14.10.2020
Jan Král

Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 22. října 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
.

 

P O Z V Á N K A
na 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 22. října 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuze občanů
 3. Majetkoprávní operace – prodej podílu na stav. pozemku k bytové jednotce
 4. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce
 5. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce
 6. Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Doubí u Liberce
 7. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec za k. ú. Františkov u Liberce
 8. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Vesec u Liberce
 9. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
 10. Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol
 11. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec
 12. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
 13. Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Liberec (Wintrova ul.) 
 14. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
 15. Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
 16. Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města Liberec
 17. Vydání 112. změny územního plánu města Liberec – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 18. Fond pro obnovu hist. cenných objektů v MPZ a zóně intenzivní péče
 19. Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR a schválení vlastního podílu města
 20. Doplnění projektu "Parkovací dům" do strategického rámce městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 (SUMF) a do Akčního plánu
 21. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu "Volnočasové plochy Liberec I"
 22. Schválení poskytnutí finančního daru na rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku "Opičák" pro ZO ČSOP Armillaria
 23. Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Raiffeisenbank
 24. Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 
 25. Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
 26. Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a vyměřeného penále – IQLANDIA, o. p. s.
 27. Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2020
 28. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 24. 9. 2020
 29. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města
  202. Provozně ekonomická analýza provozování Sportparku Liberec
  203. Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP "Územní studie krajiny pro ORP Liberec"
  204. Vyúčtování příspěvku poskytnutého SML společnosti SFM Liberec, s. r. o. 
  205. Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2020

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.