27.04.2018
Radim Stanka

Informace o novém územním plánu Liberec

Veřejné projednání nového návrhu se blíží.
Dne 18. 4. 2018 byla projektantem územního plánu odevzdána dokumentace pro veřejné projednání nového návrhu. V současné době probíhá kontrola dokumentace pořizovatelem (Magistrát města Liberce Odbor hlavního architekta). Společnou snahou pořizovatele a určeného zastupitele je stihnout toto projednání před začátkem letních prázdnin. Pro přehlednost uvádíme přehled v pořizování územního plánu Liberec od roku 2015 do 1. 3. 2018.

Dne 30. 4. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Liberce (ZM) svým usnesením č. 102/2015 pokyn určenému zastupiteli jak dále postupovat při jednání s pořizovatelem nového ÚP ve věci pořízení nového návrhu územního plánu vč. jeho projednání. Dne 6. 5. 2015 určený zastupitel seznámil pořizovatele s výsledky jednání ZM, z kterého vyplývá požadavek znovu se komplexně zabývat jednotlivými námitkami obdrženými v procesu pořizování územního plánu. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem znovu komplexně a v širších souvislostech vyhodnotil výsledky projednání. S ohledem na koncepční změny, které vyplývají z jednotlivých námitek, bylo v souladu s § 53 odst. 3 stavebního zákona nutné návrh územního plánu přepracovat. Pořizovatel dále postupoval podle § 51 odst. 3 stavebního zákona.

Pokyny pro zpracování nového návrhu byly schváleny zastupitelstvem města 25. 6. 2015 usnesením č. 182/2015. Projektant na základě schválených pokynů zpracoval dokumentaci nového návrhu územního plánu pro společné jednání. Nový návrh územního plánu byl zveřejněn od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Společné projednání s dotčenými orgány proběhlo 15. 3. 2016. K návrhu přišlo 713 připomínek.

Stejně jako u předchozích etap proběhlo 7 besed s veřejností (2. 3. 2016 až 23. 3. 2013), vždy spojené s výkladem pořizovatele a projektanta, proběhlo představení koncepce včetně dlouhého bloku diskuze. Byla zřízena informační kancelář od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016, která byla v budově MML vždy otevřena v úředních hodinách Magistrátu města Liberce. Dokumentace územního plánu byla od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016 vystavena v obchodním centru Fórum Liberec.

V květnu 2016 začal pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocovat výsledky společného jednání o novém návrhu územního plánu. Od 15. 4. 2016 do 30. 6. 2016 probíhaly pravidelné schůzky pořizovatele s určeným zastupitelem (Ing. Karolína Hrbková) a projektantem a byly jimi vyhodnocovány jednotlivé připomínky.

V červnu 2016 byla zahájena dohodovací řízení s jednotlivými dotčenými orgány.

K 1. 10. 2016 nebyly vyjasněny některé otázky týkající se dopravy (2. napojení PZ Jih, sběrná obvodová komunikace) ploch rozvoje výroby (Zelené Údolí), zásobování tepelnou energií (energetická koncepce), území mezi Makrem a Pilínkovskými rybníky, cyklostezka v lokalitě U Nisy ve vztahu k aktivnímu záplavovému území, vyjasnění koncepce zelených pásů a náhrady za omezení vlastnického práva. V tomto období také průběžně probíhala jednotlivá dohodovací řízení (jednání) o negativních stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů. Nebyly vyjasněny všechny koncepční otázky, proto nemohly být uzavřeny finální dohody s jednotlivými dotčenými orgány.

Dne 15. 12. 2016 rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 272/2016 o odvolání určeného zastupitele ve věcech územního plánování – Ing. Karolíny Hrbkové. Novým určeným zastupitelem ve věcech územního plánování byl usnesením č. 272/2016 byl schválen Tibor Batthyány.

V průběhu měsíce ledna se nový určený zastupitel seznamoval se stavem a průběhem pořízení nového územního plánu.

V rámci pravidelných schůzek v průběhu února, které se konaly zpravidla každou středu a pátek, byly dořešeny zásadní koncepční otázky, které zůstaly otevřené a tím mohly být uzavřeny finální odhody s jednotlivými dotčenými orgány.

Jednotlivé dohody byly uzavírány postupně: Magistrát města Liberce Odbor dopravy 20. 3. 2017; Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 20. 3. 2017; Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství - vodní hospodářství 20. 3. 2017; Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství – lesy 20. 3. 2017; Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana přírody 18. 4. 2017; Chráněná krajinná oblast Jizerské hory 5. 6. 2017; Magistrát města Liberce Odbor životního prostředí 1. 6. 2017; Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy 6. 9. 2017; Ministerstvo Obrany ČR 18. 10. 2017

Problematické bylo uzavření dohody s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, která požadovala důsledné respektování hygienických limitů hluku zejména v lokalitách Krásná Studánka – „Perena“ a průmyslová zóna Jih – 2. dopravní napojení. Z tohoto důvodu nechal pořizovatel vypracovat hlukové posouzení lokality v Krásné Studánce a nechal vypracovat hlukové posouzení na úrovni územního plánu a detailní prověření dopravního prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Doubí. Dále bylo nutné aktualizovat dopravní model města. Na základě těchto nově doložených skutečností mohla být podepsána finální dohoda dne 20. 3. 2017.

