19.06.2019
Jana Kodymová

Dvanáctá schůze libereckých radních

Dvanáctá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 18. června Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 64 : Stav pořízení nového územního plánu

Do zastupitelstva bude předložen materiál, ve kterém se informuje o aktuálním stavu procesu pořízení nového územního plánu Liberce. Zároveň materiál obsahuje navrhované podněty na úpravu platného územního plánu, které by měly být promítnuty i v nově pořizovaném územním plánu. Během vyhodnocení výsledků projednání vyplynula potřeba zahrnout do nového územního plánu několik strategických změn,  které budou pořízeny v rámci platného územního plánu. Tyto požadované úpravy budou během července a srpna administrovány jako podněty na změny územního plánu zkráceným postupem, to znamená, že budou vyžádána stanoviska příslušných dotčených orgánů. Následně pak budou předloženy na zářijové zasedání Zastupitelstva města Liberce k projednání a rozhodnutí.

Bod č.91: Dohoda o společném záměru kandidatury na Žitava – Evropské hlavní město kultury 2025 Město Liberec podpoří své partnerské město Žitava v kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2025. Projekt Evropského hlavního města kultury má významný přeshraniční dopad a cílem vedení Žitavy je zapojit do kandidatury i příhraniční regiony. Liberec patří mezi nejvýznamnější partnery německé Žitavy a přeshraniční spolupráce funguje už řadu let. Podpora Žitavy v kandidatuře je dalším posunem fungujícího partnerství mezi oběma městy. Kandidaturu připravuje Grosse Kreisstadt Zittau od minulého roku. V letošním roce vyslovili obyvatelé Žitavy v rámci referenda souhlas s podáním žádosti o kandidaturu. V případě úspěchu kandidatury bude připravena dohoda o spolupráci mezi oběma městy.

Bod č. 98: Zřízení Osadního výboru v Růžodole I.

Obyvatelé městské části Růžodolu projevili zájem o zřízení vlastního osadního výboru a vedení města tento zájem kvituje. Obrátili se na radnici a jejich žádostí se zabývala rada města. Radní se zřízením osadního výboru souhlasili. Rozhodovat bude ještě zastupitelstvo města. Nový, již devátý, osadní výbor na území města by měl sedm členů. Lidé v Růžodole se chtějí více zapojovat do dění ve své čtvrti a přispět k jejímu zvelebování a zvyšování bezpečnosti zejména chodců. Jak sami uvádějí, chtějí také zvýšit pocit sounáležitosti s místem, kde žijí. Chtějí pořádat úklidové akce,  akce pro děti, revitalizovat hřiště, zlepšit podobu kontejnerových stání a podobně. Jednat přitom budou se zástupci magistrátu města a dalšími subjekty.

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 55: Schválení projektového záměru "Podzemní kontejnerová stání"

Projekt podzemních kontejnerů vychází z potřeby řešit možnosti třídění využitelných složek komunálního odpadu také v centru města v rámci městské památkové zóny. Historické jádro města nedisponuje takovými potřebnými manipulačními plochami, které jsou potřeba pro umístění kontejnerů na povrchu. Pokud se už nějaké podaří umístit, velmi často se u nich tvoří nepořádek a působí na okolí nevzhledně. Proto byl vypracován projekt na vybudování tří sad podzemních kontejnerů vycházející ze zkušeností z první podobné sestavy na Sokolovském náměstí. V místech nám. Českých bratří, nám. Sukovo a v ulici Zámečnické se vytvoří podzemní prostor pro umístění sady podzemních kontejnerů o objemech 3 metry krychlové. Kapacita je stanovena tak, aby uspokojila poptávku ze širšího okolí. V sestavě budou nádoby na sběr papíru, plastu a skla. U stanoviště v Zámečnické ulici bude sestava doplněna také o nádobu na sběr směsného odpadu tak, aby stávající nádoby nezůstaly stát na povrchu.

V první etapě je plánováno vybudovat podzemní kontejnerové stání v ulici Zámečnická, a to do konce tohoto roku. K realizaci druhé etapy by došlo až na základě rozhodnutí o schválení finanční dotace OPŽP, tj. v roce 2020 a v rámci této etapy by se vybudovaly podzemní kontejnery na nám. Českých bratří a na nám. Sukovo. Projektová dokumentace je zpracována pro všechna tři umístění.  Celkové náklady bez DPH jsou 5 285 000 Kč, podíl města je 1 943 000 Kč.

Bod č. 56: Vypsání zadávacího řízení na dodávku stojanů pro cyklistická kola a jejich instalace

Liberečtí radní schválili vypsání zadávacího řízení na dodavatele 70 do země zabudovaných  a 10 mobilních stojanů pro cyklistická kola, včetně jejich instalace a nezbytných stavebních úprav. Veřejná zakázka bude zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení, v rámci projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“. Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 939 000 Kč bez DPH.

Bod č 57: Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek"

Rada města rozhodla zahájit realizaci projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“. Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“ na Broumovské o jedno oddělení. Celkem se kapacita školy navýší o 27 míst, z toho 16 míst bude pro děti ve věku 2-3 let. V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost objektu a bude upravena venkovní zahrada mateřské školy. Žádost o dotaci do IPRÚ/IROP bude podána po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací, předpokládaný termín podání žádosti je září 2019. Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací bude zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 10 789 000 Kč bez DPH a maximální hodnotou 12 947 800 Kč bez DPH.

Bod č. 58: Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice"

14. dubna 2016 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace se Saskou rozvojovou bankou, která financuje projekt "4 města zachraňují přes hranice" ve výši 85 % v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Ze státního rozpočtu ČR je projekt spolufinancován 5%, max. však částkou 36 787,88 EUR. Celkové náklady projektu za všechny projektové kooperační partnery činí 2 754 513,24 EUR. Rozpočet lead partnera projektu je 735 757,63 EUR. Dne 29. 3. 2019 podalo statutární město Liberec poskytovateli dotace oznámení o změně, které zohledňovalo skutečné čerpání rozpočtu v letech 2017–2019. Dne 3. 6. 2019 město obdrželo změnu smlouvy o poskytnutí dotace. Rada města na úterním zasedání souhlasila se změnou smlouvy a překládá ji do zastupitelstva k projednání.

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 3: Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města

Radní odsouhlasili a na červnové zasedání předkládají zastupitelům návrh rozpočtového opatření, kterým se celkové příjmy navyšují o 62 325 247 Kč. Z toho nejvyšší částku, 53,8 mil. Kč, představuje úprava daně z příjmu právnických osob (PO)  za obce podle skutečnosti (tato částka je i na straně výdajů), a dále úprava daně z příjmu PO ve výši 10 milionů korun, také podle skutečnosti. Celkové výdaje se navyšují o 132 254 171 Kč, z čehož největší podíl (cca 58 mil.) představují výdaje předfinancované v rámci kontokorentu a 53 mil. Kč je výdajová část upravené daně z příjmu PO za obce podle skutečnosti. Financování se navyšuje o 69 928 924 Kč, z čehož cca 58 mil. představuje čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování dotačních projektů. Rozpočtová rezerva zůstává ve výši 13 milionů Kč.

Náměstek Jiří Šolc

Bod č.80: Záměr memoranda o zajištění DO obchodní zóny kolem Globusu

Na pokračování v dopravní obslužnosti lokality kolem Globusu autobusovou linkou č. 600 se radní dohodli a předkládají do zastupitelstva záměr v podobě memoranda za spoluúčasti statutárního města Liberec a významných obchodních domů kolem Globusu.

„Dobrou zprávou je, že se nám podařilo zachovat linku 600 ke Globusu, která měla skončit. Pro občany je zdarma. Nyní jí platí mimo Géčko více obchodníků nyní i částečně město. Máme tedy na její provoz nějaký vliv,” uvádí náměstek Jiří Šolc s tím, že prověří možnost, aby autobus č. 600 zastavoval v Růžodole pro občany, kteří mají v Géčku poštu. Nyní totiž jezdí autobus z terminálu Fügnerova bez zastávek.

Bod č. 71: Podání žádosti o dotaci na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice"

Bod č. 81: Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby v ulici Vlnařská

Bod č.82: Plánovací smlouva – Vlnařská ulice, Liberec

Tyto body, které liberečtí radní na své dvanácté schůzi projednali,   se zabývají  regenerací libereckého sídliště, parkováním v Liberci a úpravou chodníků a komunikací v majetku města.

Radní schválili podání žádosti o poskytnutí dotace na dlouho plánovanou akci „Regenerace sídliště Ruprechtice“. Náklady na stavbu jsou odhadnuty na 8,6 mil. Kč, přičemž finanční spoluúčast města Liberce musí být, podle podmínek dotačního titulu, minimálně ve výši 50% rozpočtových nákladů. Město má připravenou dokumentaci na úpravu komunikací, chodníků a parkovacích stání v lokalitě ulice Rychtářské, která byla zpracována už v roce 2013 a stavebním úřadem byla k dnešnímu dni vydána všechna příslušná povolení. Stavební úpravy jsou plánovány v rozsahu a podobě, v jakých je vyjádřili obyvatelé této lokality na veřejném projednání v roce 2013, kde se zástupci města diskutovali nevyhovující stav parkovacích ploch. Projektová dokumentace tak zohledňuje všechny podněty a připomínky adresované k problematice parkování v ulici Rychtářská. Tuto finální podobu navrhovaných řešení pak zástupci města představí obyvatelům dotčené lokality na veřejném projednání, které je plánováno na 24. 6. 2019 od 16.30 hodin v sídle bytového družstva Pozemní stavby.

Radní rovněž schválili plánovací smlouvu v rámci akce „Bytový dům Vlnařská, Liberec“. Tím tak radní otevřeli cestu k výstavbě bytového domu s integrovanými 3 pronajímatelnými obchodními jednotkami a podzemním parkováním. S výstavbou této budovy pak souvisí i vybudování nových pochozích ploch pro pěší a úpravy na veřejném osvětlení podél ulice Hašlerovy, včetně nových světelných bodů. Stavba bude mít také pozitivní dopad na užívání přilehlých komunikací, jelikož dojde ke kompletní opravě povrchu Hašlerovy a stavební úpravy křižovatky Hašlerova-Sametová, včetně přilehlých chodníků.

Uzavřena má být také smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby, kde investor bytového domu ve Vlnařské ulici, BV Development Liberec II. s.r.o., finančně přispěje statutárnímu městu Liberec na zlepšení dopravní situace v lokalitě ul. Vlnařská, což je nutnou podmínkou pro realizaci výstavby bytového domu. Stavebníkem a investorem na zkapacitnění parkovacích ploch pro místní obyvatele tak na základě této smlouvy bude město, které za finančního přispění BV Development bude moci provést kroky k úpravě parkovaní v místě budoucí výstavby bytového domu a zároveň tím město podpoří stavební záměr soukromého investora.Všechny tři materiály bude projednávat liberecké zastupitelstvo.

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 49: Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Férové školy v Liberci II“ v rámci výzvy OP VVV č. 02-19-075 - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II  a rovněž souhlasila s 5% spoluúčast statutárního města Liberec na celkových nákladech projektu v maximální výši 3,9 mil. Kč  (1,1 mil. Kč. za rok 2020, 1,4 mil. Kč za rok 2021 a 1,4 mil. Kč za rok 2022). Předpokládané náklady jsou 78 milionů korun. Z toho spoluúčast města  3,9 mil. Kč. Zahájení se plánuje na červenec 2020.

Cílem projektu je podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v mateřských školách a základních školách hlavního vzdělávacího proudu, a následná podpora dětí, žáků i jejich rodičů při adaptaci v mateřské a základní škole. Do projektu je zapojeno 30 mateřských škol zřizovaných městem Liberec a 2 z Vratislavic nad Nisou a 26  základních škol. Mezi aktivity projektu patří podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání, metodika asistentů pedagoga a školních asistentů, koordinace inkluze ve školách, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kariérové poradenství a zvyšování profesních kompetencí pedagogů i vrstevnické vzdělávání.

Materiál bude projednávat zastupitelstvo ve čtvrtek 27. června.

Bod č.  54: Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21

Statutární město Liberec jako zřizovatel základních škol není dlouhodobě schopno zajistit plošně ve školských objektech učebny přírodovědných a technických předmětů, které by odpovídaly moderním trendům (pomůcky) i moderním vyučovacím metodám. Rada města po projednání souhlasila se založením Nadačního fondu Listem 21, jehož cílem je narovnání podmínek v oblasti přístupu k neformálnímu a speciálně technickému vzdělávání. Zakladateli nadačního fondu jsou statutární město Liberec, Technické muzeum Liberec a IQLANDIA. Vznikne také expertní rada Nadačního fondu Listem 21. Ta bude obsazena osobnostmi se zkušenostmi ze vzdělávání i z byznysu. Každý ze zakladatelů vloží do nadačního fondu peněžitý vklad ve výši 10 000 Kč.

Úkolem nadačního fondu je koordinovat vzdělávací politiku v přírodovědných a technických oborech a také shromažďovat na její zajištění finanční prostředky. Název Listem 21 odkazuje na zkratku STEM, která právě souvisí se vzděláváním v polytechnice – Science, Technology, Engineering, Mathematics. Cílem zakladatelů je, aby v blízké budoucnosti do nadačního fondu přistoupil i Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci,“ popisuje náměstek primátora Ivan Langr.

Materiál budou projednávat liberečtí zastupitelé na červnovém zasedání.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.