17.05.2023
Jana Kodymová DiS.

Desáté jednání liberecké městské rady

Desátá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 16. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 52: Podání žádosti o podporu projektu "Zelená střecha – Bytový dům – Na Žižkově"

Město podá žádost o dotaci na vybudování zelené střechy na svých bytových domech, které aktuálně Na Žižkově v Rochlici staví. Zelená  střecha  byla  součástí  zpracované  projektové  dokumentace  projektu ´Sociální  bydlení  města Liberec - Na Žižkově´. Střechy na objektech jsou ploché. Střecha je navržena jako extenzivní vegetační. Celkové náklady projektu na vybudování vegetační střechy činily 1 153 064 Kč včetně DPH.

Extenzivní vegetační střecha nepodléhá financování  z  IPRÚ.  „Nyní jsme našli  vhodný  dotační  titul,  který  umožňuje  financování  vegetační extenzivní střechy. Program Zelená úsporám je energeticky úsporný program Ministerstva životního prostředí. Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou autoregulace, schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí (obvykle dvakrát ročně kontrola, odstranění  nežádoucí  vegetace,  přihnojení  podle  typu  substrátu  a  vývojové  fáze  porostu).  Vegetaci extenzivních zelených střech tvoří rostliny s vysokou regenerační schopností schopné přizpůsobit se extrémním podmínkám. Rostliny musí být v daných podmínkách dostatečně konkurenceschopné, aby potlačovaly rozvoj nežádoucích rostlin.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 10 : Vyhlášení 2. kola programu 6.1 dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2023

Rada města odsouhlasila a k projednání libereckým zastupitelům předkládá vyhlášení 2. kola programu k předkládání žádostí o dotace z dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2023. Konkrétně jde o program s názvem Pravidelná sportovní  činnost  dětí  a  mládeže, s  objemem  finančních prostředků na rozdělení ve výši 4 146 000 Kč.

V radě města jsme schválili přidělení dotace pro 57 sportovních klubu či spolků. Dotace bude čerpána na podporu 8027 dětí a mládeže do 19 let. Žadatelé měli možnost čerpání až 2 000 korun na jednoho člena, a většina využila tuto možnost v plné výši,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

V 1. kole nebyla vyčerpána celá částka 19 000 000 Kč určená pro program Pravidelná sportovní činnost  dětí  a  mládeže. Rozděleno  bylo  14  854  000  Kč. Objem  finančních  prostředků na rozdělení ve 2. kole tedy  činí 4 146 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 3. do 19. července 2023.


Bod č. 11: Podpora mládežnické základny významných sportovních klubů na území města Liberec

Liberečtí radní schválili a zastupitelé na květnovém zasedání projednají návrh  na  poskytnutí  dotací  z rozpočtu statutárního města významným  sportovním  klubům  na  podporu mládežnické základny. Cílem  podpory  je,  stejně  jako  v rámci  programové  dotace,  podpořit  mládežnickou  základnu, nikoli profesionální kluby. Dotace je v celkové výši 6 850 000 Kč.

„S ohledem na to, že někteří žadatelé nepředložili dokumenty pro poskytnutí dotace v prvním kole v takové podobě, která by nám dala možnost jim dotaci poskytnout, rozhodli jsme se vyhlásit druhé kolo výzvy. Na pokrytí požadavků v tomto kole využijeme prostředky, které nebyly dočerpány v kole prvním. I zde platí, že částka poskytnuta v rámci finanční podpory může být maximálně do výše 2 000 Kč. Naším cílem je podpořit všechny žadatele, kteří se starají o mládež sportující na území našeho města, a proto jsme se rozhodli dát jim ještě šanci předložit žádost a její přílohy v akceptovatelné podobě,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Mezi závazné ukazatele výběru významných sportovních klubů patří sportovní odvětví, která město reprezentují na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, dlouhodobě se profesionálně věnují výchově dětí a mládeže,  jsou  v nejvyšší  lize,  mají  rozsáhlý  vliv  na  mládež,  největší  sledovanost  a  návštěvnost  a v neposlední řadě společenský význam.

 

Bod č. 13: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL"

Milionem korun podpoří statutární město Liberec mezinárodní festival sportovních filmů SPORTFILM Liberec 2023. Poskytnutí dotace projedná Zastupitelstvo města Liberce na svém jednání ve čtvrtek 25. května.

Filmový festival SPORTFILM je jediný svého druhu v České republice a druhým nejstarším festivalem na světě v rámci World FICTS Challenge. Projekt  je  celoroční  a  nabízí mnoho  sportovních,  kulturních  či  vzdělávacích příležitostí pro obyvatele. Součástí programu je promítání soutěžních filmů, výstavy, workshop, přehlídka vybraných filmů, festivalový běh radnicí, český galavečer a mnohé další.

