledky pod odkazem níže
 10. vyhlášena 7. výzva na regeneraci bytových domů - předkládání žádostí 1.-28. února 2013- alokace 10 mil. Kč z ERDF
 11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast regenerace bytových domů bude možné na MMR vydávat pouze do 31.12.2013. Po tomto datu bude možné t jen projekty v aktivitě 5.2 b) realizovat, a to do data 30.6.2015!
 12. uzavřena 6. výzva na regeneraci bytových domů
 13. vyhlášena 6. výzva na regeneraci bytových domů - předkládání žádostí 1.-31. října 2012 - alokace 11,5 mil. Kč z ERDF
 14. uzavřena výzva č. 5 - výsledky zveřejněny na níže uvedeném odkazu
 15. vyhlášena výzva č. 5 na regeneraci bytových domů
 16. odevzdaná Roční monitorovací zpráva za dok 2011
 17. 21.7.2011 - na Centru regionálního rozvoje (CRR) v Hradci Králové odevzdáno 47 projektů do IOP 5.2 b s celkovými způsobilými výdaji v roce 2011 (tj. do 30.9.2011) 43,4 mil. Kč. Dále má město podány tři žádosti do oblasti IOP 5.2.a za 42,580 mil. Kč do 30.9.2011. V součtu to znamená, že za naše IPRM v roce 2011 budeme mít pravděpodobně profinancováno celkem za cca 85,3 mil. Kč tj. 35 % celkových způsobilých výdajů dle Dohody o zabezpečení realizace IPRM.
 18. 1.7.2011 - U poskytovatele dotace podány projektové žádosti na  projekty Revitalizace Rochlice, Rev. Rochlice - ul. Burianova a Rev. Rochlice - hřiště U Potůčku
 19. 21.6.2011 - Projektová žádost projektu Revitalizace Rochlice - ul. Burianova splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.
 20. 8.6.2011 v 16,00 hod představení projektu Revitalizace Rochlice v jídelně ZŠ Dobiášova.
 21. 18.5.2011 - MMR Schválilo Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2010
 22. výsledky 4. výzvy - schváleno 39 žádostí a 15 žádostí v zásobníku projektů náhradních
 23. 11.4.2011 - Zasedání Řídícího výboru IPRM - projednání výsledků 4. výzvy (následně schválení v radě města).
 24. Přijato 54 žádostí s požadavkem na 44,4 mil. Kč dotace.
 25. !!! výzva č.4 !!! - zaměřené na regeneraci bytových domů - příjem žádostí v průběhu března 2011.
 26. Zveřejněna Roční monitorovací zpráva za rok 2010 - její znění naleznete v Podrobnostech k dokumentu IPRM.
 27. Vypsána veřejná zakázka na revitalizaci veřejných prostranství v  sídlišti Rochlice pod názvem Revitalizace Rochlice - příjem nabídek do  7.3.2011 podrobonosti viz ISVZ.
 28. Roční monitorovací zpráva realizace IPRM za rok 2010 bude projednána zastupitelstvem v únoru 2011.
 29. 12.1.2011 Proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce !!!!
 30. 3. výzva - vyhodnocena - podpořeno všech 13 žádostí na regeneraci bytových domů a rozděleno 8,66 mil. Kč dotace.

 

Podrobnosti k dokumentu IPRM a jednotlivým výzvám naleznete pod tímto odkazem.

 

Informace k jednotlivým městským projektům IPRM na revitalizaci veřejných prostranství:
Revitalizace Rochlice - dokončeno
Revitalizace Rochlice - ul. Haškova - dokončeno
Revitalizace Rochlice - ul. Burianova - dokončeno
Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku - dokončeno
Revitalizace Rochlice - kamerový systém - dokončeno


 

CO JE IPRM

 

Integrovaný plán rozvoje města – Regenerace sídliště Rochlice (IPRM)je strategický dokument, vycházející ze Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020, který určuje cíle a směry rozvoje problémového sídliště, směřuje ke zlepšení stávajících podmínek a dalšímu rozvoji tohoto území.
IPRM bude realizováno v průběhu let 2009-2015. Pro IPRM z oblasti intervence 5.2. byly Řídícím orgánem IOP stanoveny 3 základní indikátory:

 • Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky efektivní sanace, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor, objektů.
 • Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, na které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť včetně zvýšení bezpečnosti.
 • Úspora spotřeby energie bytových domů – procentické vyjádření snížení spotřeby energie v bytových domech na území problémových sídlišť, tj. vyjádření rozdílu spotřeby energie před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení.

Indikátor

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Plocha revitalizovaného území m2

0

35 405

Počet regenerovaných bytů počet

0

1275

Úspora spotřeby energie %

0

20

Aktivitu 5.2 a) Naplňují dílčí etapy Projektu regenerace panelového sídliště Rochlice – Liberec VI, který je zaměřen na revitalizaci veřejných prostranství (komunikace, chodníky, parkovací a  odstavná stání, dětská hřiště a sportoviště, stanoviště pro nádoby na  směsný odpad a separovaný sběr, městský mobiliář a parkové a sadové úpravy). Projekt je rozdělen na několik etap; předmětem realizace v rámci IPRM jsou etapy III – V (s výjimkou podetapy III/1a, která je již realizována).
Aktivitu 5.2 b) Naplňují projekty jednotlivých vlastníků bytových domů, zaměřené na jejich rekonstrukci a modernizaci v souladu s výčtem uznatelných výdajů dle metodiky tvorby IPRM z IOP. Jedná se především o výměnu oken, zateplení střech a fasád, odstranění statických poruch, včetně obnovy konstrukčních prvků, balkonů, hydroizolaci spodní stavby, rekonstrukci rozvodů tepla, studené i teplé vody, popř. dalších médií, kanalizace, rekonstrukci a modernizaci společných prostor bytových domů, modernizaci vstupních vestibulů, výtahů apod. Přehled projektů (včetně základních charakteristik) je uveden v tabulkové příloze, primární data pocházejí z vyplněných projektových listů jednotlivých předkladatelů projektových záměrů.

www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Publikováno: 27.11.2009 13:39

Nastavení cookies