22.01.2020
Jan Král

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí historické budovy radnice.

V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ.
Podklady k projednání
najdete vždy na webu města ZDE.

 

P O Z V Á N K A
na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec,

které se koná ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení pořadu jednání
 2. Diskuse občanů
 3. Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
 4. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec
 5. Volba náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
 6. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích
 7. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
 8. Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice
 9. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví LK
 10. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví SML
 11. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník 
 12. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za k. ú. Liberec
 13. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
 14. Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML
 15. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
 16. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
 17. Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská 
 18. Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku 
 19. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Vesec u Liberce
 20. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec
 21. Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec
 22. Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ, a. s.
 23. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
 24. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
 25. Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací
 26. Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020
 27. Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2020
 28. Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 2020
 29. Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 30. Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020
 31. Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2020
 32. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci   
 33. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály
 34. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2020
 35. Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2019
 36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 11. 2019
 37. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 12. 12. 2019
 38. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
  201. Návrh rozpočtového opatření č. 10A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města
  202. O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 29. 11. 2019 do 31. 12. 2019 schválených vedoucím odboru ekonomiky
  203. Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 12/2019
  204. Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí roku 2019
  205. Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2020
  206. Odpověď na otevřený dopis – CJ MML 258605/19 – Advent v Liberci
  207. Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze
  208. Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2019

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.