„Filmový festival Sportfilm má v Liberci své pevné místo. Minulý ročník měl velmi vysokou úroveň, a to nejen po stránce programové, ale i co se týká doprovodného programu a pozvaných hostů. Ukázal nám, že dokáže konkurovat i obdobným akcím, pořádaným v jiných částech Evropy, a přitom se mu velmi dobře daří propagovat i Liberec a jeho krásy, což vnímáme i jako významnou podporu cestovního ruchu. Proto jsme se ho i v letošním roce rozhodli podpořit,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Účelem projektu je zviditelnění Liberce a Libereckého kraje jako atraktivních lokalit pro sport a aktivní trávení volného času, zvýšení povědomí o sportu, jako významné oblasti života a o aktuálních tématech ve sportu. Cílem projektu je prezentovat celý liberecký region v celosvětovém měřítku jako součást mezinárodního festivalu a nabízející spojení sportu, filmu a kultury jako inspirace a motivace ke zdravému životnímu stylu.

 

Bod č. 14: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2023 v Liberci"

Město Liberec poskytne dotaci ve výši 150 000 Kč Českomoravskému svazu hokejbalu na podporu projektu mistrovství světa juniorů.

„Jsme velmi rádi, že se můžeme jako město spolupodílet na pořádání tak významného sportovního projektu jako je mistrovství světa v hokejbale. Dlouhodobě využíváme toho, že liberecká sportovní infrastruktura  odpovídá požadavkům realizace právě takových sportovních událostí. Není u nás mnoho měst, která by mohla poskytnout, kromě finanční podpory, i kvalitní sportoviště a zázemí pro takovou akci a věříme, že i diváci si přijdou na své,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu se uskuteční ve dnech od 28. června do 6. července 2023 ve Sport Parku Liberec. Jedná se o vrcholnou mezinárodní mládežnickou hokejbalovou akci, která se do České republiky vrací po jedenácti letech a zúčastní se jí 26 týmů z osmi zemí světa.

Účelem  projektu  je  kvalitně  organizačně  zabezpečit  konání  Mistrovství  světa  juniorů  a  zrealizovat prezentaci hokejbalu jako sportu otevřeného pro všechny hráče a hráčky. Mezi cíle projektu patří uspořádání mezinárodní mládežnické akce, obhajoba zlaté medaile, zviditelnění hokejbalu  v libereckém regionu, zapojení škol do doprovodného programu, prezentace kraje a města jako partnerů mistrovství světa a vzbuzení zájmu další mladé generace o sportování.

Podrobnější informace o Mistrovství světa juniorů v Liberci 2023  bude přinášet web liberec2023.cz, kde bude brzy i kompletní rozpis všech zápasů.

 

Bod č. 15: Poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  statutárního  města  Liberec  na  podporu  projektu  "Mezinárodní házenkářský turnaj MegaMini Liberec 2023"

Liberec podpoří 40 000 korunami mezinárodní házenkářský turnaj. K účasti se přihlásilo 28 týmů malých házenkářů a házenkářek z celé České republiky a  z Německa.

„Jedná se o akci, která už neodmyslitelně patří k Liberci. Mezinárodní turnaj přivítá 28 týmů a celkem 350 malých házenkářů ve věku od 7 do 11 let. V rámci turnaje bude odehráno 150 zápasů. Turnaj je pořádán každý rok v červnu a mnoho hráčů, kteří se ho jako děti účastnili, jsou dnes hráči ligových týmů napříč celou republikou. Turnaj MegaMini dělá Liberci velmi dobré jméno a je na poli házené vnímán jako Top turnaj dětí a mládeže,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Mezinárodní házenkářský turnaj MegaMini Liberec 2023 se uskuteční ve dnech 16.  -18. června 2023 ve sportovním areálu ZŠ Dobiášova. Navazuje na už uskutečněných 20 ročníků, nekonal se pouze v covidovém období.  Účelem a cílem projektu je podpora sportovní činnosti mládeže, realizace úspěšné akce a kvalitní náplň volného času pro děti a mládež.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 55: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS 202201259 "Úpravy okolí přehrady Harcov"

Na základě souhlasu Rady města Liberce vypracuje společnost SNOWPLAN, spol. s. r. o., projektovou dokumentaci na úpravy kolem harcovské přehrady. Vybrána byla z důvodu projektové kontinuity.

Aktuálně je přehrada vypuštěna a Povodí Labe, s.p., provádí stavební úpravy nádrže a hráze. Pozemky kolem vodní plochy patří městu. V procesu zpřesňování dokumentace a koordinačních prací s projektem spojených vyvstala potřeba zahrnout do projektové dokumentace  i renovaci stávajících kurtů, které jsou v přímé návaznosti na řešené území. Dále v procesu průběžných prací vyvstal požadavek na vypracování dokumentace pěšího chodníku k ulici Zvolenská z důvodu navázání na dopravní řešení přechodu přes komunikaci.

Postavíme bezbariérové a bezpečné trasy i nové propojení cesty u Bílého Mlýna s ulicí Zvolenskou. Zároveň vytvoříme  bezpečné a pohodlné schodiště, ale také nový přechod do lesoparku u Králova Háje. Vybudujeme i oplocení u volejbalových kurtů a upravíme jejich okolí. Celkově tím významně zatraktivníme prostředí přehrady a celého území, což osobně považuji za jednu ze svých priorit,“ vysvětluje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 204: Architektonická studie Městské terasy – 1. návrh

Liberečtí radní se seznámili s dokumentací 1. návrhu odevzdání architektonické studie Městských teras v dolním centru města. Ve středu 21. června proběhne od 16 hodin seminář k představení projektu městských teras veřejnosti a zastupitelům, v zasedací místnosti číslo 11 v přízemí historické radnice.

Navazujeme tím na ukončenou urbanistickou soutěž Papírák 2030 a chystanou revitalizaci tohoto cenného prostoru v centru Liberce. V rámci prezentace představíme dopracovanou studii Městských teras tzv. Papírového náměstí, a to včetně časového harmonogramu,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 57: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM a schválení uzavření smlouvy o dílo na projekt "Liberec – Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách"

V lokalitě ulic Pod Ještědem a v Lukách se obyvatelé dočkají odkanalizování území a vybudování splaškové kanalizační přípojky. Město nyní vypisuje zadání projektové dokumentace pro vedení společného územního a stavebního řízení.

Letitý problém s čistotou povrchových vod máme v lokalitě Horního Hanychova V Lukách. Vyprojektovali a nechali povolit hlavní kanalizační řad a nyní se musí vyprojektovat a povolit jednotlivé přípojky konkrétních rodinných domů. Tyto přípojky se po realizaci stanou majetkem vlastníků rodinných domů. Do budoucna bychom v této lokalitě rádi pokračovali dál směrem k ulici Za Domovem,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 59: Pokyn zřizovatele SML pro TSML, p. o., obnova VO Králův Háj

Obnovu systému veřejného osvětlení na Králově Háji provedou Technické služby města Liberce. Konkrétně se jedná o výměnu 24  sloupů veřejného osvětlení, 24 kusů svítidel a přibližně 950 metrů kabelového vedení. Technické služby obnovu systému veřejného osvětlení provedou za cenu 1 440 704 Kč. Rozhodli o tom liberečtí radní.

Město Liberec se nyní rozhodlo provést obnovu stávajícího rozvodu VO včetně sloupů a světelných prvků. Konkrétně se jedná o výměnu 24 ks sloupů VO, 24 ks svítidel a cca 950 metrů kabelového vedení. Jedná se o obnovu, tedy veškeré prvky VO  budou  umístěny  zpět  ve  stávajících  pozicích  a  trasách.  Stožáry,  budované v roce  1979,  budou nahrazeny novými, výška 6 metrů. Stávající světelné body (svítidla) na sodíkové bázi budou nahrazeny moderními svítidly s technologií LED, náhradní teplotou chromatičnosti 2700°K, což přinese úsporu ve spotřebě elektrické energie v této lokalitě o cca 40%.

 „Sídliště Králův Háj je jedním z nejstarších sídlišť v Liberci. Zahájení jeho výstavby se datuje do konce šedesátých let minulého století. Řešená lokalita zahrnuje jedenáct čtyřpatrových bytových jednotek ve čtyřech paralelních ulicích. Sídliště Králův Háj dodnes vyniká vysokou kvalitou bydlení. K vysoké  kvalitě  života  v této  lokalitě  také  samozřejmě  přispívá  občanská vybavenost a v neposlední řadě i systém veřejného osvětlení. Sloupy a kabelové vedení včetně samotných svítidel jsou v současné době již přestárlé a jsem rád, že můžeme lidem zvýšit bezpečnost jich a jejich dětí tím, že zmodernizujeme osvětlení veřejného prostoru. Navíc jsem rád, že akci provedeme prostřednictvím naší příspěvkové organizace TSML, která se svou cenou obstála v konkurenci na trhu soukromých firem,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 59/1: Oznámení výsledku ZŘ na veřejnou zakázku "Parkoviště P+R Pastýřská a Nová Pastýřská 4. etapa“

Rada města Liberce schválila výsledek výběrového řízené na zhotovitele stavebních prací čtvrté etapy Nové Pastýřské. Stala se jím firma Metrostav DIZ s.r.o., za cenu ve výši 51 965 553 včetně DPH. Celkem bylo elektronickou formou přijato šest nabídek.

