Poplatky za odpad

Každý občan s trvalým pobytem na území města, cizinec s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů, a každá fyzická osoba vlastnící na území města byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou povinni v souvislosti se svozem komunálního odpadu splnit ohlašovací a poplatkovou povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a následně, pokud není od poplatku osvobozen, je jeho povinností zaplatit v daném termínu příslušný poplatek. Na následujících řádcích naleznete vysvětlení jednotlivých pojmů.

  • POPLATNÍKEM je každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území statutárního města Liberec, v případě cizinců s povoleným pobytem na dobu delší 90 dnů. Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za poplatníky nezpůsobilé nebo omezeně způsobilé k právním úkonům jednají zákonní zástupci.

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „plátcem“). Plátci jsou povinni správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Poplatník nebo plátce může zmocnit k vyřízení této záležitosti svého zástupce písemnou plnou mocí.

Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku, je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

  • OHLAŠOVACÍ POVINNOST  je povinnost poplatníka ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti, její zánik a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti.

KDY je třeba ji splnit: do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnost (přihlášení k trvalému pobytu)

KDE je třeba ji splnit:

  • osobně u přepážky č. 22 nebo 23 v přízemí budovy Nového magistrátu v úředních hodinách,
  • poštou,
  • datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

JAKÝM ZPŮSOBEM je třeba ji splnit: Poplatník správci poplatku (oddělení poplatků a pohledávek odboru ekonomiky) doručí některým z výše uvedených způsobů řádně vyplněný formulář Prohlášení poplatníka místního poplatku za komunální odpad, který je k dispozici na přepážkách č. 22 a 23 v budově Nového magistrátu nebo ke stažení zde.

Plátci mohou splnit ohlašovací povinnost za více osob na jednom formuláři. Do 15 dnů jsou povinni ohlásit změny v počtu osob, za které poplatek odvádějí, včetně jména a data narození osob, kterých se změna týká.

JAKÉ DOKLADY má mít poplatník s sebou: průkaz totožnosti nebo plnou moc, rodný list nezletilého dítěte.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti je správce poplatku oprávněn udělit pokutu podle § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

  • POPLATKOVÁ POVINNOST je povinnost uhradit místní poplatek ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

VZNIKÁ dnem, kdy byl poplatník přihlášen k pobytu na území města nebo dnem, kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch poplatníka do katastru nemovitostí.

ZANIKÁ dnem, kdy poplatníkovi zanikl pobyt na území města, dnem úmrtí nebo dnem, kdy mu zaniklo vlastnické právo.

OSVOBOZEN od poplatkové povinnosti je poplatník, který:

je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

se dlouhodobě zdržuje mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jeho prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,

se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržuje mimo území města a hradí po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

je ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,

trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,

má na území města Liberec ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku placeného z důvodu vlastnictví této stavby.

Osvobození pod písm. a) – g) se vztahuje pouze k poplatku, který poplatník platí z důvodu přihlášení na území města.

Vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce je povinen poplatník nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku do 31. března následujícího kalendářního roku. Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží a neohlásí údaj rozhodný pro osvobození v zákonné lhůtě, nárok na osvobození zaniká.

 

  • POPLATEK

KOLIK:   720,- Kč/osoba/rok

SPLATNOST: pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

ZPŮSOB PLATBY:        

  • Hotově nebo platební kartou na pokladně  - přepážky č. 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
  • Poštovní poukázkou na České poště
  • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100, platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem

Všeobecné dotazy k poplatku za odpad je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

 

PRVOTNÍ PŘIDĚLENÍ NOVÉ SBĚRNÉ NÁDOBY

Žádost o přidělení sběrné nádoby nebo nahlášení jejího poškození, žádost o výměnu atp. se podává na jednom formuláři - Formulář pro občany města Liberce při nahlášení ztráty, poškození, nevyvezení či navýšení počtu nádob

Žádost o přidělení nové sběrné nádoby se podává na přepážce č. 22 a  23 (oddělení poplatků a pohledávek) v přízemí Nového magistrátu. Žádost se většinou podává zároveň s přihlášením k poplatkové povinnosti a  poplatník je na tuto skutečnost upozorněn při splnění ohlašovací povinnosti. Žádost lze ale podat také níže uvedenými způsoby.

PŘIDĚLENÍ SBĚRNÉ NÁDOBY V JINÝCH PŘÍPADECH

Žádost lze podat elektronickou poštou, telefonicky, písemně či osobně na odboru ekologie a veřejného prostoru - formulář.

tel: 485 243 456,

e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz

V žádosti musí být uvedeno, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), dále pak nesmí chybět úplná adresa žadatele a  telefon nebo e-mail pro zpětný kontakt

Žádat může jakýkoliv obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a kde je také k tvorbě odpadu (bez ohledu na trvalé bydliště), avšak tento občan musí být poplatníkem.

Odpadové hospodářství na území města podléhá následujícím právním předpisům:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 9/2005, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.