21.09.2022
Jana Kodymová DiS.

Osmnácté jednání liberecké městské rady

Osmnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 20. září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 33/2: Výsledek  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  zadávané  v  řízení  se  soutěžním  dialogem  na zpracování architektonicko-urbanistické studie "Papírové náměstí v Liberci"

Hodnotící komise složená ze zástupců vedení města, nezávislých architektů a přizvaných odborníků na urbanismus, dopravu, krajinářské řešení, kulturu a sociologii, vybírala konečný návrh řešení Papírového náměstí v několika kolech soutěžního dialogu. „Toho se účastnili 4 účastníci k tomu vybraní hodnotící komisí na základě referenčních projektů a metodik přístupu z celkově 16 přihlášených týmů. Kromě vítězného studia re:architekti se tak soutěžního dialogu účastnily i ateliéry Rehwaldt Landscape Architects (2.místo), BETWEEN (3.místo)  a consequence forma,“ popisuje Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce (KAM).

Finální zasedání se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. září, kde hodnotící komise společně prostudovala a diskutovala všechny podané návrhy řešení a po jejich zhodnocení rozhodla o vítězství studia re:architekti. 

Oblast Papírového náměstí je v současnosti vnitřní periferií na okraji libereckého centra. „Cílem soutěžního dialogu bylo nalézt koncepční návrh rozvoje celého širšího území kolem náměstí a stanovit základní urbanistické a architektonické principy budoucí výstavby. Vítězný návrh kvalitně reflektuje širší návaznosti a vztahy v území a přináší detailně promyšlené principy utváření a fungování nové čtvrti. Zároveň přichází s odvážným názorem na soudobější charakter nové zástavby, která je oproštěna o sentiment, přičemž respektuje historické souvislosti. Nastavená regulace elegantním způsobem řeší strukturu zástavby i ve stísněných podmínkách, včetně oslunění a osvětlení,“ komentuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Navržená veřejná prostranství dobře odrážejí charakter čtvrti, jejich řešení se zakládá na jasné hierarchizaci prostranství, vymezení ulic a úzkých průchodů. „Předložený koncept udržitelné mobility zklidňuje dopravu v rezidenční oblasti a preferuje koncept pěšího města krátkých vzdáleností. Krajinářské řešení návrhu je detailně promyšlené a propracovaný je i koncept využívání a zasakování srážkových vod. Koncepce se zabývá také řešením Linserky a umožňuje dostatečnou flexibilitu a variabilitu pro další dohodu aktérů v území ve vztahu k potřebám města i soukromých subjektů,“ doplňuje Zuzana Koňasová.

Vítězný tým zpracuje po uzavření smlouvy podrobnou územní studii celého řešeného území, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci soukromých a veřejných investic. Zároveň zpracuje architektonicko-krajinářský návrh městských teras, jejichž úprava by mohla být jednou z prvních realizovaných akcí celého dlouhodobého záměru.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 4: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023

Odbor ekonomiky pod vedením statutárního náměstka Zbyňka Karbana zpracoval a do rady města k projednání předložil návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023. Radní města se s návrhem rozpočtu seznámili a uložili kolegům z ekonomického odboru  pokračovat v přípravě v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2023.

Předpokládané příjmy příštího roku rozpočet navrhuje ve výši 2 743 658 052 Kč. Daňové příjmy  a poplatky předpokladem činí 2 356 521 000 Kč. Nedaňové příjmy jsou pak ve výši 254 158 270 Kč. Kapitálové příjmy ve výši 33 362 864 Kč. Přijaté transfery budou 99 615 918 Kč. Plánovaná výsledná hodnota hospodářské činnosti města na rok 2023 se očekává ve výši 6 399 900 Kč.

Na rok 2023 neplánujeme v tuto chvíli žádné nové externí financování. Z předpokládané výše příjmů na rok  2023  navrhujeme  v současné  chvíli  použít  na  splátku  úvěrů  částku  130 000  000  korun. Ze zůstatku roku 2022 navrhujeme použít částku 150 000 000 korun,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 32/1: Žádost o poskytnutí daru na společenskou akci v rámci projektu "Týdny pro neziskový sektor“

Liberecká městská rada schválila dar ve výši 20 000 korun na společenský večer zájmového  sdružení  Asociace  nestátních  neziskových  organizací  Libereckého kraje – ANNOLK. Ten se bude konat 1. prosince v libereckém Koloseu.

