03.04.2024
Jana Kodymová DiS.

Osmé jednání liberecké městské rady

8. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 2. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Šárka Prachařová – náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 32: Schválení vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu "Kulturní a kreativní centrum Linserka"

Budova bývalé slévárny Linser v dolním centru města se začne proměňovat do podoby kulturního a kreativního centra. Liberecká městská rada včera schválila vypsání zadávacího řízení na stavební práce.

„Projektem rekonstrukce dáme této budově možnost dalšího fungování a věříme, že si své místo v oblasti rozvoje kreativity a kultury v Liberci najde,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

V roce 2021 byl tehdejší radou města projednán záměr budoucího vývoje městského domu  v dolním centru města, a to  bývalé  továrny  Linser v Resslově ulici.  "Kulturní  a  kreativní  centrum  Linserka“  je  důležitým startovacím projektem pro obnovu městského brownfieldu spodního centra města, Papírového náměstí. Kromě významu aktivace kulturně kreativní obytné čtvrti bude Linserka  i  jedním  z  budoucích  pilířů  organismu  kulturně  kreativních  center  různého  zaměření  se spádovou oblastí celého Libereckého kraje.

Koncepce projektu Kulturního a kreativního centra Linserka byla odsouhlasena libereckým zastupitelstvem v rámci zadání k soutěžnímu dialogu Papírák2030, podle kterého byl zpracován i vítězný  návrh  nadlimitní  zakázky  architektonicko-urbanistické  studie. Na realizaci projektu byla získána dotace z Národního plánu obnovy ve výši 31 000 000 Kč. Z této dotace budou pokryty stavební práce bez DPH, které jsou nezpůsobilým výdajem. Projektovou  dokumentaci  zpracovala  na  základě  výsledku  výběrového  řízení  projekční kancelář ATELIER – JAROSLAV s.r.o.

„Cílem je celý objekt velmi citlivě opravit a budově vrátit její původní atmosféru průmyslové stavby bývalé továrny Linser. A to vše s vědomím, že se chceme vejít do velmi rozumné částky za rekonstrukci, která podle nás nepřevýší částku 31 milionů bez DPH. Věřím, že po dokončení vznikne naprosto unikátní kreativní prostor nejen pro mladé tvůrce, umělce nebo třeba architekty, ale i kvalitní společenské a inspirativní centrum pro širokou veřejnost. Doufám zároveň, že je to první projekt, který se stane součástí významné proměny celého území v okolí Papírového náměstí,“ říká náměstek pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Městský dům čeká kompletní rekonstrukce s respektem k původnímu industriálnímu vzhledu. Bude provedeno vybourání všech příček a změna nástupu do výtahu ze schodišťového prostoru, výměna výplní otvorů, zateplení objektu, drobné dispoziční změny v servisní části budovy, sanace objektu, výměna všech vnitřních instalací  (ZTI, silnoproud, slaboproud, VZT, hromosvod), oprava všech povrchů a výměna střešního pláště.  Veškeré  zdivo  bude  podříznuto  a  bude  položena  hydroizolační  folie,  severní  stěna  bude podsekána a budou zde vloženy sklopěnové desky. Dojde k provedení nových podlah. V 1. NP bude nad plánovanou místností demontována plochá klenba, nad jinými dvěma bude vybudována monolitická stropní konstrukce. Dojde k zateplení fasády polystyrenem. Stávající dřevěná a ocelová okna  budou  nahrazena  ocelovými  okny  a  dveřmi  s  trojskly.  Dojde  ke  zvětšení  výtahové  šachty  se zásahem do nosné konstrukce, stávající stropní konstrukce bude podezděna, původní nosná vrstva bude vybourána a odstraněna část vodorovné konstrukce. V západní fasádě budou obnoveny původní otvory (až k zemi, bez parapetu),  na východní fasádě bude odstraněn parapet a dvojice oken.

 

Bod č. 33: Schválení vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele stavby v rámci projektu "Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy"

Město Liberec poptává dodavatele  stavebních prací  pro objekt  kina Varšava ve Frýdlantské ulici.  Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ŽELEZNÁ s.r.o., Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D.

Objekt dnešního kina Varšava je nejstarším stálým biografem v Liberci. Původně kamenné liberecké divadlo bylo postaveno dle projektu architektonické kanceláře Effenberger & Noppes v moderním stylu Art Deco. Následně budova prošla několika přestavbami a od roku 1965 má dnešní podobu. Díky spolku Zachraňme kino Varšava, prošlo v letech 2014-15 foyer citlivou rekonstrukcí, za což autoři obdrželi  ocenění  Grand  Prix  Obce  architektů  v  kategorii  „Architektonický  design,  drobná  stavba  a umělecké dílo v architektuře“.

Aktuálně je kino spravováno spolkem Kino Varšava z. s. (dříve „Zachraňme kino Varšava“), spolek funguje z větší části na základě spolupráce mnoha dobrovolníků a nadšenců do aktivizace kino kultury v Liberci. Drobnější úpravy jsou realizovány z veřejných sbírek. Systémová a kompletní rekonstrukce kina vyžaduje řádově vyšší prostředky. Mnohé z dotačních příležitostí cílí na „kulturní památky“. Proto bylo Kino Varšava navrženo na zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek, což se dne 16.1.2023 stalo rozhodnutím Ministerstva kultury.

