Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování zapsaných kulturních památek umístěných v městské památkové zóně města Liberec. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky, případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje několik spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Podmínky pro zařazení akce do Programu regenerace:

 • vydané závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče
 • vyplnění a podání "Žádosti o zařazení akce obnovy" do Programu regenerace MPR a MPZ na odbor strategického rozvoje a dotací (přes podatelnu v přízemí historické budovy radnice) včetně všech povinných příloh uvedených v žádosti

Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.

Povinné spolupodíly se vypočítávají pouze z nákladů na památkové práce. Plátce DPH je uvede bez DPH.

Financování - povinné spolupodíly:

Podíl vlastníka: min. 40 %

Podíl města: min. 10 % 

Podíl Ministerstva kultury: max. 50 %

Termín a místo podání žádosti o zařazení do Programu regenerace:

Podáním žádosti - příjem žádostí na rok 2023: do 3. 11. 2022 (na podatelnu v přízemí historické budovy radnice), na obálku napište „Odbor strategického rozvoje a dotací, Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2022“

Kontaktní osoba:

   Ing. Jana Cimbálová, odbor strategického rozvoje a dotací, email: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
   tel.: 48 524 3576

Jaké doklady a informace je nutné doložit:

 • vyplněnou a potvrzenou žádost o zařazení akce obnovy vč. povinných příloh


Obnova kulturní památky musí proběhnout v období od 1. 1. 2023 do 31.12.2023.

 Nejčastější dotazy:

 • Mohu žádat o dotaci na obnovu nemovitosti, která se nachází mimo městskou památkovou zónu a není kulturní památkou?
  V tomto případě nelze požádat o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ.
 • Mohu žádat o příspěvek z Programu regenerace na již provedenou obnovu?
  Ne, realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku.
 • Kdo rozhoduje o přiznání a výši dotace z Programu regenerace MPR a MPZ?
  Návrh na přidělení dotace a její výši podává Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Liberec ve spolupráci s Kanceláří architektury města. Návrh musí být schválen zastupitelstvem města.

Další informace:

 • Podmínky poskytnutí, čerpání, vyúčtování dotací jsou včetně dalších ustanovení uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotací.


 Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Nastavení cookies