Augsburg

Augsburg je město v Německu na jihozápadě spolkového státu Bavorsko. Po Trevíru je druhým nejstarším městem Německa,  hlavním městem a sídlem vlády Švábska. Augsburg čítá cca 260 tis. obyvatel a je tak po Mnichově a Norimberku třetí nejlidnatější sídlo Bavorska. Jeho jméno je odvozeno od římského sídla Augusta Vindelicorum, založeného římským císařem Augustem.

Historie

Jako rok založení se uvádí rok 15 př. n. l., kdy zde byl postaven legionářský tábor, který později sloužil i jako zásobovací tábor. Vedle tábora se v průběhu 1. století začalo budovat civilní město Augusta Vindelicorum, kterému císař Hadrián udělil v roce 121 římské městské právo. Od roku 95 bylo město hlavním správním centrem provincie Raetie, která zasahovala až do horní Itálie.

Roku 260 vpadli do Itálie a Raetie germánské kmeny Juthungů a zajali tisíce Italiků. Při návratu byli poraženi v bitvě, která trvala dva dny, římským místodržícím. Toto vítězství dokládá vítězný oltář (Augsburger Siegesaltar), nalezený v roce 1992. V roce 271 dochází k dalším vpádům germánských kmenů a k obléhání města.

Po rozdělení provincie Raetie roku 294 se Augsburg stává hlavním správním centrem provincie Raetie secunda do které po zániku římské říše kolem roku 450 a během 5. století vpadli Alamani. Již v období pozdní antiky byl Augsburg sídlem biskupa.

 

Středověk

Větší význam získalo město ve středověku až po bitvě na Lechu, kde císař Ota I. Veliký jižně od města porazil na západ směřující Maďary. 21. června 1156 opětovně udělil císař Fridrich I. Barbarossa městská práva, která byla o sto let později 1251 rozšířena. Město smělo používat vlastní pečeť a vybírat daně od obyvatel. 9. března 1276 udělil král Rudolf I. Habsburský městu privilegium na ustanovování zákonů. Roku 1276 bylo městské právo shrnuto v městském sborníku. Roku 1368 došlo k povstání městských řemeslníků, které vedlo k zavedení cechovní ústavy. To mělo za následek vzestup moci cechů, které se do roku 1547 účastnily na řízení města. Roku 1540 byla založena burza. V 16. století bylo město jedním z center reformace. Roku 1530 zde přívrženci Martina Luthera poprvé předložili své tzv. Augsburské vyznání. Roku 1555 zde byl podepsán Augsburský mír, který ukončil rozpory mezi katolíky a  protestanty.

Augsburg je jediné město v Německu které má vlastní zákonem stanovený svátek; je to Augsburský svátek míru slavený 8. srpna.

 

Současnost

V 19. stol. dochází k průmyslovému rozmachu a Augsburg se stává významným městem proslulým tkaním sukna. Za II. světové války je však město poničeno bombardováním.

Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva z území Československa. Velké množství „libereckých Němců“ odcházelo právě do oblasti Augsburgu, která jimi byla pomalu osidlována. V této souvislosti byla původně zamýšlena spolupráce mezi dnes již partnerskými městy Libercem a Augsburgem.

Město Augsburg má i dnes stále co nabídnout svým návštěvníkům. Historické jádro, krásnou přírodu v okolí, ZOO a botanickou zahradu nebo Olympijský slalomový kanál, na kterém se jely závody na olympiádě v  Mnichově roku 1972. Pokud sem zavítáte na konci srpna, pak Vás jistě zaujmou pivní slavnosti Augsburger Plärrer

Památky a významná místa

Historické jádro zdobí mnoho nádherných staveb - renesanční radnice od Eliase Hollse se "Zlatým sálem" a věží, Fuggerei, dóm s obrazy proroků na oknech z 12. století a oba kostely sv. Ulrycha a kostel sv. Anny s pohřební kaplí rodiny Fuggerů.

 

Radnice a renesanční dům se Zlatým sálem.

Náměstí s radnicí (Rathausplatz), centrum starého města, kterému vévodí mohutná budova radnice. Nejvýznamnější světská renesanční stavba severně od Alp vznikla v době rozkvětu bohatého Augsburgu. Radnice je opatřena 800 metrů vysokou věží, ze které je nádherný výhled. Uvnitř si můžete prohlédnout "Zlatý sál". Další dominantou Augsburgu je Augustova kašna se sochou císaře Augusta. Tato kašna je nejstarší ze tří renesančních kašen v Augsburgu.