„Takzvaná Nová Pastýřská se opět o krok přiblížila k realizaci. Po letech příprav a projektování jsme v otevřené soutěži vybrali zhotovitele parkoviště, opěrné zdi a úprav Tržního náměstí. Následovat budou další etapy s cílem vybudování kompletní části vnitřního městského okruhu, na který naše město čeká již mnoho let,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 33 : Zpracování územní studie ÚS Krásná Studánka I–III

Město Liberec vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a realizaci veřejné zakázky "Zpracování územní studie – ÚS Krásná Studánka I–III" s předpokládanou hodnotou ve výši 1 350 000 Kč bez DPH. K podání nabídky osloví 5 dodavatelů. Výsledek výběrového řízení bude radním předložen do konce července 2023.

Územní plán vymezil požadavek na zpracování územní studie celkem v 75 lokalitách. Na rok 2023 bylo vybráno několik územních studií, které budou pořízeny z finančních prostředků města. Jednou z těchto územních studií je i územní studie ÚS Krásná Studánka I -III.

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších územních studií, která řeší rozsáhlé území katastru Krásné Studánky mezi silnicí I/13 a ulicí Hejnická od ´Kačáku´ až po okružní křižovatku s Mníškem. Územní studie navrhne podrobnější regulaci celého území a navrhne etapizaci území,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

Jedná se o rozsáhlé území (cca 45 ha) s velmi  roztříštěnou  majetkovou  strukturou  a  celou  řadou  témat  k  řešení.  V  územním  plánu  jsou vymezeny tři samostatné územní studie. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil, že s ohledem na nutnost komplexního řešení dopravní a technické infrastruktury je žádoucí nechat celou lokalitu zpracovat jako celek.

Cílem  územní  studie  je  na  základě  podrobné  analýzy  území  prověřit  a  navrhnout  optimální  řešení lokality. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozvoj veřejné infrastruktury a pro rozhodování vdaném území.

Územní  studie  podrobně  rozpracuje  v souladu  s požadavky  v řešeném  území  jednotlivé  návrhové  a přestavbové  plochy.  Územní studie prověří rozvoj  bydlení  v příměstské  krajině  tak, aby respektoval  stávající  hodnoty  území  a  byl navázán  na  vybudování  kvalitní dopravní  a  technické  infrastruktury  a  realizaci  odpovídajícího občanského vybavení.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 47: Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023

Rada města Liberce projednala návrh na přidělení dotace pro 31 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 12 000 000 Kč. Účelem této dotační výzvy je financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb. V rámci výzvy bylo celkem přijato 53 žádostí od 31 poskytovatelů sociálních služeb. Pro poskytovatele sociálních služeb je navrženo k rozdělení celkem 12 000 000 Kč z poskytovateli celkem požadovaných 17 146 242 Kč.

Jsem ráda, že se dotační fond, kde jsme v minulých letech rozdělovali částku 7 000 000 korun, podařilo navýšit téměř o dvojnásobek, tedy na částku 12 000 000 Kč. I když neuspokojíme v plné výši požadavky poskytovatelů sociálních služeb poskytujících služby občanům města Liberce, nemusí, díky navýšení, docházet k tak zásadnímu krácení  jako v minulých letech, kdy jsme požadavky poskytovatelů museli krátit často až na polovinu,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 44: Prodloužení nájmu a přidělení bytů s dispozičním právem SML

Město po mnohaleté odmlce znovu obsazuje byty společnosti Interma. Rada města na svém letošním desátém jednání schválila přidělení prvních 4 jednotek. V oblasti bytové politiky je snahou vedení města navázat spolupráci rovněž s dalšími profesními institucemi pro možnost přidělování dostupných služebních bytů.

 „Nájemci v bytech platí 65 % ceny obvyklého nájemného. Naším cílem je byty využívat nejenom pro potřeby sociálního bydlení, ale nabízet je i zaměstnancům důležitých institucím na území města. Teď například o jeden byt projevila zájem Policie ČR, ale do budoucna chceme spolupráci postupně rozšiřovat. Dovedu si představit, že byty využijeme například pro úředníky města, strážníky nebo třeba ve spolupráci s univerzitou a nemocnicí,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

V lokalitě na Rušičce se v 6 bytových domech nachází 254 bytů, které ve spolupráci se společností Interma BYTY, a.s., může město využívat po dobu 18 let.

 

 

 

Nastavení cookies