Tato akce má být završením roku 2022 v rámci projektů ´Týdny pro neziskový sektor´. Organizátoři tímto poděkují neziskovým a dobrovolnickým organizacím za práci v uplynulém roce,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V roce 2022 vynikla spolupráce mezi Asociací nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) a Dobrovolnickým centrem Libereckého kraje (ADRA). Začaly se pořádat "Týdny pro neziskový sektor" (TYNES), které se konaly v Krajské vědecké knihovně po celý únor a zahrnovaly workshopy a přednášky. Během jarních prázdnin byly pořádány tvořivé dílničky, čtení pro děti, divadlo, koncert.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 45: Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele – vyšší servis a opravy systému řízení dopravy

Opravu systému řízení dopravy, tedy instalované řadiče světelných dopravních signalizací  a  také opravu video-detekcí, které jsou rozmístěny na libereckých křižovatkách a volitelných přechodech pro chodce, provede pražská  firma SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Ta totiž současný systém  řízení  dopravy  v   Liberci  vybudovala,  zabezpečila  patřičnými softwarovými, technickými a technologickými prostředky pro správnou činnost.

To jsou takové neviditelné, ale nesmírně důležité věci. Běžná porucha přepětím, rozbitý semafor po dopravní nehodě, krádeže kabelů nenechavci … To jsou starosti, se kterými se potýká správa semaforů. Na něco stačí proškolení pracovníci TSML, p.o.,  složitější poruchy se musejí koordinovat s odborníky dodavatele. Priorita je bezchybný a bezpečný provoz a rychlost oprav, protože bez funkčních semaforů se doprava velkoměsta řídit nedá,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 47: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM a schválení uzavření smlouvy poskytování služeb na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na rekonstrukci VO

Město Liberec napřímo vybralo společnost METROLUX s.r.o., která pro město zpracuje   podklady  pro žádost  o  dotaci  z dotačního programu Národního programu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, to včetně zpracování a odeslání žádosti, vyhodnocení výběrového řízení, technického dozoru stavebníka, měření a vypracování  závěrečných  zpráv. Město za to zaplatí 381 150 Kč s DPH.

Liberec může každý rok čerpat až 10 milionů korun. Dotace je zaměřena na úsporu elektrické energie. Uznatelnými položkami jsou svítidla, stožáry, montáž, služby nutné k podání žádosti (projektová dokumentace, energetický posudek), služby nutné k realizaci (TDI, měření osvětlení).

Návrh pro čerpání za rok 2022, s předkládanou realizací v roce 2023, zahrnuje 1007 kusů svítidel a 167 kusů stožárů. Odhadní cena je 16, 5 mil. Kč bez DPH. Výše dotace činí 9 350 000 Kč. Úspora elektrické energie je 312 MWh za rok provozu. „Zjednodušeně řečeno chceme ušetřit drahou elektřinu a zároveň si vyměnit mnohdy dožilé či nehezké stožáry a stará vedení kabelů. Pokud podáme žádost o dotaci do konce roku 2022, můžeme už  v lednu 2023 žádat o další dotaci ve výši 10 milionů korun za rok 2023. Realizace může být souběžná,“  dodává náměstek Jiří Šolc.

Firma Metrolux nad rámec komplexních služeb deklaruje i možnost využití zkušebny  v  tendru  nabízených  svítidel,  což  je  i  součást  jejich  nabídky.  „V  rámci  zakázky  požadujeme, aby účastníci doručili vzorky nabízených svítidel v předem předepsaných parametrech,  protože se ze zkušenosti rozcházejí skutečné parametry svítidel od těch v zakázkách deklarovaných v rámci  celé  republiky. Což lze jednoznačně prokázat právě zkouškou svítidel v laboratorních podmínkách,“ popisuje  náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Bod č. 50: Rozšíření agendy "Evidence hrobové správy a pohřebnictví" o nové funkcionality

Do agendy pohřebnictví přibyde další funkcionalita. Do 30. dubna příštího roku by tak mohly  být správa,  údržba  a  provoz pohřebišť v majetku města a související služby v oblasti pohřebnictví rozšířeny pro uživatele informačních systémů o tyto funkcionality:

·Bezhotovostní platba pro občany.

·Propojení na pohledávkový systém (Agendio) a ekonomický systém (Ginis).

·Propojení na prostředí GIS (pasport).

·Propojení s Portálem občana.

·Obousměrná komunikace systému se spisovou službou.

·Napojení na ISZR (základní registry).

·Skladová evidence pro potřeby krematoria.

·Nastavení aplikace přímo uživatelem nebo administrátorem

Zapojení moderních technologií do tak konzervativní agendy jako je správa hrobů působí až nepatřičně, a přesto to dává smysl. Zvýší se komfort pro pozůstalé, půjde vše hradit z účtu a pohodlí domova, bude to celé propojeno s Portálem občana a jednou, až dokončíme digitální pasporty všech míst, půjde se procházet do virtuálním hřbitově. Nyní děláme malý levný krok, nicméně otevíráme si tím všechny možnosti,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Nový SW bude spravovat Liberecká IS, a.s. Jeho provoz vyjde radnici ročně na 174 000 Kč s DPH.

 

 

Nastavení cookies