detail

A) Samostatná působnost

  1. zpracovává veškeré měsíční doklady pro oddělení informační soustavy za bankovní příjmový účet poplatků.

 

B) Přenesená působnost

  1. spravuje a vybírá veškeré místní poplatky a pokuty vyměřené v působnosti Magistrátu města Liberec na základě platné legislativy a  obecně závazných vyhlášek SML;
  2. sleduje úhrady místních poplatků a pokut a vymáhá je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; má postavení správce daně;
  3. u neuhrazených poplatků a pokut zajišťuje výkon rozhodnutí v přenesené působnosti s peněžitým plněním;
  4. vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů a tomboly, která jsou vydávána na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a  jiných podobných hrách, v platném znění, spravuje část výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, spravuje správní poplatky za tato povolení.