07.12.2022
Jana Kodymová DiS.

Jednání liberecké městské rady

22. schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 6. prosince. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 39/1: Podání žádostí o dotace na obnovu majetku po živelních pohromách 2021

Liberec podá žádost o  dotace  z  programu  „Obnova  obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021“, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Opravy škod, které způsobil intenzivní přívalový déšť v červenci 2021 na majetku ve vlastnictví města Liberce, jsou vyčísleny na téměř 28 milionů korun.

Do  dotačního programu lze uplatnit provedené nebo připravované akce na rekonstrukci nebo opravu dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství s náklady minimálně 400 000 Kč. Přidělená dotace na jednu podanou žádost může činit 50 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 10 milionů korun,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Jedná  se  o  dílčí  projekty  na  rekonstrukci  nebo  opravu  dopravní  a  technické infrastruktury,  občanského  vybavení  a  veřejných  prostranství,  poškozených  při  silných přívalových deštích a následné povodni v červenci 2021. Jednotlivé žádosti jsou připravovány ve spolupráci s odbory, které poškozený majetek spravují.

Konkrétně jde o obnovu průtočnosti Jizerského potoka a jeho přítoků, obnovu parkových cest v lokalitě Lidové sady,  park  Clam-Gallasů, park Paměti národů, parky v Rochlici, v Okružní ulici a jiné. Pak také jde o opravu povodňových škod v areálu ZŠ Na Výběžku, rekonstrukci kolejového lože pod tramvajovými kolejemi v Hanychovské ulici, kde došlo vlivem přívalových dešťů k narušení podkladních vrstev, dále o rekonstrukci mostu v Kašparově ulici, o  obnovu části Křižanské ulice, části ulic U Podjezdu a Na Pasece a také o obnovu průtočnosti bezejmenného toku u  Fibichovy ulice.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 65: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitých věcí č. OS202101592 mezi Statutárním městem Liberec, jako pronajímatelem, a společností BAZÉN LIBEREC, s.r.o., jako nájemcem

Rada města se věnovala projednání smluvního navýšení nájemného pro společnost Bazén Liberec, s.r.o., podle znaleckého posudku.

Na základě provedených analýz znaleckého zkoumání byla znalcem stanovena roční hodnota tržního nájemného za užívání předmětu nájmu ve výši 4 635 000 Kč. Měsíční výše nájemného bude tedy činit 386 250 Kč, a to zpětně s účinností od 1. 1. 2022. Za tímto účelem se uzavírá dodatek ke smlouvě z prosince 2021.

Uzavření tohoto dodatku je nutností, kterou jsme povinni ze zákona udělat. S ohledem na to, že je společnost Bazén Liberec, s.r.o., ve 100% vlastnictví města, bylo z naší strany během roku potřeba udělat řadu kroků, abychom měli v bazénu vše v pořádku, jak ze strany technické, tak i ze strany legislativní,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 30:  Žádost o souhlas zřizovatele s ukončením smlouvy o zajištění ubytování

Liberecká městská rada rozhodla, na základě  žádosti ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, ukončit smlouvu na zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v turistické ubytovně DDM Větrník v Oldřichově Hájích.

Smlouva byla uzavřena do konce tohoto roku, automaticky se prodlužuje do konce března 2023. Pak skončí. Lidé na ubytovně žijí v prostorech, které jsou jen pro dočasné ubytování a nemají potřebné kapacity ani vybavení pro osobní život.

Na ubytovně nejsme schopni dlouhodobě garantovat základní bezpečnostní opatření v požární ochraně, protože ubytovaní lidé tu např. dlouhodobě vaří na neschválených vařičích na pokojích apod. A rizika požáru a poškození zdraví ubytovaných jsou opravdu velká. A souběžně bychom rádi ubytovnu od dubna znovu uvedli do běžného provozu pro školy v přírodě, harmonizační dny a následně i letní tábory. To je něco, co našim školám hodně chybí,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Po nezbytné sanaci prostor, to zahrnuje výmalbu, výměnu matrací, nejnutnější opravy), DDM Větrník obnoví původní účel turistické ubytovny pro děti. Ubytovna je v létě využívána k táborovým aktivitám a v průběhu školního roku pro výjezdy třídních kolektivů a dalších dětských skupin.

 

Bod č. 71: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Židovskou obec Liberec na podporu opravy hrobek na židovském hřbitově

Liberečtí radní souhlasili s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč pro  Židovskou  obec  Liberec  na  podporu  opravy  dvou  rodinných hrobek  a  několika  náhrobků  na  židovském  hřbitově  na  Ruprechtické  ulici.  Opravu  finančně podporuje také Liberecký kraj, část nákladů rovněž uhradí sama Židovská obec Liberec.

