Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Dne 12. 10. 2021 bylo ve Sbírce zákonů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ pod č. 372/2021 Sb. publikováno Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 8. a 9. října 2021.

Činnost okrskových volebních komisí bude ukončena dne 27. 10. 2021 a odměna členům OVK bude vyplacena ve výplatním termínu SML v měsíci listopadu, tj. 12. 11. 2021 převodem na uvedený účet nebo v pokladně nového magistrátu.

Výsledky voleb jsou k dispozici na webové stránce www.volby.cz.

 

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl prezidentem republiky vyhlášen: pátek 8. října  (14 - 22 h) a sobotu 9. října (8 - 14 h).

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Bc. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711

 

VÝZVA K OVĚŘENÍ PLATNOSTI OP:

V souvislosti s účinností nového zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, již není možné vydávat OP s omezenou platností na 1 měsíc pro výkon volebního práva. Z uvedeného důvodu vyzýváme občany, kteří mají zájem hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, aby si včas zkontrolovali platnost OP a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový OP. Volič je povinen ve volební místnosti předložit PLATNÝ OP nebo PLATNÝ cestovní pas k prokázání totožnosti.
 

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. 10. 2021, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 6. 10. 2021, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec II - Nové Město.
 

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Volební místnosti v okrscích č. 16 se vrací do objektu Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice a severní Čechy, Ruprechtická 254/119, Liberec XIV - Ruprechtice.

Volební místnosti v okrscích č. 67 se po rekonstrukci vrací do objektu Základní školy Na Výběžku, Na Výběžku 118, Liberec XV - Starý Harcov.

 

KONTAKTY DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSÍ:

Kontakty do jednotlivých volebních místností naleznete v dokumentu níže.

Upozorňujeme, že kontaktní telefony budou dostupné pouze po dobu hlasování:
pátek  8. 10. 2021 - 14:00 - 22:00 hod
sobota 9. 10. 2021 - 8:00 - 14:00 hod.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 9. 2021. 

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 6. 10. 2021 do 16:00 hod. Žádost o voličský průkaz můžete podat na přepážce č. 3, budova Nového magistrátu (žadatelé budou odbaveni v pořadí v jakém se dostaví).

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek.

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. (viz formulář níže).

V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 1. října 2021 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže).

 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete hlásit na tel.: 485 244 841, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

HLASOVÁNÍ PRO VOLIČE V KARENTÉNĚ A IZOLACI (covid-19)


Voliči, jemuž byla z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 nařízena karanténa nebo izolace, umožní krajský úřad hlasovat dle nového zákona o zvláštních způsobech hlasování (č. 296/2021 Sb.). Tyto žádosti je nutné směřovat na krajský úřad. Podrobné informace naleznete na stránkách www.kraj-lbc.cz.

 

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách MV ČR.

Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Ú s t e c k ý   k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:

Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji budou voliči vybírat ze 17 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic. Rozhodnutí o registraci a registr kandidátů naleznete na webových stránkách KÚ.

 

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 5. 10. 2021, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

  

 

Další informace k volbám naleznete na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje a také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

Nastavení cookies