detail

A) Samostatná působnost

 1. je koncepční složkou města při formulování podnětů a záměrů statutárního města v rozvojových dokumentech;
 2. podílí se na stanovování koncepce územního rozvoje města;
 3. formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů;
 4. spolupracuje na programových, strategických a rozvojových dokumentech města a zabezpečuje jejich konfrontaci s územním plánem města;
 5. vydává za statutární město samostatná vyjádření k záměrům, studiím, projektům a jiným dokumentům z hlediska rozvoje města, a to především posuzování rozvojových nároků, architektury, urbanismu a souvisejících specializovaných odborností;
 6. na základě plné moci zastupuje statutární město Liberec při nahlížení do spisů Stavebního úřadu Liberec, odboru dopravy a odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec;
 7. stanovuje regulační podmínky využití území;  
 8. zpracovává program regenerace městské památkové zóny;
 9. s odborem EP spolupracuje na pořízení a zpracování koncepce veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře a veřejné zeleně;
 10. podílí se na koncepci dopravního systému města;
 11. podílí se na koncepci technické infrastruktury a tvorbě zásad energetické koncepce města;
 12. poskytuje podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů z hlediska záměrů města Liberec;
 13. podílí se na zpracování vyjádření SML k ZÚR LK a z pozice sousední obce k územně plánovacím dokumentacím sousedních obcí;
 14. zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení (EIA, SEA);
 15. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta;
 16. pro Radu města Liberce připravuje podle § 6 odst. 6 písm. d) stavebního zákona podklady k uplatnění námitek k zásadám územního rozvoje a připomínek k územním plánům sousedních obcí.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.