13.02.2020

Liberec dokončil Územní studii krajiny

Územní studii krajiny pořídil úřad územního plánování Magistrátu města Liberec pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.

Územní studie krajiny je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a je nyní, na základě splněných požadavků vyžadovaných tímto zákonem, jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Územní studie krajiny je využívána i pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Liberec.

Kompletní znění této územní studie krajiny pro ORP Liberec (včetně kompletní dokumentace) je publikováno na webových stránkách města Liberec:

Územní studie krajiny

 

Cílem pořízení Územní studie krajiny bylo vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Základem řešení z hlediska územního plánování bylo vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Na základě Územní studie krajiny může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná je koordinační úloha Územní studie krajiny z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

Návrhová část Územní studie krajiny pro ORP Liberec je strukturována od celku k detailu.

CÍLOVÉ KVALITY (VIZE) KRAJINY jsou stanoveny vždy pro vymezené segmenty krajiny (okrsky) se společnými cílovými znaky a společnými nároky na provedení změn v území, směřujícími k dosažení stanovených cílových kvalit krajiny. Opatření navržená pro dosažení stanovených cílových kvalit krajiny nemají konkrétní územní průmět a vztahují se vždy k celému vymezenému segmentu krajiny se stanovenými cílovými kvalitami krajiny. Cílové kvality (vize) krajiny a zejména pak opatření navržená k dosažení cílových kvalit krajiny, jsou rozpracovány a konkretizovány v PREVENTIVNÍM HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU a KATALOGU SÍDEL.

Krajina je složitý systém a živoucí organismus. Pochopení a uchopení jednotlivých dílčích složek krajiny je samo o sobě složité, natožpak pochopení a uchopení krajiny jako celku. Územní studie krajiny SO ORP Liberec je zpracována metodou multidisciplinárního přístupu. Odborníci a celé odborné týmy řešily krajinu správního obvodu ORP Liberec primárně optikou své oborové gesce. Jedině tak bylo možné v každé složce krajiny dosáhnout maximální hloubky a podrobnosti analýzy problémů krajiny a návrhu odpovídajícího, maximálně sofistikovaného řešení. Závěry, zjištění a navrhovaná řešení za jednotlivé obory plánování krajiny jsou pak vzájemně konfrontovány a korigovány tak, aby byly vyloučeny vzájemné střety a zároveň bylo dosaženo maximální vzájemné shody.

Pro imlementaci ÚSK pro ORP Liberec do procesu územního plánování, plánování jednotlivých složek krajiny, jakož i při rozhodování v území, je nezbytné návrhovou část Územní studie krajiny SO ORP Liberec implementovat jako jeden celek. Žádná vrstva návrhové části nenahrazuje jinou. Žádný výkres návrhové části nenahrazuje jiný. Všechny vrstvy, součásti a výkresy návrhové části Územní studie krajiny SO ORP Liberec jsou stejně důležité a fungují zásadně jen jako jeden celek. Vzájemně se doplňují.

Územní studie krajiny pro ORP Liberec není závazná. V souladu s § 25 stavebního zákona slouží územní studie jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Územní studie krajiny SO ORP Liberec slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, konkrétně pro pořizování aktualizace ZÚR Libereckého kraje a pro pořizování územních plánů, resp. změn územních plánů na území správního obvodu ORP Liberec. Územní studie krajiny SO ORP Liberec dále slouží jako podklad pro rozhodování v území. Řešení navržená v Územní studii krajiny SO ORP Liberec slouží jako výchozí podklad pro zpřesnění v územně plánovacích dokumentacích, resp. navazujících řízeních. Od řešení navržených v Územní studii krajiny SO ORP Liberec se lze odchýlit, typicky pak za předpokladu, že odchylné řešení zachová původní záměr a cíle jeho řešení a naplní sledovaný veřejný zájem, a že bude řádně zdůvodněno. Typickým příkladem může být návrh nové cesty v krajině. Územní plán může ve své podrobnosti nalézt trasu cesty odchylnou od trasy vymezené v této územní studii krajiny. Odchylné řešení trasy cesty je akceptovatelné, pokud alternativní trasa cesty naplní sledovaný cíl, například vzájemné přímé pěší a cyklistické propojení dvou konkrétních obytných sídel.

Celou Územní studii krajiny SO ORP Liberec je nutné vždy interpretovat s vědomím, že byla zpracována na území 28 obcí s podrobností, se kterou také souvisí explicitnost výkladu stanovených požadavků a podmínek. Ty je vždy nutné vykládat v kontextu měřítka zpracování územní studie krajiny. Typicky: je-li navržené „nestavět“, nevylučuje to možnost výstavby zcela absolutně, typicky výstavba ve veřejném zájmu a v odůvodněném nezbytném rozsahu (např. ČOV, komunikace, cesty atp.) je možná, stejně jako zástavba v prolukách v zastavěném území nebo zástavba arondující / zarovnávající okraje zastavěného území.

Územní studie krajiny SO ORP Liberec řeší primárně:

  • záležitosti, které vyžadují vzájemnou koordinaci více obcí
  • záležitosti, které mají nějaký nadřazený/strategický význam, i když se nacházejí na území jedné obce.
  • lokální záležitosti, týkající se jednotlivých obcí, řeší Územní studie krajiny SO ORP Liberec pouze tehdy, mají-li vliv na území sousedních obcí (typicky opatření na vodních tocích, která mohou být umístěna na území jedné obce, ale ovlivňují pak celé povodí a obce níže po toku).

Obecné zásady a opatření stanovené v této územní studii krajiny pro vybraná území budou implementovány formou vymezení konkrétních ploch či koridorů v rámci územních plánů, resp. změn územních plánů. Předpokládá se další prověření a zpřesnění konkrétních řešení navržených v Územní studii krajiny SO ORP Liberec, a to s ohledem na detailní místní podmínky a na koordinaci s dalšími zájmy v daném území.

Pro územní studii krajiny pro ORP Liberec také platí, že je v obecné rovině jedním z podkladů pro možné zpracování výzvy tzv. adaptační strategie přizpůsobení se změně klimatu na lokální a regionální úrovni, která je zřejmě zacílena na velká území, tj. že žadatelem by měla být obec s rozšířenou působností, kraj, mikroregion, MAS, apod. Případně velká města. Dokument by tedy měl být zřejmě strategií pro velký územní celek, který má i hodně obyvatel, bude se věnovat všem hrozbám (povodně, sucho, vítr, ledové jevy, nedostatek sněhu, vedro, degradace půd,…) a bude promítnut do územně plánovacích koncepcí a energetických koncepcí.

 

V rámci vrstev mapového portálu Marushka byla publikována vrstva se základními mapovými výstupy (výkresy) Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.