Budova kina projde stavebními úpravami, které zahrnují  částečné prohloubení 1. PP, návrh nových výškových úrovní a drenáž základů, dále vybudování nového stropu nad 1. PP, stabilizaci stěn sálu, založení nových pilířů u líců vnitřních stěn sálu, dutý průvlak pro rozvody vzduchotechniky a přizdívku z akustických dutých tvárnic.  Objekt dostane nové  vnitřní  rozvody  inženýrských  sítí - voda,  kanalizace,  zdravotechnika,  vytápění,  elektrika, vzduchotechnika, dojde také na opravu hydroizolace a drenáž stavby.  Provedeno bude snížení nivelety chodníku pro pohodlný nájezd u zásobovacího vjezdu, též v rámci bezbariérového provozu  osob  se  sníženou  možností  pohybu  a  orientace  u  vstupu  do  původního  orchestřiště  ve Frýdlantské ulici. Dále do výčtu úprav patří vybudování nového jeviště a konstrukce plátna, oprava fasády ve Frýdlantské ulici, odstranění stávající nevhodné lampy veřejného osvětlení a její nahrazení dvěma současnými a mnoho dalších drobných stavebních prací, včetně úpravy zázemí pro provoz kina v bývalém klubu Barandoff.

„Kino Varšava žije díky nadšencům, kterým osud tohoto nejstaršího biografu v Liberci nebyl lhostejný. Město jejich činnost také podporovalo, ale bylo nám jasné, že budova s interiérem potřebuje zásadní investici. Tak nám, a hlavně biografu Varšava, držte palce, aby se nový kabát povedl,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Město Liberec podá žádost o dotaci do ITI ve druhém čtvrtletí roku 2024. Předpokládaná výše dotace v ITI je 40 mil. Kč. Předpokládána hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 53 240 000 Kč včetně DPH.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 4: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "Sportovní hry seniorů v roce 2024"

Město Liberec poskytne dotaci v celkové výši 20 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Rada seniorů České republiky, z.s., na podporu projektu „Sportovní hry seniorů v roce 2024“.

„Rozhodli jsme se v radě města podpořit částkou 20 tisíc korun pořádání celorepublikových her seniorů. Jde o akci, které se bude účastnit okolo 1000 osob. Akci vnímáme jako velmi pozitivní vůči této skupině občanů. Jsme rádi, když se můžeme připojit s podporou města k zapojení seniorů do sportovních aktivit,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 13: Vyřazení a následná likvidace movitého majetku Městského plaveckého bazénu v Liberci z účetní evidence SML

V souvislosti s rekonstrukcí Městského plaveckého bazénu v Liberci schválila liberecká městská rada likvidaci a vyřazení poškozeného, rozbitého a nefunkčního majetku.

V rámci přípravných kroků k předání staveniště je jedním z těch, které nás čekají, i jeho vyklízení. Nejprve bylo nutné zmapovat a rozdělit inventář podle toho, co je a co není použitelné. Prvním krokem je likvidace takového vybavení, které je nefunkční, zastaralé, či opravitelné pouze za cenu nákladů, které by byly neefektivní. Dalším krokem bude řešení umístění ostatního, fungujícího vybavení. Nejvíce dotazů padá ohledně vybavení posilovny. Tam bude postup následující. Krok č.1 – podaří se nám ji kompletně přesunout a umístit například ve Sport parku, aby mohla sloužit většímu množství sportovců. Krok č. 2 – pokud se nenajde prostor ve Sport Parku pro celek nebo část, bude nabídnuto libereckým školám jako možnost dovybavení tělocvičen. Krok č. 3 – o co neprojeví zájem ani školy, bude nabídnuto sportovním klubům a spolkům. Pokud i přesto nebude ze strany zmíněných subjektů zájem, tak si umím například představit, že vše co zbyde, odprodáme v rámci nabídky, ať už jako celek, nebo po částech stejným způsobem, jako když řešíme prodeje v rámci ztrát a nálezů. Samozřejmě mohou být použity i jiné varianty, jako třeba pronájem. Stejným způsobem budeme postupovat i v případě ostatního vybavení,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 54: Smlouva o zřízení služebnosti na akci "Liberec – vodovodní řady, vypořádání VHI Teplárna"

Legislativní tečku za dlouhým procesem vypořádání vedení vodovodu mezi městem x vodárnou x teplárnou udělala včera Rada města Liberce. Chyby se staly přibližně  před 30 lety v rámci privatizace bytového fondu, kdy se ´úředně nedotáhlo´ jasné rozdělení sítě dodávky teplé a studené vody. Byrokratický uzel byl rozmotán v předchozích dvou letech a nyní se již pro vlastnicky vyjasněná vedení sítí určila věcná břemena. Občané při své spotřebě vody nic nepoznají, ale vlastnicky to tak samozřejmé nikdy nebylo,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 56: Schválení  výsledku  VŘ  na  veřejnou  zakázku  s  názvem  "Rekonstrukce  mostu  LB-105   ul. Kašparova – II"

Most v Kašparově ulici v Liberci zrekonstruuje stavitel Dalibor Kašpárek, který vyhrál výběrové řízení, s nabídkovou cenou ve výši 4 584 455 Kč s DPH. Na svém letošním osmém jednání o tom rozhodla liberecká městská rada.

„Havarijní stav mostu způsobený a umocněný přívalovými dešti z nedávné doby si vyžádá generální opravu, respektive znovupostavení. Rada města včera vybrala v opakovaném výběrovém řízení firmu pana Kašpárka, který má s podobnými akcemi dlouholeté zkušenosti. Nyní běží nezbytné legislativní lhůty a stavět by se mělo v průběhu hlavní stavební sezóny 2024. Počítáme s obnovením plného provozu do půl roku od předání staveniště. Věříme v bezproblémové užívání mostu po další desetiletí,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Nastavení cookies