 

Stopy Fuggerů - Fuggerei a Fuggerei museum

Roku 1521 založil Jakob Fugger, řečený Bohatý, dnes světoznámé a  jedinečné město ve městě, nejstarší sociální sídliště Evropy – Fuggerei v  Augsburgu. Ještě dnes je roční nájem jeden rýnský gulden zhruba tj. 0,88 €. Ve Fuggerei, které se skládá z cca 60 domů, našlo obydlí kolem 106 ne vlastní vinou zchudlých rodin.
Muzeum Fuggerei ukazuje historii Fuggerů v jediném domě, který se od  svého postavení zachoval v nezměněné podobě, pomocí dokumentárních filmů, textových a obrazových tabulí, exponátů i tří originálně zařízených obytných místností s mobiliářem ze 17. a 18. století. Muzeum je otevřené po celý rok.

 

Dóm "Panny Marie"

Jak je dlouhá historie augsburgského dómu (9. až 14.století), tak je dlouhá řada umělců, kteří zde pracovali. Nejstarší částí dómu je krypta z  10. století. Ozdobou jsou fresky z románského a gotického období, krásné klenbové malby a čtyři deskové obrazy od Hanse Holbeina staršího. Proslulá jsou okna s proroky. Patří k nejstarším německým figurálním vitrážím (pravděpodobně z 12. století). Bronzové dveře (z období okolo 1356) jsou tvořeny 35 reliéfními tabulkami s výjevy ze Starého zákona a v současné době je možné si je prohlédnout v blízkém diecézním muzeu.

 

Augsburské muzeum loutek

„Augsburger Puppenkiste“ je nezapomenutelný zážitek pro všechny, kterým je mezi 3 a 99 lety a nemohou zapomenout na své loutkové divadlo. V muzeu jsou vystaveny originální loutky z padesátileté historie loutkového divadla. Slavný strojvůdce Lukáš a jeho přítel Jim Knopf, mluvící kocour Mikeš a Urmeli zde v podobě dřevěných loutek umí rozzářit nejedny dětské oči. Program muzea završují workshopy, semináře a  zvláštní výstavy na téma divadlo s figurkami, které se mění každé čtyři měsíce. Prohlídky s průvodcem jsou možné po ohlášení, zavírací den je pondělí.

 

Mozartův dům

Augsburg je chápán po Vídni a Salcburku jako další nejdůležitější město v životě W. A. Mozarta.

Mozartův první předek byl od roku 1643 měšťanem v Augsburgu. Roku 1719 se zde v Mozartově domě, původním domě řemeslníka ze 17. století, narodil otec Wolfganga Amadea, Leopold Mozart, který byl také objevitelem hudebního génia svého syna a jeho učitelem hudby. Na rod Mozartů, kteří byli staviteli, sochaři a vazači knih upomínají v  Augsburgu četné stavby, památníky a pamětní desky. Mozartův dům, nově upravený roku 2006, představuje obrazy, rytiny a grafiky této rodiny, a  také dobové originální nástroje, k nimž se řadí i kladívkový klavír od  Andrease Steina, na němž hráli Leopold a Wolfgang Mozartové. Nedaleký „Malý Zlatý sál“ upomíná na školu, kterou Leopold Mozart navštěvoval. Zavírací den je pondělí.

 

Maxmiliánovo muzeum

V srdci Augsburgu mezi radnicí a kostelem sv. Anny stojí Maximiliánovo muzeum. Mezi sbírkami městské umělecké tradice zaujímá muzeum vedoucí místo. Návštěvník zde spatří evropsky proslavené zlatnické a stříbrnické umění, kamenné památníky středověku, nábytek gotiky, renesanční a barokní plastiky, porcelán

a fajáns, hudební nástroje, hodiny i vědecké instrumenty. Pýchou muzea jsou originální kašnové bronzy od Adriana de Vries a Huberta Gerharda. Na nádvoří jsou umístěny originály soch z kašny Prachtbrunnen, August, Merkur a Herkules i tři Grácie z Herkulovy kašny a orel z domu zvaného Siegelhaus. Zavírací den je pondělí.

 

Římské muzeum

Římské muzeum v Augsburgu se svými sbírkami se nachází od roku 1966 v  prostorách dvoulodní chrámové síně bývalého dominikánského kláštera sv. Magdaleny. Představuje památky a nálezy z bývalého hlavního města provincie Augusta Vindelicum a z této oblasti od prehistorických dob až po epochu raného křesťanství a raného středověku. K exponátům patří nálezy ze svatyň s bronzovými nádobami a zlatými poháry doby bronzové, inventářem jednoho z nejstarších vozových hrobů z doby halštatské ve střední Evropě a rozsáhlá sbírka kamenných památek s vyobrazeními všedního života z doby Římanů. Zavírací den je pondělí, na požádání jsou možné i prohlídky s průvodcem.

