06.02.2020
Radim Stanka

Pracovní verze Návrhu územního plánu

Upozornění Magistrátu města Liberec ke zveřejnění pracovní verze výkresové části nově pořizovaného územního plánu města Liberec zastupitelem PhDr. Baxou

Dne 3. 2. 2020 byl zastupitelem města Liberec panem PhDr. Jaromírem Baxou, Ph.D., zveřejněn na http://liberecotevrenylidem.cz/2020/02/03/novy-navrh-uzemniho-planu-namitky-obcanu-chce-koalice-smest-ze-stolu/ a v dalších médiích neveřejný pracovní výkres nově pořizovaného územního plánu z listopadu 2019.

Tajemník Magistrátu města Liberec ke zveřejněnému výkresu konstatuje, že se jedná o pracovní podklad k jednání mezi pořizovatelem a určeným zastupitelem, které na jedné straně zastupuje Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování a na straně druhé Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec.

Výkres slouží ke grafickému vyjádření možných konkrétních řešení vybraných záležitostí. V žádném případě se nejedná o dokumentaci nového návrhu územního plánu, která by byla připravena k dalšímu projednání. Navrhovaná řešení nejsou konečná a nelze je považovat za finální řešení. Dokumentace nového návrhu územního plánu k dalšímu projednání bude vypracována až na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhům rozhodnutí o námitkách a návrhům vyhodnocení připomínek tak, jak požaduje stavební zákon.

Ve stavebním zákoně jsou jasně stanoveny fáze procesu projednání a zveřejňování. Poslední takovou fází bylo veřejné projednání nového návrhu územního plánu, které se konalo 26. 6. 2018. Veřejnost mohla k navrhovanému řešení uplatnit námitky a připomínky. Další fází, kdy bude dokumentace zveřejněna, bude opakované veřejné projednání. Veřejnost se bude moci vyjádřit k těm částem dokumentace, které byly od posledního veřejného projednání měněny. Informace o opakovaném veřejném projednání budou, stejně jako v předchozích fázích, s dostatečným předstihem zveřejněny dle stavebního zákona na úřední desce, dále také na webových stránkách města, ve zpravodaji a v dalších sdělovacích prostředcích.

Výše uvedené lze tedy shrnout tak, že pořizovatel je vázán postupy určenými ve stavebním zákoně a důrazně varuje před zveřejňováním pracovních a neúplných verzí pořizovaného nového územního plánu, neboť by mohlo dojít k uvedení veřejnosti v omyl. Zveřejněný výkres není závazný a na základě dalšího projednání s příslušnými subjekty může dojít k jeho změnám a úpravám. Informace v něm obsažené se týkají budoucího rozhodnutí o pořízení územního plánu a vypořádání námitek a připomínek. Nelze tedy předjímat, jak bude ve výsledku rozhodnuto.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.