10.01.2019
Jan Král

Fond rozvojové spolupráce

Fond rozvojové spolupráce je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28.1.2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 (11.00 hodin) je možné opět podávat žádosti prostřednictvím portálu. https://obcan.liberec.cz.


Jak podat žádost - manuál  pro výzvy na rok 2018
 

 

Dokumenty ke grantovému fondu:
Vyhlášení fondu - 2018
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu rozvojové spolupráce - 2018
Čestné prohlášení de minimis
Hodnotící formulář
Hodnotící formulář souhrnná tabulka projektu
Formulář vyúčtování
Vzor žádosti pro fyzickou osobu
Vzor žádosti pro právnickou osobu
Statut Dotačního fondu SML

Programy fondu:

2.1 Program Partnerská spolupráce
Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských organizací. Příspěvky jsou určeny na přípravu a realizaci vzájemných setkávání, jejichž výsledkem by měl být rozvoj spolupráce a přínos pro řešení vybraných problémů města.
2.2 Program Zahraniční pomoc
Program je určen na podporu konkrétních dlouhodobých projektů v rámci rozvojové
pomoci a je výrazem odpovědnosti města jako součásti bohatší a úspěšnější části světa.
2.3 Podpora místních komunit
Program je určen na podporu činnosti místních iniciativ a osadních výborů za účelem rozvoje jednotlivých čtvrtí a jejich částí. Financovat z něj lze zejména přípravu a realizaci drobných investic a oprav a žádostí o dotace na zlepšení kvality života v jednotlivých čtvrtích, příp. další aktivity.

Správní rada fondu:

  Jméno a příjmení
1. Martina Motshagen (ODS) – předsedkyně
2. Ing. Radek Laušman – místopředseda
3. Jiří Čeček (ZpL)
4. Lenka Červová (ZpL)
5. Ing. Jaroslav Šrajer (ANO 2011)
6. Ing. Radka Loučková-Kotasová (ANO 2011)
7. Mgr. Jan Marek (SLK)
8. Alexandr Šedivý (KSČM)

Tajemník fondu:

Jana Baboráková
(odbor strategického rozvoje a dotací)
e-mail: baborakova.jana@magistrat.liberec.cz