 

Muzeum architektury Švábsko

Roku 1995 otevřené Muzeum architektury Švábsko, pobočka Muzea architektury Technické univerzity Mnichov, je umístěno v někdejším obytném a obchodním domě architektské rodiny Bucheggerů. V historických prostorách osaměle stojící dvoupatrové vily s velkou zahradou (kolem roku 1900) se konají střídavé výstavy o švábské architektuře a  architektuře s významem přesahujícím region. Vynikající zvláštní inventář tvoří kolekce cca 1 000 listů evropské tiskové grafiky 16. až 18. století, bývalá Augsburská knihovna stavebního úřadu s příručkami a  časopisy o umění a architektuře 19. a raného 20. století. Zavírací den je pondělí.

 

Navštivte  další atraktivní místa...

Obrovské zelené plochy v parku Wittelsbach nebo v lese Siebentischwald lákají k odpočinku. Sportovní nadšenci určitě ocení olympijskou slalomovou trať pro kanoe z roku 1972.

 

Les Siebentischwald

Park Siebentisch o rozloze 27 hektarů byl založen na začátku století a  spojuje město s lesem Siebentisch. V těsném sousedství se nachází zoo a  botanická zahrada

 

Botanická zahrada

Na ploše o velikosti 10 hektarů se rozprostírá Botanická zahrada s  rozličnými křovinami a nádhernými letními květinami. V japonské zahradě můžete spatřit zahradní rostliny z Dálného východu, dále je zde k vidění i růžová a hudební zahrada, léčivá a selská zahrada a velké hřiště pro malé návštěvníky.

 

Jízda na kanoi či rafting na augsburgském ledovém kanálu

Augsburgský ledový kanál (Eiskanal) byl v roce 1972 slalomovou dráhou pro kanoe na letních olympijských hrách v Mnichově. Dnes je jediným umělým tokem divoké vody v Německu. Vodní hydraulické formace na této trati divoké vody vytvořily známé úseky, jako např. "pračku". Jelikož zde nejsou žádné ostré skalní hrany či prolákliny, je ledový kanál s  největší pravděpodobností nejbezpečnějším proudem divoké vody na světě.

Tipy na výlety

"Augsburgský kraj", mezi údolím Dunaje a Dolním Allgäu nabízí mnoho možností k výletům. Mozartova rodina pochází ze "Stauden", z idylické pahorkatiny na jihu této oblasti. Ve wittelsbaškém kraji, odkud pochází bavorská dynastie vladařů Wittelsbachů (Wittelbacher Land), mezi Augsburgem a Mnichovem, najdete typickou bavorskou krajinu, která představuje půvabnou kulisu pro pěší toulky a jízdy na kole.

 

Stezka císařovny Sisi

Stezka císařovny Sisi mapuje jednotlivé úseky života v Bavorsku narozené císařovny Alžběty, které se v dětství a mládí říkalo Sisi. Evropská kulturní stezka vede k zajímavým hradům a městům, které v  životě panovnice hrály určitou roli.

 

Podrobnější informace o turistice naleznete na:

http://www.regio-augsburg.de/
 

Partnerská města Augsburgu

 

the Czech Republic   Liberec, ČR, 2001

 

JPN   Amagasaki, Japonsko 1959

JPN   Nagahama, Japonsko, 1959

FRA   Bourges, Francie, 1963

USA   Dayton, Ohio, USA, 1964

UK  Inverness, Skotsko, Velká Británie, 1956

China   Jinan, Čína, 2004

 

Partnerství s Libercem

Geneze spolupráce

Partnerská smlouva s městem Augsburg byla podepsána 1. května 2001. Počátek myšlenky partnerství však můžeme spatřit už po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva z území Československa. Velké množství „libereckých Němců“ odcházelo právě do  oblasti Augsburgu, která jimi byla pomalu osidlována. Vzhledem k těmto událostem bylo vytvoření užší spolupráce s městem vzdáleným cca 530 km jakýmsi přirozeným a logickým vývojem.

Z iniciativy nezávislých organizací z Liberce - Svaz Němců a  z Augsburku - Heimatkreis Reichenberg se začaly organizovat akce pod názvem Česko-německé či Německo-české kulturní dny.

Poté byl primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner požádán zástupci zmiňovaných organizací o podporu a záštitu nad 9. ročníkem kulturních dnů. Zrodil se nápad, že by město Liberec nebylo jen pasivním účastníkem, ale mohlo by se podílet na samotném programu akce.

