16.10.2019
Jan Vrabec

Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 24. října 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ
Podklady k projednání

 

P O Z V Á N K A
na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 24. října 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice


Navržený program:

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Majetkoprávní operace – prodej pozemků
4.    Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce
5.    Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
6.    Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
7.    Zřízení Osadního výboru Kristiánov
8.    Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
9.    Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.
10.    Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
11.    Zápis z kontroly KV č. 1/2019 – Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídících systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence a související dotace"
12.    Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108/1 – 108/7
13.    Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci u ul. 28. října
14.    Změny v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města
15.    SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje splaškové gravitační kanalizace (ul. Na Skřivanech)
16.    SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov
17.    Dodatek č. 1 o změně Rozhodnutí ze státního rozpočtu ČR k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
18.    Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu "Revitalizace fotbalového stadionu Vesec"
19.    Transformace společnosti Technické služby města Liberce, a. s. na příspěvkovou organizaci
20.    Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z. s.
21.    Smlouva o poskytnutí investiční dotace na nákup profesionálního komunálního vysavače pro Komunitní práce Liberec, o. p. s.
22.    Zrušení odloučeného pracoviště ZUŠ Liberec, se sídlem Komenského 478, Hrádek nad Nisou, a jeho výmaz ze školského rejstříku    
23.    Sloučení Mateřské školy "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace se Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace 
24.    Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
25.    Poskytnutí individuální dotace organizaci Oblastní charita Liberec
26.    Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek
27.    Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2018
28.    Změna názvu seriálu podpořeného dotací z rozpočtu SML
29.    Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram
30.    Podání žádosti o dotaci na projekt "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd" v rámci výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
31.    Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2019
32.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 9. 2019
33.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201.    Návrh rozpočtového opatření č. 7A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města
202.    Návrh rozpočtového opatření č. 7C) Změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci RM
203.    Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2019
204.    Informace o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu č. 109 zkráceným postupem
205.    Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2019

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.
 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.