Registrace

REGISTRACE VKP

 

Registraci VKP (§ 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  krajiny v platném znění, dále jen zákon a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, dále jen vyhláška) provádějí příslušné orgány ochrany přírody (tj. obce s pověřeným obecním úřadem) zápisem do seznamu VKP a  vydáním rozhodnutí o jeho registraci.

  • Seznam VKP - zápis v seznamu (registru) VKP musí obsahovat (1) soupis katastrálních území s výčtem dotčených parcel (s uvedením jejich vlastníků i nájemců), (2) stručnou charakteristiku VKP, (3) doklad o oznámení, projednání či zrušení registrace a (4) zákres do  mapy (ve vhodném měřítku, 1:5.000 a větším).

  • Rozhodnutí o registraci - probíhá ve správním řízení, jehož účastníky jsou vlastníci dotčených pozemků. Rozhodnutí se oznamuje též nájemcům dotčených pozemků, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. Kromě obecných náležitostí musí být v rozhodnutí obsaženo i  vymezení VKP a poučení o právních následcích registrace. Rozhodnutí o  registraci může orgán, který je vydal, zrušit pouze v případě veřejného zájmu.

Nastavení cookies