04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 16.09.2010

Nové body zařazené na program

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání

2. Diskuse

3. Majetkoprávní operace

4. Prodej pozemků formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

5. Prodej souboru pozemků „Letiště Liberec“

6. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů

7. OC Forum – majetkoprávní vypořádání

8. Městský fond rozvoje bydlení – přijetí daru a inženýrské sítě (splaškové kanalizace) v k. ú. Starý Harcov

9. Smlouva o převzetí a majetkoprávním vypořádání komunikace s příslušenstvím

10. Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže – majetkoprávní vypořádání

11. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Krizová varianta, předložená přímo na zasedání

12. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře pana Rudolfa Štveráka

13. Návrh správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci III. výzvy roku 2010

14. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 2. kolo roku 2010

15. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2009

16. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2009

17. Zpráva využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2009

18. Změna usnesení ZM č. 60/10 – návrh změny čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

19. ZŠ Jabloňová – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace


20. Přijetí dotace z programů Grantového fondu Libereckého kraje na projekt „Druhá etapa úprav VKP Příkrý vrch v Ruprechticích“

21. Návrh územního plánu – přijetí dotace

22. Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

23. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ“

24. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – škola pro Evropu v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové Sady“

25. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt ZŠ Lesní – úprava parteru v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové Sady“

26. Uzavření darovacích smluv mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“

27. Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“

28. Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o. p. s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/7 Zastupitelstva města Liberec

29. Vydání 38. změny územního plánu města Liberec - hromadná

30. Vydání 39. změny územního plánu města Liberec

31. Vydání 43. změny územního plánu města Liberec

32. Vydání 45. změny územního plánu města Liberec

33. Vydání 46. změny územního plánu města Liberec

34. Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec – obvodová městská sběrná komunikace

35. Vydání 53. změny územního plánu města Liberec

36. Zadání 66. změny územního plánu – strategická změna – Sportovní areál Ještěd

37. Nové názvy ulic

38. Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje čl. VII obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009, o veřejném pořádku

39. Činnost orgánů SML za povodní, náklady SML a dary

40. Darování požární techniky

41. Plnění usnesení ZM za II. čtvrtletí

42. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 6. zastupitelstva města

43. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies