Oddělení komunikace a informací

Mgr. Lucie Šťastná

vedoucí oddělení komunikace a informací
Tel.: 48 524 3777
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 4

Oddělení komunikace a informací

Sídlo: historická radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 777

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Doubrava Jiří administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1/1 5 48 524 3115
Erbenová Miroslava referent informačních služeb infopult nám. Dr. E. Beneše 183/22 Infopult 48 524 3211
Hummelová Ivana referent oddělení komunikace a informací zásobování nám. Dr. E. Beneše 1/1 1a 48 524 3771
Kimmelová Veronika administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1/1 5a 48 524 3114
Klimešová Romana archivářka archiv nám. Dr. E. Beneše 1/1 103 48 524 3784
Seifertová Petra referent oddělení komunikace a informací recepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 5b 48 524 3111
Šulcová Simona administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1/1 5 48 524 3115
Vynikalová Pavla referent informačních služeb nám. Dr. E. Beneše 183/22 Infopult 48 524 3211

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Garantuje provoz elektronických systémů spisové služby, provozuje podatelnu a  spisovnu magistrátu, eviduje a archivuje smlouvy, zajišťuje provoz recepcí a infopointů MML, zajišťuje ústřednu a zásobování kancelářskými potřebami. Dále zajišťuje zveřejněnování vyhlášek a úředních písemností na úředních deskách, eviduje žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

A) Samostatná působnost

 1. koordinuje spisovou službu MML; zpracovává metodiku provozu elektronického systému spisové služby; metodicky dohlíží na dodržování spisového řádu na jednotlivých odborech; provozuje podatelny a spisovny magistrátu; provádí archivování a skartace písemných materiálů, technické dokumentace a projektů; eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům, odesílá dokumenty, připravené k  vypravení prostřednictvím datové schránky města;
 2. archivuje originály smluv uzavíraných SML;
 3. zajišťuje provoz recepcí a infopointů MML, podává informace a poskytuje formuláře a infomateriály;
 4. zajišťuje obsahovou náplň elektronických komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS kanály, internet, webové portály atd.);
 5. zajišťuje centrální evidenci podaných žádostí o informace, předává žádosti příslušným odborům dle obsahového zaměření požadované informace a vypracovává výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.;
 6. zajišťuje telefonické spojení veřejnosti s  MML;
 7. zajišťuje vyřizování úředních záležitostí a pohyb občanů s  handicapem v  budovách MML;
 8. zajišťuje vyvěšení informací o aktuálních akcích a jednáních s  veřejností v  budově radnice;
 9. zajišťuje provoz spisoven a péči o spisový materiál (přebírání materiálů z jednotlivých odborů do ústřední spisovny, uložené předepsaným způsobem do archivačních krabic, vedení evidence zapůjčených písemností v zápůjční knize, každoroční skartaci materiálů s prošlou archivační lhůtou ve spolupráci s  příslušným státním archivem);
 10. zajišťuje koordinované zásobování MML kancelářskými potřebami a dalším provozním materiálem;
 11. komplexně zajišťuje informačně-orientační systém v budovách MML;
 12. podílí se na materiálním zabezpečení voleb a referend;
 13. zajišťuje agendu razítek;
 14. zajišťuje vybavení MML hmotným dlouhodobým majetkem (elektrospotřebiče).

B) Přenesená působnost

Zajišťuje zveřejnění vyhlášek a úředních písemností na úřední desce města.

Aktuality odboru

03.04.2024

Doručování zásilek ze statutárního města Liberec

Změna v adrese odesílatele na zásilkách s doručenkou.
 
07.01.2019

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

V říjnu 2018 se město Liberec připojilo k projektu „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“, kterou realizuje organizace Tichý svět, o.p.s.
 

 

Nastavení cookies