06.09.2018
Mgr. Martin Bobek

00 - seznam formulářů

vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

 

příloha č.

žádost:

1

povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona)

2

povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona)

3

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

4

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

5

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

6

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu

(§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

7

povolení k některým činnostem

(§14 odst. 1 vodního zákona)

8

stavební povolení k vodním dílům

(§ 15 vodního zákona)

9

stavební povolenídomovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

(§ 15 vodního zákona)

10

povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu (§ 16 odst. 1 vodního zákona)

11

udělení souhlasu

(§ 17 vodního zákona)

12

vydání závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení

(§ 94j, § 94q a následujícím stavebního zákona)

13

vyjádření

(§ 18 vodního zákona)

14

vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

(§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)

15

ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

(§ 15a odst. 3 vodního zákona)

16

povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

(§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 15 vodního zákona)

17

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

(§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)

18

povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

(§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona)

19

ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

(§ 15a odst. 1 a 2 vodního zákona)

20

stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

(§ 30 odst. 6 vodního zákona)

21

stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

(§ 58 odst. 3 vodního zákona)

22

stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

(§ 38 odst. 3 vodního zákona)

23

stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

(§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)

24

udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod

(§ 23a odst. 7 vodního zákona)

25

schválení manipulačního řádu vodního díla

(§ 115 odst. 18 vodního zákona)

26

vydání společného povolení (územní + stavební povolení)

 

 

 

Nastavení cookies