Mělo by jít o rodinné hrobky Soyka a Berk a náhrobky, které dosud renovací  neprošly,“ popisuje náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Židovský  hřbitov  v lokalitě  existuje  od  roku  1864,  secesní  obřadní  síň  je  jeho součástí  od  roku 1900.  Po  roce  1939  byl  hřbitov  neudržovaný,  za  komunistického  režimu  sloužila obřadní síň jako sklad kávy. „Židovská obec s postupnou rekonstrukcí započala v roce 1992, v roce 2008 (symbolicky 9. listopadu) pak byl na místě obřadní síně otevřen památník šoa, tedy místo  k uctění obětí holokaustu z řad libereckých občanů – nacisté vyhladili prakticky celou libereckou židovskou komunitu čítající asi 1700 lidí,“ uvádí náměstek Ivan Langr.

Židovská obec o spolufinancování projektu v celkové výši cca 0,5 milionu korun požádala také Liberecký kraj, její žádosti bylo vyhověno příslibem v objemu 250 000 Kč. „Židovský hřbitov je společně s památníkem šoa nutné chápat jako živoucí dějiny města. Je zapsanou kulturní památkou ČR. Kromě odpočívajících členů židovské obce jsou na hřbitově i čestné hroby vojáků padlých v 1. světové válce, včetně vzpomínkového pomníku, dále asi 80 hrobů válečných uprchlíků, a dětské hroby. A rovněž hroby 11 žen z koncentračního tábora Bílý Kostel, jejichž ostatky byly v roce 1945 exhumovány a následně pietně uloženy,“ dodává námětek Ivan Langr.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 57: Návrh optimalizace nočních linek MHD v Liberci

Liberečtí radní schválili upravený plán nočních linek městské hromadné dopravy (MHD). Cílem je zatraktivnit noční spoje pro cestující s co nejmenšími dopady na efektivitu provozu a náklady na provoz.

Posouzení současných linek

Od 1. ledna 2022 byl obnoven provoz nočních linek MHD v Liberci, a to ve formě dvou nočních okružních autobusových linek číslo 93 a číslo 94 a doplňkového spoje linky číslo 99 s přípojem k vlakovému nádraží v Liberci. Noční linky jsou v současné době provozovány celotýdenně s odjezdem z terminálu Fügnerova v 0:20 hodin a jejich rozvozové trasy obsluhují především liberecká sídliště s největším potenciálem cestujících. Na základě dat ze sčítacích rámů ve vozidlech MHD vyplývá, že za 1 týden využije nočních linek MHD v Liberci průměrně 296 cestujících, o víkendech je využití 3,5 krát větší.

Návrh na změnu nočních linek MHD v Liberci

Při návrhu změny nočního provozu MHD v Liberci byl kladen důraz na zkrácení jízdní doby nočních linek s důrazem na zlepšení časové dostupnosti lokalit a minimalizaci nákladů na tuto změnu. Četnost provozu nočních linek zůstane zachována. Návrh nově počítá s rozšířením počtu autobusových nočních linek ze 3 na 4 a s úpravou tras. Změna tras a rozšíření počtu nočních linek na 4 bude znamenat navýšení počtu ujetých kilometrů o 2 184 km/rok. Finanční náklady na provoz nočních linek podle "Návrhu optimalizace" se celkově zvýší o 117 945 Kč bez DPH ročně. Nově budou tyto náklady za provoz nočních linek MHD v Liberci vycházet na 1 034 105 Kč bez DPH za rok.

Je to taková třešinka na dortu, nočními spoji mnoho lidí nejezdí, ale ke standardu velkého města to patří. Za poměrně minimálních nákladů přidáme další linky a uvidíme, zdali to noční cestující ocení,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Změna tras nočních linek zlepší časovou dostupnost lokalit. Zkrácení tras a rozšíření počtu nočních linek bude atraktivnější pro cestující a výrazně zkrátí dobu cestován. Změnu nočních linek je možné realizovat od ledna 2023.

 

Bod č. 62 + Bod č. 63: Podněty na řešení dopravní situace na místní komunikaci Mařanova a před ZŠ Kaplického

Rada města Liberce projednala podnět obyvatel z  Mařanovy ulice  na  řešení  aktuální dopravní  situace ve slepém úseku v blízkosti Základní školy v Kaplického ulici. Narůstající  intenzita  dopravy,  zejména  zaparkovaná  vozidla,  omezují obyvatele  a  mnohdy  znemožňují  bezpečný  výjezd  z  jejich  soukromých  pozemků. 

Obyvatel se proto obrací na radní a zastupitele se žádostí o řešení situace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti slepého úseku mezi obytnými objekty č. p. 333 – 352.

 „Je to taková klasická situace lokalit sídlišť a míst kousek od nich. Míst je málo, aut moc, a když se k tomu přidá atraktivní volnočasová činnost jako zde, kde rodiče vozí malé děti do taneční školy, problém je na světě. Občanům odpovím přímo já, ale jednoduché řešení záležitost nemá. Nicméně lokalitě pomůže dokončení dětského hřiště v Základní škole Kaplického,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Řešením by byla zákazová regulace dopravy, popř. zjednosměrnění celé Mařanovy ulice. Schválení těchto změn by bylo v kompetenci  odboru  dopravy libereckého magistrátu,  ve spolupráci s Policií ČR na návrh a podle projektu samosprávy.

