stav vyřizování žádostí

stav vyřizování agendy oddělení územního plánování

1) Stav vyřizování žádostí o závazné stanovisko a územně plánovací informaci

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny orientační stavy vyřizování závazných stanovisek orgánu územního plánování a územně plánovací informace. Vyřizování znamená, že ke každé podané žádosti příslušný referent zpracuje návrh odpovědi, který musí následně schválit vedoucí odboru. Schválit znamená, že vedoucí odboru návrh odpovědi zkontroluje a v případě, že k ní nemá námitek, potvrdí svým podpisem. Následně je podepsaná odpověď předána referentovi odboru hlavního architekta, který má na starosti spisovou agendu. Ten podepsaný dokument předá k vypravení a postoupí jej k odeslání na podatelnu magistrátu, která jej odešle. 

Všechny došlé žádosti jsou vyřizovány postupně v pořadí, v jakém byly doručeny na podatelnu magistrátu. Referenti oddělení územního plánování jsou podateli často žádáni o přednostní vyřízení žádosti. Těmto žádostem není s ohledem na zajištění rovného přístupu vyhověno.

Konkrétní lhůta pro vydání závazného stanoviska a územně plánovací informaci není stavebním zákonem ani správním řádem stanovena. Proto se postupuje podle ustanovení § 6 odst. (1) správního řádu, podle kterého se žádosti mají vyřizovat bez zbytečných průtahů a ve lhůtě přiměřené. V současné době jsou žádosti o závazné stanovisko vyřizovány v rozmezí 8. - 10. pracovních týdnů. Žádosti o územně plánovací informaci jsou vyřizovány do 30 dnů.

- Za Liberec jsou vyřizovány žádosti o závazné stanovisko podané v mezi 8. 10. - 12. 10. 2018;

- za ORP Liberec (vyjma Liberce) jsou vyřizovány žádosti o závazné stanovisko podané mezi 24. 9. - 28. 9. 2018.

pozn.: stav vyřizování žádostí je aktualizován jednou týdně v pondělí.

2) Stav pořizování za Liberec (stáhne se excelovský soubor)

3) Stav pořizování  za obce ORP Liberec (vyjma Liberce) (stáhne se excelovský soubor)