28.05.2021

Před kulturním domem v ul. Jánská vzniká zelená oáza

V rámci revitalizace prostoru před kulturním domem v ulici Jánská nyní dochází k odstranění zámkové dlažby a starých betonových vrstev, které se pod zádlažbou nacházejí.

Projekt výsadby stromů před DK projektovali krajinářští architekti ze společnosti Terra Florida pro Kancelář architektury města. Odbor ekologie a veřejného prostoru ve výběrovém řízení vybral zhotovitele akce, a to spol. Astra zahrady s.r.o., která zde právě provádí realizaci.

Dle projektové dokumentace zde vznikne mlatová zasakovací plocha, do které bude v pravidelném rastru vysazeno 12 ks platanů javorolistých. Tři lípy, které obklopovaly kašnu, byly již dříve přesazeny do jiné lokality, viz fotodokumentace níže.

Protože chceme, aby zde nově vysazené dřeviny vydržely co nejdéle a měly i přes různá omezení ze strany již položených inženýrských sítí co největší prokořenitelný prostor, právě přípravě kořenového prostoru pro stromy bude věnována náležitá péče. Zpracovatel projektové dokumentace zde totiž navrhl skladbu souvrství podle návrhu, který vychází z výzkumů švédských krajinných návrhářů pro město Stockholm, kde se tento systém osvědčil a stromy zde velmi prosperují.

Proto, jestli se Vám zdá, že zde probíhají mohutné terénní úpravy, je to způsobeno sofistikovanější přípravou velkého prokořenitelného prostoru, než obvyklou realizací pouze malých výsadbových jam, které v městském prostředí nejsou pro stromy optimální.

Výsadbou stromů zde dojde do budoucna k zastínění velké části prostoru před kulturním domem, kdy v letních měsících toto opatření velmi pomůže snížit okolní teplotu a naopak zvýšit vlhkost v městském prostoru.

Níže je zobrazena situace, pohledy a aktuální fotodokumentace z realizace. Návrh z PD je také umístěn na mobilním oplocení kolem probíhající akce, aby i procházející občané byli seznámeni s navrhovaným stavem.

Nastavení cookies