detail


A) Samostatná působnost

  1. zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony, související s činností statutárního města Liberec; jedná v  zastoupení SML v právních věcech před soudy všech stupňů, se státními orgány a rozhodci, připravuje příslušná podání pro řízení před nimi a posuzuje možnosti smíru; dává návrhy k pověření externích právníků k zastupování SML a zadání právní pomoci, nárokuje a kontroluje finance z příslušné kapitoly rozpočtu na právní služby za SML, organizuje a eviduje právní služby;
  2. řeší úkoly právní povahy, posuzuje smlouvy z právních hledisek, vyjadřuje se k návrhům všech smluv, předkládaných k podpisu statutárnímu orgánu města (neodpovídá za správnost věcných podkladů), a poskytuje právní pomoc zaměstnancům SML při jejich zpracování;
  3. připravuje a projednává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení SML, dbá o jejich právní čistotu a odpovídá za jejich formální správnost, za věcnou správnost odpovídá spolu s  věcně příslušným odborem; vede evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení SML, zajišťuje jejich publikaci včetně zasílání orgánům dozoru;
  4. dle potřeby poskytuje orgánům města a odborům MML právní rady a stanoviska, pro činnost jednotlivých odborů připravuje plné moci a vede jejich evidenci;
  5. na základě podkladů od příslušných odborů MML zajišťuje vedení evidence společenských a zakladatelských smluv a listin obchodních společností, jejichž je SML zakladatelem nebo v  nichž má majetkovou účast;
  6. na základě podkladů od příslušných odborů MML vede přehled příspěvkových organizací města, obecně prospěšných organizací města nebo jiných společností města;
  7. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje SML ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;
  8. vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení rozhodnutí a jiných opatření orgánů Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou v samostatné působnosti.
B) Přenesená působnost
Vykonává působnost magistrátu ve věci dozoru nad vydáváním a obsahem usnesení a jiných opatření orgánů MO Liberec –Vratislavice nad Nisou v přenesené působnosti.