19.05.2021

Byla dokončena opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny v ulici Hlávkova

V první etapě byla v zimních měsících na louce podél ulice Hlávkova realizována soustava tůní, která podpoří zadržení vody v krajině, zpomalí odtok a posílí tak retenční schopnost lokality.

Mimo vybudování tůní zde také odborná arboristická společnost provedla kácení rizikových stromů a následné arboristické ošetření stávajících dřevin. To spočívalo v provedení zdravotních a bezpečnostních řezů či lokálních redukcí, které měli za cíl zvýšení provozní bezpečnosti a prodloužení životnosti těchto dřevin. Součástí první etapy byla i stabilizace stávajících pěšin kamennými stupni.

Ve druhé etapě nyní v jarních měsících došlo k dosadbě domácích dřevin, jako jsou olše, vrby, jilmy, jasany, atd. do prostoru louky, dále k dosadbě vlhkomilných trvalek v litorálních zónách tůní (kosatce, blatouchy, pomněnky, šípatka,…) a v neposlední řadě k přeměně trvalého travního porostu s nízkou druhovou diverzitou na pestrou přírodní květnatou louku. Výsev probíhal také s důrazem na dosev krvavce totenu, na kterém se rozmnožují chráněné druhy motýlů, jako je např. modrásek bahenní. Součástí druhé etapy bylo i položení povalového chodníčku v centrální části podmáčené louky.

Projekt byl podpořen dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program 8.6 – Podpora retence vody v krajině.

Statutární město Liberec na tyto aktivity v brzké době naváže i v lokalitě ulice Fibichova, kde budou také v lesoparku vybudovány nové tůně pro rozmnožování obojživelníků.

V neposlední řadě se můžeme pochlubit i výbornou spoluprací s neziskovým sektorem, kdy za přispění nadšení členů Jizersko-ještědského horského spolku vzniklo na městských pozemcích např. v Machníně, Ruprechticích či Starého Harcova také nemálo vodních ploch, kde se již v současné době rozmnožují živočichové vázaní na vodní ekosystémy. Další tůně budou realizovány v oblasti Vesce nebo v lesních porostech, které mají ve své správě Městské lesy Liberec. 

Nastavení cookies