Oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic (SML UP)

Ing. Vladislav Rozsypal

vedoucí odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic
Tel.: 48 524 3506
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 304

Oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: viz kontakty pracovníků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic vydává stanoviska SML ve správních řízeních týkajících se povolování staveb nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3252
Bc. Franicová Markéta referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3311
Harbichová Leona referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic agenda prodeje pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3315
Lenertová Lenka referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Rozsypal Vladislav vedoucí odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic dopravní specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Šálek Michal referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507
Ing. Vácová Blanka referent odd. samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic agenda prodeje pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3505

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů, a dále z hlediska statutárního města jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
 2. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 3. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 4. zastupuje na základě plné moci statutární město Liberec při nahlížení do spisů vedených správními orgány týkajících se povolování stavebních záměrů, opatření stavební povahy a činností s tím související.
 5. zajišťuje zpracování podkladů a následné předložení návrhů řešení u speciálních majetkoprávních operací, sporných a chybných převodů nemovitostí z období převodu majetku státu do vlastnictví obcí;
 6. ve spolupráci s odbory MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává majetek SML, který je pro město nepotřebný a který je možno prodat;
 7. ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu posuzuje a předkládá orgánům SML návrhy na nakládání s majetkem;
 8. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho prodej či zachování některých veřejných funkcí např. změny územního plánu, scelení pozemků, atd.;
 9. ve spolupráci s ostatními odbory MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k majetku SML, zejména k nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o prodeji majetku SML, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku SML, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 10. eviduje a ve spolupráci s příslušnými odbory MML kontroluje plnění povinností vzešlých z privatizačních projektů třetími subjekty, uplatňuje za SML smluvní sankce;
 11. tvoří „Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“ a „Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“;
 12. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
 13. připravuje a zpracovává podklady pro jednání pracovní skupiny pro koordinaci majetkoprávních operací;

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Dokumenty odboru

SML UP - Žádost o vyjádření SML jako účastníka územního řízení; jako vlastníka pozemku nebo stavby; jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby

U žádostí o umístění komunikačních sítí musí být před vydáním souhlasu se statutárním městem Liberec uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti včetně zaplacené zálohy. Bez zaplacené zálohy nelze vydat souhlas vlastníka nemovitosti.
 

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies