01.01.2011
Main Administrator

Číslo: 6/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku ze psů

Počátek účinnosti: 1.1.2011

 

6/2010

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne  16. 12. 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1 Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Statutárního města Liberec.2
 2. Poplatek ze psů se platí za psy starší 6ti měsíců.

 

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 6 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 6 měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v  poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od  počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne převzetí psa staršího 6 měsíců do držení. V případě držení psa mladšího 6ti měsíců je poplatník povinen podat přiznání nejdéle v den dovršení 6 měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede4
 4. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor5, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 5. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s  podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s  podnikatelskou činností poplatníka,
 6. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména plemeno psa, jeho pohlaví, stáří a datum převzetí psa do držení u  každého z držených psů, veškeré skutečnosti zakládající vznik nároku na  úlevu nebo osvobození od poplatku.
 7. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa 600,- Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení  300,- Kč,

 

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
 2. do 31. března příslušného kalendářního roku, nečiní-li suma poplatků jednoho poplatníka více než 600,-Kč,
 3. ve 4 stejných splátkách do 31.3., 31.5., 31.8., 30.11. každého roku, činí-li suma poplatků jednoho poplatníka více než 600,- Kč; tím není dotčena možnost splatit poplatky jednou částkou podle písm. a).
 4. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 7

Evidenční známky

 1. Držiteli psa je vydána evidenční známka. Na známce je vyznačen název Město Liberec a evidenční číslo psa.
 2. Evidenční známka je nepřenosná.

 

 

Čl. 8

Osvobození

1. Od poplatku jsou osvobozeni:

 1. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná7 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu8 a osoba   provádějící  výcvik  psů  určených k doprovodu těchto osob
 2. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené  nebo opuštěné  psy
 3. osoba, které  stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis9
 4. Statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené
 5. po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata
 6. držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení
 7.  držitelé, jejichž psi jsou mladší 6ti měsíců.
 8. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 9. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

Čl. 9

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši,  vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.10
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11

 

Čl. 10

Zrušovací a přechodná ustanovení

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů.
 2.  Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

Martina Rosenbergová v.r.

Mgr. Jan Korytář v.r.

náměstkyně primátora

primátor města

 

 


 

__________________________________________________________________________________________

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3  § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

5 § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7 § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

8 § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

9 například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

[1]0 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.