18.08.2016
Karel Horník

Tříletý projekt Vzdělávejme předškoláky společně

Statutární město Liberec získalo z MŠMT 29 miliónů korun na projekt společného vzdělávání (inkluze).

 

Statutární město Liberec usnadní v tříletém projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a povzbudí je i jejich rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem chce s dalšími třemi partnery podpořit stávající předškolní centrum a na základě této spolupráce iniciovat vznik centra dalšího, a to i v kooperaci s pedagogy pěti mateřských škol, které město zřizuje. Na projekt získalo město z MŠMT takřka 29 miliónů korun, vlastní podíl města činí 5 % z celkových nákladů, tedy zhruba 1,45 miliónu.


 

Cílem projektu je podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, a následná podpora dětí i jejich rodičů v rámci adaptačního období v mateřské škole. Vytvoří se tak lepší předpoklady pro to, aby se tyto děti byly schopny snadněji zařadit do hlavního vzdělávacího proudu v rámci následné povinné školní docházky. Snahou projektu je napomoci vyřešit stávající segregační tendence vzdělávacího systému, a umožnit tak všem dětem předškolního věku přístup do běžných mateřských škol, které budou nejen otevřené odlišnostem žáků, ale dokonce budou schopny s těmito odlišnostmi pracovat tak, aby to přineslo užitek všem žákům, učitelům a rodičům. „Je zřejmé, že tento přístup se vyplatí jak jednotlivcům, tak celé společnosti. Možnost získat potřebné vzdělání totiž přímo souvisí s příštími životními šancemi těchto dětí i jejich dětí, stejně jako s jejich většími příležitostmi na trhu práce. Tento projekt tak proaktivně investuje do budoucnosti dětí ze sociálně slabého prostředí, a šetří tak vlastně peníze příštích generací,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

V rámci projektu budou v Liberci pracovat dva předškolní kluby – jeden už nyní provozuje organizace Člověk v tísni, jeho činnost však bude rozvinuta, druhý připadne do gesce společnosti ITveSkole.cz, o.p.s. „Z projektu budou hrazeny podstatné náklady na činnosti obou klubů – mzdy pro 4 pracovníky, prostředky na další zájmové aktivity pro děti a jejich rodiče, a to po dobu 3 let. Kromě dětí, docházejících do předškolního klubu, budeme pracovat i s rodiči, kteří se budou například účastnit vzdělávání v rámci Klubu rodičů, akcí klubu, klub individuálně navštěvovat apod. Projekt navíc rozvine inkluzivní vzdělávání v mateřských školách, a to směrem k sociální soudržnosti,“ vysvětlil ředitel společnosti ITveSkole.cz Robert Gamba.

Tzv. Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit v ČR (MPSV 2014/2015) registruje v Liberci 4 konkrétně definovaná místa . „Naše vlastní analýza z roku 2015 však na území města Liberce vymezuje nejméně 7 vyloučených lokalit a dalších 9 potenciálně rizikových míst, kde žije relativně vysoký počet obyvatel různé etnicity ze sociálně slabého prostředí. Děti z těchto rodin samozřejmě navštěvují řadu libereckých základních škol a škol se speciálním vzdělávacím programem. Je zásadní, aby navštěvovaly včas a pravidelně i školy mateřské, a byly posléze schopny zařadit se do hlavního vzdělávacího proudu v rámci povinné školní docházky,“ doplnil Ivan Langr.

Lidské zdroje, inovace, partneři

Vlastní výchovně vzdělávací proces v minimálně pěti vybraných mateřských školách bude nabízet adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly a s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál. Mateřské školy budou podpořeny ve třech základních oblastech:

 

  • vytvořením 13 potřebných pracovních míst pro školní asistenty s jejich současným ročním intenzivním vzděláváním,
  • vzděláváním řadových pedagogických pracovníků, kteří se budou chtít proinkluzivním aktivitám ve své práci věnovat,
  • zřízením pracovní pozice koordinátora inkluze, který bude mít proces inkluze na každé mateřské školy na starosti.

 

„Projekt však bude mít v síti mateřských škol zřizovaných městem Liberec širší dopad, protože veškeré vzdělávací aktivity realizované v rámci tzv. povinného modulu budou otevřené a přístupné všem pedagogickým pracovníkům ostatních mateřských škol ve městě. Vzdělávání pedagogických pracovníků přitom bude mít v náplni Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde se budou pro svoji práci připravovat školní asistenti, spolu s TUL se na vzdělávání učitelů bude podílet obecně prospěšná společnost ITveSkole.cz, která je i autorem projektu,“ řekl Robert Gamba. Zkušenosti humanitární organizace Člověk v tísni, o. p s. pak budou zúročeny v metodickém vedení projektu v oblasti práce s předškolními kluby.

Projekt přináší hned několik inovačních prvků:

 

  1. vzájemnou spolupráci institucionálního prostředí předškolního vzdělávání, představovaného pěticí mateřských škol, s dvojicí z hlediska standardního vzdělávání neformálních předškolních klubů. Cílem této nové spolupráce je postupné zařazení zkušeností ze spolupráce s neformálně pracujícím zařízením do výchovně vzdělávacího procesu hlavního vzdělávacího proudu, jehož cílem je naučit pracovníky běžných mateřských škol pracovat s dětmi a rodiči ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
  2. je zapojení rodičů do projektových aktivit s cílem jim poskytnout poradenství v oblasti vzdělávání dětí, pomoc při jednáních se vzdělávacími a sociálními službami včetně jejich aktivního zapojování a prostupování informací o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech, které jsou v současné době k dispozici,
  3. vytvoření podmínek pro intenzivní vzdělávání pro školní asistenty. S touto novou pozicí dosud vzdělávací systém nepracoval. V průběhu projektu bude tento vzdělávací program dvakrát realizován a připraven v nabídce Technické univerzity v Liberci k nabídce pro další zájemce z celé republiky,
  4. v neposlední řadě budou do oblasti vzdělávání pedagogů zařazovány nové formy spolupráce vycházející z podstaty projektu: vzájemná spolupráce mateřských škol mezi sebou a s neformálními předškolními centry a pod dohledem interních a externích odborníků. Realizovány tak budou nové metody, které pedagogičtí pracovníci do současnosti nevyužívali. Jedná se o mentoring, supervize, řízení konzultace, diskusní kluby apod.

 

 

Základní statistiky projektu:

Název projektu: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Termín realizace: 1. 10. 2016 až 30. 9. 2019 (celkem 36 měsíců)

Předkladatel projektu: Statutární město Liberec

Partneři projektu:

ITveSkole.cz, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Technická univerzita v Liberci

Zapojené mateřské školy:

Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7,příspěvková organizace

Rozpočet projektu: 28 947 553,50 Kč, vlastní podíl žadatele 5 %

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Statutárního města Liberec.

 

Nastavení cookies