28.01.2015
neschváleno

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky (RZ)

 

1. Identifikační kód

17-03-06

2. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, zničení nebo odcizení registrační značky

3. Základní informace k životní situaci

Jedná se o ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení RZ. Ohlášení je povinen  vlastník nebo provozovatel silničního vozidla učinit neprodleně u obecního řadu obce s rozšířenou působností.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávnění  jednat  má vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz.bod č.3

6. Na které instituci životní situaci řešit

    Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, 460 59 Liberec (budova bývalého URANU).
 • S pracovníkem oddělení registru vozidel na přepážkách č. 1 až 7.
 • V úředních hodinách.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné žádosti „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ se přikládá:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního  vozidla (ORV),
 • policejní protokol pouze v případě odcizení RZ
 • pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny,
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. pas), u cizinců doklad o povoleném pobytu cizineckou policií,
 • v případě jednání na základě plné moci tato nemusí být ověřena.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“  ke stažení zde. Do vyčerpání zásob lze využívat tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ je k dispozici v čekárně registru vozidel.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí 50,- Kč za zápis změny RZ do dokladů.
 • Za ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení tabulky registrační značky 200,- Kč za kus..
 • Platí se na přepážkách při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se zpravidla vyřizuje na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník vozidla je-li odlišný od provozovatele.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jsou uvedeny v bodě 8.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Pouze objednání pořadí zde.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 343/2014 o registraci vozidel

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy

20. Další informace

Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2015.