08.01.2019
Jan Král

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů – jak správně ohlásit a zaplatit v roce 2019.

 

Poslední den lhůty splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů za rok 2019 se posouvá na pondělí 1. dubna, protože 31. březen připadl na neděli.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, stanovuje poplatníkům neprodloužitelnou lhůtu k ohlášení údaje rozhodného pro osvobození od poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky pro osvobození. Jinak nárok na osvobození zaniká.

U poplatku za odpad se tato povinnost vztahuje

1) na zákonem osvobozené poplatníky s trvalým pobytem v Liberci, v případě cizinců s pobytem delším 90 dnů, kteří jsou:

- umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

- umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

2) na poplatníky osvobozené dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kteří:

- se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,

- se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují mimo území města a hradí po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,

- mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,

- mají na území města Liberec ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku placeného z důvodu vlastnictví této stavby.

 

U poplatku ze psů musí ohlásit do 15 dnů vznik skutečnosti určující nárok na osvobození tito poplatníci:

- držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná7 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu8 a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

- statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,

- po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,

- držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení,

- držitelé, jejichž psi jsou mladší 6ti měsíců.

 

Výše poplatků pro rok 2019 se nemění,  

roční sazba poplatku za odpad činí 492,- Kč za osobu, tj. 41,- Kč za měsíc,

roční sazba poplatku ze psů činí 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí roční sazba 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazen poplatek za rok 2018 a předchozí, případně prokázali, že splňují některou z podmínek nároku na osvobození.

Získat konkrétní informace o stavu svého osobního účtu nebo nahlásit změny v poplatkové povinnosti je možno v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny: pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod., sobota 8 – 12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k poplatkům je možno směrovat na telefonní čísla 485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz .

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.