26.08.2018
Karel Kozlovský

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, uzavírky (úplná, částečná, přechodná úprava provozu) v souvislosti se stavební činností a dále dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti s havárií na vedení

1. Identifikační kód

17-01-02

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, uzavírky (úplná, částečná, přechodná úprava provozu) v souvislosti se stavební činností a dále dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti s havárií na vedení (inženýrské sítě).

3. Základní informace k životní situaci

Povolení k výše uvedeným žádostem vydává odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, jako silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická i právnická osoba (jak zhotovitel, tak i objednatel prací).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předložením potřebných dokladů (seznam uveden jako příloha v žádosti). Žádost možno zaslat poštou, osobně na podatelnu nebo prostřednictvím datové  schránky.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

III. patro budovy Nové radnice, č. dv. 318, pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý a čtvrtek 8,00 – 16,00 hodin,  pátek  8,00 – 14,00 hodin (poslední pátek v měsíci sanitární den).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), výpis z živnostenského rejstříku (fyzická osoba podnikající).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Výše uvedené formuláře jsou k dispozici na oboru dopravy nebo na internetových stránkách dle výše uvedených pořadových čísel zde

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

vydání povolení ke zvláštnímu užívání  komunikace na dobu platnosti

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                100,- Kč

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců       500,- Kč

- delší než 6 měsíců                                       1000,- Kč 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvláště složitý případ   

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je vždy vlastník (správce) dotčené komunikace.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě omezení silničního provozu souhlas příslušného orgánu Policie ČR, KŘ, dopravní inspektorát, v případě silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec souhlas Krajské správy silnic Libereckého kraje. 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě nutnosti vyjádření (stanovisko) k dopravcům v případě uzavírek a nařízených objížděk (žádost na odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, dotčených obcí).

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

K vydanému rozhodnutí se lze odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení u odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční   a dopravní). U uzavírek se odnímá odkladný účinek.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

sankce dle § 42 (pořádková pokuta), dle § 42a (přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby), dle § 42b (správní delikty, kterých se dopustí  právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

19. Nejčastější dotazy

Výše správního poplatku za vydané povolení včetně poplatků za povolený zábor, lhůty pro vydání povolení, v případě uzavírky (nařízená objížďka) zajištění dopravního značení.

20. Další informace

Dotazy související s konkrétním případem (zda je nutný souhlas Policie ČR, KŘ – dopravní inspektorát, a to v případě zvláštního užívání komunikace IV. třídy (chodník) a dále, zda v dotčené ulici je provozována linková osobní doprava (DPML, a.s., ČSAD Liberec, a.s. a další dopravci).

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě, že termín ukončení prací není možné z objektivních důvodu dodržet,  je nutné včas požádat o změnu termínu (v případě zvláštního užívání) nebo o vydání nového rozhodnutí (v případě uzavírek). Po dokončení prací neprodleně požádat vlastníka (správce pozemní komunikace) o převzetí povrchu dotčené pozemní komunikace.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoba

Soňa Budková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

30.8. 2013

Datum konce platnosti popisu