Na podzim roku 2004 přislíbil svou podporu projektu i tehdejší primátor Augsburgu Dr. Paul Wengert. Činnost na projektu tak mohla být zahájena. V roce 2005 se tak uskutečnil první ročník akce nazvané DIALOG, jejímž obsahem bylo přátelské setkání obyvatel obou měst a  vzájemná prezentace dovedností či navázaní nových kontaktů. A tak v  rámci DIALOGU 2005 vznikla nejen zajímavá umělecká díla, ale mnozí Liberečané dodnes vzpomínají na ochutnávku švábské kuchyně či na pokus o překonání světového rekordu v běhu na běžícím pásu augsburgským vytrvalcem.

Následující DIALOG 2007 se přesunul na německou stranu a proběhl v červnu 2007. Augsburgské ulice tehdy zaplnil nespočet Liberečanů a se svým programem si naši zástupci získali pozornost obyvatel i pouhých návštěvníků města. Primátoři obou měst se tak rozhodli zachovat dvouletý rozestup mezi jednotlivými ročníky.

DIALOG 2009 se konal opět po čtyřech letech v Liberci. I tentokrát se zapojila liberecká veřejnost a místní organizace a v bohatém programu se setkali hudební, výtvarní či divadelní umělci obou měst při společných vystoupeních, tvorbě či vernisážích a výstavách, občané měli možnost vyslechnout si zajímavé přednášky s historickou tematikou a navázala se nová přátelství například při sportovních utkáních škol.

 

Příklady dlouhodobé spolupráce a projektů:

  • ZŠ Barvířská, Liberec+ Kapellen-Volksschule Augsburg-Oberhausen, Augsburg
  • ZUŠ Liberec: Big Band ZUŠ Liberec a St. Stefan Bigband  Augsburg
  • ZŠ Husova, Liberec + Blériot-Volksschule Augsburg
  • Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec a Gymnasium Maria Theresia Augsburg
  • Soubor bicích nástrojů Aries – spolupráce s velmi známým vibrafonistou Wolfgangem Lackerschmidem
  • Spolupráce galerií – Oblastní galerie Liberec a Kunstsammlungen und Museen Augsburg, výsledkem spolupráce byly dvě úspěšné výstavy:
    Augsburg (2007), Liberec (2009)
  • První liberecký spolek paní a dívek + Deutscher Hausfrauen-Bund Augsburk
  • Boveraclub Liberec + Freunde der Augsburger Strassenbahn e. V

 

Aktuality

 

16.06.2013

Liberecký jarmark zněl letos dvojjazyčně

Tisíce lidí přilákal v sobotu na náměstí Dr. E. Beneše další ročník Libereckého jarmarku. Protože byl spojený i s česko-německými kulturními dny DIALOG 2013, úvodní zdravice obyvatelům města zazněly v češtině i němčině. // Doplněná fotogalerie.
 
14.06.2013

Města Liberec a Augsburg odstartovala další díl vzájemného dialogu

V obřadní síni liberecké radnice začal v pátek už pátý ročník česko-německých kulturních dnů partnerských měst Liberec a Augsburg, DIALOG 2013. Sérii kulturních vystoupení si budou moci lidé vychutnat ještě v sobotu během Libereckého jarmarku.
 
14.06.2013

Výstavu renesančního mistra otevře Tanec šlechticů

Ještě nikdy neměli milovníci výtvarného umění šanci vidět na území České republiky soubornou výstavu proslulého renesančního mistra Albrechta Dürera. Až teď a v Liberci, jako jednu z akcí česko-německých kulturních dnů DIALOG 2013.
 
3
Následující

 

Augsburg

 

znak města:

 

                       Geografie                         

stát:  NěmeckoNěmecko
spolková země:  BavorskoBavorsko
státní zřízení: federace
rozloha: 146,93 km2
počet obyvatel: 262 992
jazyk: němčina
náboženství: římskokatolické, protestanstské

 

                       Správa                           

starosta:  Dr. Kurt Gribl
oficiální web: www.augsburg.de
e-mail: augsburg@
augsburg.de

 

 

Zlatý sál

Radnice

Muzeum Fuggerei

Muzeum Fuggerei - interiér

 

Dóm Panny Marie

Muzeum loutek

 

Mozartův dům

Maxmiliánovo muzeum

Římské muzeum

Muzeum architektury Švábsko

Les Siebentischwald

Botanická zahrada

Eiskanal

 

Nastavení cookies