12.06.2018

Životní prostředí hranice nedělí, shodli se v Žitavě

Workshop na téma životní prostředí proběhl tentokrát v německé Žitavě. Otevřel řadu palčivých témat.

                     

Bude přibývat pylových alergií? Kolik podzemní vody máme v trojmezí a jak to bude vypadat za pár let? Jsou naše města připravena na změnu klimatu? Je zelenější Liberec, nebo Žitava?

To je jen výběr několika otázek, které si položili účastnicí společného česko–německého workshopu pořádaného v rámci projektu AliZi: oblast spolupráce Liberec – Žitava.

Ve středu 16. května 2018 se již po třetí setkali odborníci a zástupci veřejné správy z obou stran česko-německé státní hranice, aby společně prodiskutovali problémy, které se na hraničním přechodu nezastaví a jejichž řešení je pro obě strany zásadní. Na spoustu otázek odpověď zatím neznáme, je ale důležité o těchto tématech začít společně mluvit.

Workshop na téma životní prostředí navazuje na předchozí témata bydlení a doprava, a je prvním workshopem v rámci projektu, který uspořádal německý partner, konkrétně Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG). Úvodní slovo přednesl k účastníkům primátor města Žitavy pan Thomas Zenker, moderování obstarala jednatelka ZSG paní Birgit Kaiser. Organizace celé akce a obsahové koncepce se ujali Thomas Gottschalk a Martin Besta.

Program byl rozdělen do dvou tematických bloků. Prvním byla problematika následků hornické činnosti v regionu a její vliv na zásobování obyvatel vodou a jako druhým pak adaptační opatření měst na změnu klimatu. Zdánlivě rozdílná témata ukázala překvapivé množství průsečíků. První blok zahájil Peter Börke ze saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) s příspěvkem na téma zvláštnosti Žitavské pánve. Přednesl informace, proč to s podzemní vodou a jejím prouděním není až tak jednoduché. Na jeho přednášku navázal Thomas Gottschalk z ZSG pohledem (nejen) vodohospodáře na možné problémy, které může způsobit ukončení povrchové těžby uhlí. Otázky, které je třeba si v této souvislosti klást, ilustroval několika případy, se kterými má Německo, resp. Horní Lužice, již zkušenosti. V jeho příspěvku bylo možné najít řadu paralel k situaci, která v sousedních státech teprve nastane. Konkrétním problémům v oblasti Trojzemí D-CZ-PL, konkrétně situaci okolo plánovaného rozšíření těžby v lomu Turów, se věnovali ve svých příspěvcích pan Ondřej Nol ze společnosti Aquatest, a.s., pan Rostislav Kasal ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. a paní Renáta Kadlecová s kolegou Rolandem Nadaskayem z České geologické služby. Všichni zmínění řečníci zasadili již známé informace k dosavadnímu monitoringu podzemních vod v regionu, možnému vývoji zásobování obyvatel Hrádecko - Chrastavska a Frýdlantska vodou a plánované rozšíření monitorovací sítě podzemních vod do patřičného kontextu a přinesli i některé novinky. Nakonec se ukázalo, že celá situace možná není tak jednoznačná, jak se zdá. Je Turów jediným elementem, který ovlivňuje stav podzemních vod? Jakou roli zde hraje změna klimatu? To jsou otázky, které je možno spolehlivě zodpovědět jen na základě další spolupráce zainteresovaných stran v Německu, Čechách a Polsku.

Další blok odstartoval příspěvek k tématu vyhodnocení vybraných agroklimatických charakteristik v České republice za posledních cca. 54 let. Přednášející Lenka Hájková z ČHMI poukázala na několik trendů vývoje teplot vzduchu a dalších ukazatelů. Nadnesla i nutnost plánování výsadby zeleně ve městech zohledňující změnu klimatu ve vztahu k významným pylovým alergenům. Příspěvek ke stejnému tématu – adaptace měst na změny klimatu optikou německé a poté české strany přednesli Thomas Gottschalk z ZSG a Eliška Krkoška Lorencová z Czech Globe. Jednalo se o projekty v rámci programu LIFE LOCAL ADAPT. Představili, jak se s tímto tématem vypořádala města Žitava a Litoměřice.

Projekt AliZi je o setkávání a hlavně propojování lidí z Německa a Česka. Tento záměr se stoprocentně zdařil v rámci prezentace projektu Resibil, který společně připravila Marta Martínková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze a Fridrich Mihm z LfULG.

Symbolicky zakončili workshop kolegové z libereckého magistrátu – Stanislava Mimrová a Jan Jaksch příspěvky k projektu SECAP – Energeticky udržitelný Liberec a srovnáním koncepčních přístupů ke správě zeleně ve městech Liberec a Žitava.

„Naším cílem nebylo zde v publiku vyřešit konkrétní problémy. Snažili jsme se svést dohromady důležité aktéry z různých sfér regionu, ať už jsou to představitelé obcí, úředníci samospráv a odborníci z různých úřadů a vysokých škol. Tito lidé dostali možnost dozvědět se o tématech, která zpracovávají jejich kolegové na druhé straně hranice a navázat nové kontakty. To se podařilo, jak jsme měli možnost si v pauzách všimnout. Jsme proto s výsledkem naší snahy velmi spokojeni,“ uvedl za organizátory Thomas Gottschalk.

V rámci projektu AliZi budou následovat ještě workshopy na téma turismus a vzdělávání. Oba se budou konat na německé straně.
Projekt AliZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Autoři textu: Martin Besta a Thomas Gottschalk
Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

 


 

Nastavení cookies