Oddělení organizační

Iva Pourová

vedoucí oddělení organizačního
Tel.: 48 524 3119
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 109b

Oddělení organizační

Sídlo: historická radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 119

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mudrá Marie referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města nám. Dr. E. Beneše 1/1 109c 48 524 3163
Vystrčil Martin referent oddělení organizačního nám. Dr. E. Beneše 1/1 109c 48 524 3162

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Komplexně zajišťuje agendu rady města a zastupitelstva města. Slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady a zastupitelstva města, členy výborů a komisí. Vede evidenci agendy přísedících okresního soudu. Poskytuje základní informace ke zřízení osadních výborů. Zabezpečuje plnění povinností při ochraně osobních údajů dle nařízení EU č. 2016/679 pro správce nebo zpracovatele osobních údajů.

 

A) Samostatná působnost

  1. zajišťuje agendu rady města, zastupitelstva města, včetně veškerých materiálů a jejich formální kontroly a distribuce, zajišťuje prezenci, vyhotovuje zápisy a usnesení, zpracovává návrhy časového plánu schůzí rady a zasedání zastupitelstva města;
  2. organizačně zajišťuje jednání rady a zastupitelstva města;
  3. slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů, komisí, odborných pracovních skupin zřízených radou a zastupitelstvem města;
  4. vypracovává zprávy o hodnocení jednání zastupitelstva pro radu města, zprávy o plnění usnesení pro radu a zastupitelstvo města, zajišťuje vyřízení podnětů, návrhů a připomínek členů zastupitelstva, komisí a odborných pracovních skupin rady výborů zastupitelstva a fyzických a právnických osob;
  5. vede evidenci členů zastupitelstva, včetně evidence jejich účasti na jednáních zastupitelstva, vystavuje identifikační karty zastupitelů, zjišťuje náhradníky na uvolněný mandát dle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce;
  6. ve spolupráci s tajemníky komisí, odborných pracovních skupin a výborů, eviduje statuty, jednací řády, pozvánky, zápisy a docházku z jednání a zajišťuje jejich zveřejnění na webu města; v případě personálních změn, které se týkají členů poradních orgánů rady a zastupitelstva města, informuje personální oddělení MML a zajišťuje jmenovací a odvolací listiny;
  7. vyhotovuje výpisy usnesení z jednání rady a zastupitelstva města; vede evidenci přísedících okresního soudu, zabezpečuje podklady a pozvánky pro volby přísedících v zastupitelstvu; vede evidenci osadních výborů, zabezpečuje podklady a pozvánky pro zřízení osadních výborů v zastupitelstvu;
  8. vede dokumentaci správce nebo zpracovatele osobních údajů dle nařízení EU č. 2016/679;
  9. zajišťuje další činnosti a plnění povinností při ochraně osobních údajů dle vnitřního právního předpisu.

B) Přenesená působnost
Nevykonává

 

Nastavení cookies