Další problematické dohodovací řízení bylo se správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (CHKO JH). Na několika schůzkách bylo nutné dohodnout podmínky základní vybavenosti všech ploch zastavitelných i nezastavitelných na území CHKO JH, dále bylo nutné upřesnit koncepci zelených pásů a jejich smysl na území CHKO JH. Finální dohoda byla podepsána dne 5. 6. 2017.

V případě dohody s Ministerstvem obrany ČR (MO ČR) byl problematický požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro všechny pozemky v majetku MO ČR – zejména rozsáhlé území současného vojenského cvičiště „Tři Hrby“ v Radčicích u Krásné Studánky (plocha cca 300 000 m2). Tento požadavek ze strany MO ČR byl vázán i na současnou vojenskou a bezpečnostní situaci ve světě. Požadavek MO ČR byl výrazně v rozporu s koncepcí navrženou v územním plánu. Vymezení nových zastavitelných ploch na takto rozsáhlém území by znamenalo zpracování nového vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a kompletní pře řešení dopravního systému daného území. Konzultace navrhovaného řešení probíhala převážně elektronickou formou, také byla zorganizována 2 osobní jednání. MO ČR jednotlivé návrhy řešení projednávalo v několika svých sekcích, bez dílčí odpovědi ze všech příslušných sekcí nemohla být odeslána souhrnná odpověď za MO ČR. Odpovědi pořizovatel dostával až po několika měsících. Z tohoto důvodu byla finální dohoda podepsána až 18. 10. 2017, kde ve výsledném řešení bylo upuštěno od požadavku na zastavitelnou plochu v lokalitě „Tři Hrby“.

Všechna tato dohodovací řízení jsou součástí spisu nového územního plánu města Liberec a na základě § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, mohou být poskytnuta pouze na základě sepsání protokolu o nahlížení do spisu.

Po uzavření všech dohod s jednotlivými dotčenými orgány, byly zahájeny práce na požadavcích pořizovatele a určeného zastupitele pro projektanta k úpravě dokumentace pro veřejné projednání (pokynech). Byly znovu prověřeny a vyhodnoceny všechny námitky a připomínky uplatněné v rámci celého procesu pořízení nového územního plánu (celkem 2 700, 1300 koncept, 700 návrh, 700 nové společné jednání) s ohledem na výsledky jednání s jednotlivými dotčenými orgány – dodržení nově dohodnutých podmínek. Zároveň byly prověřovány připomínky s ohledem na možné riziko platby náhrad za změnu v území.

Finální verze pokynů obsahuje přibližně 200 různě obsáhlých požadavků k úpravě a byla projektantovi předána ke dni 24. 1. 2018. Od tohoto dne měl projektant územního plánu ze smlouvy termín 12 týdnů na vypracování dokumentace pro veřejné projednání. Odevzdanou dokumentaci pořizovatel nyní kontroluje, případně nechá odstranit nedostatky. Po odstranění případných nedostatků a odevzdání finální verze dokumentace územního plánu bude pořizovatelem vypsáno veřejné projednání. To by mělo proběhnout během měsíce června 2018, ale pouze za předpokladu, že upravená dokumentace územního plánu bude předána nejpozději začátkem měsíce května.

Veřejné projednání se může, v souladu se stavebním zákonem, konat nejdříve 40 dnů ode dne jeho oznámení dotčeným orgánům a doručení veřejnou vyhláškou. V tomto čase (od zveřejnění do konání veřejného projednání) pořizovatel plánuje, stejně jako v předchozích fázích, nadstandartní představení a seznámení veřejnosti s novým návrhem územního plánu pro veřejné projednání. Opět bude zřízena informační kancelář a návrh územního plánu bude vystaven na veřejně přístupném místě (v minulosti OC Forum). Pořizovatel zvažuje novou podobu besed s veřejností, její podoba bude upřesněna v následujících týdnech.

Do 7 dnů od veřejného projednání je v souladu se stavebním zákonem možné uplatnit námitky nebo připomínky a dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska k těm částem řešení, které se od společného jednání změnily.

Další postup bude možné stanovit až na základě vyhodnocení veřejného projednání a po obdržení stanovisek DO, připomínek a námitek veřejnosti.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.