Na tomto poměrně výrazném omezení v lokalitě by se ovšem musela shodnout výrazná většina místních obyvatel. Každá takováto změna něco přinese, ale někomu ublíží,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 44: Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_F (Hengst Filtration)

Rada města projednala, a předkládá zastupitelům města k rozhodnutí, žádost o pořízení změny územního  plánu  Liberec  zkráceným  postupem  v  katastrálním  území  Pilínkov, konkrétně mezi  ulicemi Puškinova, Heyrovského, Rampasova a Černého.

Jedná se o požadavek na změnu územního plánu v průmyslové zóně Jih, kde je stále platné historické územní rozhodnutí o využití území a zároveň je na pozemcích vydáno stále platné územní rozhodnutí o umístění stavby výrobně správního objektu a skladové haly,“ popisuje náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Investorem bylo doloženo stanovisko krajského úřadu jako příslušného orgánu ochrany přírody a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny, změnu je možné pořizovat v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona zkráceným postupem.

Vydání změny územního plánu bude však podmíněno nalezením kompromisu mezi obyvateli Pilínkova, respektive osadním výborem Pilínkov, firmou Hengst Filtration a statuární městem Liberec. Tato případná dohoda bude stvrzena v rámci plánovací smlouvy, která bude aktualizována a bude v sobě obsahovat závazky, které vzejdou z jednání těchto tří stran,“   popisuje náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.
S ohledem  na  platné  územní  rozhodnutí  o  umístění stavby výrobně správního objektu a skladové haly o celkové výšce stavby 17 metrů pořizovatel připouští navýšení  výškové  hladiny na  3,  s indexací  této  konkrétní  plochy,  která  bude  deklarovat  maximální přípustnou výšku stavby 17 metrů a prověření navýšení koeficientu zastavění na 60 %. „Je však nutné zmínit, že na základě dohody všech tří zmíněných stran může dojít k úpravě v rámci projednání změny územního plánu,“ dodává náměstek Adam Lenert.

Celá záležitost bude ještě projednána na Výboru pro plánování území a dopravu před jednáním Zastupitelstva města Liberce, kde opět budou přizváni zástupci společnosti Hengst Filtration, osadního výboru Pilínkov a jednotliví zastupitelé Liberce.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Mimo RM: Palitativní péče pro klienty Domu seniorů Františkov

Dům seniorů Františkov Liberec, příspěvková organizace statutárního města Liberce, uspěl ve zkvalitnění péče o své klienty. V rámci výzvy Nadačního fondu ABAKUS Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“ úspěšně absolvoval výběrové řízení a byl vybrán k účasti na tomto projektu.

V rámci projektu budou proškoleni všichni zaměstnanci a na každém domě (Adam, Bára, Cilka) vznikne multidisciplinární tým ve složení zdravotník, sociální aktivizační pracovník, pečující personál a lékař.

V Domě seniorů Františkov ročně zemře cca 30% obyvatel, a proto poskytování kvalitní paliativní péče vnímáme jako součást poskytovaných služeb. Ne každý je připraven o umírání mluvit, neví jak, má obavy, neví, jak přesně reagovat,“ říká  náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 31: Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec II

Liberec uspěl se žádostí o dotaci na neinvestiční projekt „Centrum bydlení Liberec II“. Dotace je ve výši 19 312 020 Kč. Město projekt doplní 2 140 000 Kč.

Projekt navazuje na projekt Centra bydlení Liberec, který byl zahájen v roce 2020 a skončil k 31.  říjnu  2022.  Centrum bydlení  Liberec  II  řeší  systém  sociálního  bydlení  v  bytovém  fondu  statutárního města Liberce.  Reaguje  na identifikované potřeby města v oblasti řešení bytové nouze. Cílem je zejména zlepšit systém městského bydlení pomocí kontaktního centra bydlení, aplikací nového procesu žádání o byt, podpory zabydlování  a bydlení, včetně posílení systému prevence ztráty bydlení.

Za dobu svého působení zabydlelo Centrum bydlení celkem 105 městských bytů. Nejčastěji pracovníci centra pomáhají rodičům samoživitelům, mladým lidem a seniorům s nízkými příjmy. Zároveň Centrum bydlení řeší případné prodlení na nájmu, angažuje se v sousedských sporech nebo radí ohledně příspěvku na bydlení,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

V projektu jde o posílení týmu přímé podpory a kontaktního  místa,  zlepšení  dosavadních  programů  bydlení,  a  tím  lepší dostupnosti  bydlení  pro  cílovou skupinu.  V rámci projektu bude dále v provozu kontaktní místo v ulici Na Bídě, ve kterém bude působit devět pracovníků do 31. října 2025.

 

Nastavení cookies