osadní výbory - návod

 

  • Problematika osadních výborů je obecně upravena v § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Z tohoto právního ustanovení vyplývá, že osadní výbor zřizuje zastupitelstvo obce, určuje počet členů osadního výboru a volí jeho předsedu. Předsedou osadního výboru může, ale nemusí být člen zastupitelstva obce.
  • Počet členů osadního výboru nemůže být menší než tři. Počet členů je vždy lichý. Členy osadního výboru jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřizován.
  • Část obce je definována v § 27 odst. 2 zákona o obcích. Je jí evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Části obcí a jejich názvy eviduje odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec.
  • Agendu osadních výborů spravuje organizační oddělení Magistrátu města Liberec. Svůj návrh na zřízení osadního výboru proto zašlete tomuto oddělení. Podání je možno učinit písemně, nebo elektronicky s elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Pokud budete chtít podat návrh ústně do protokolu, je třeba, aby se sepisování protokolu účastnily i osoby, které mají být členy osadního výboru a osoba, která je navrhována jako předseda osadního výboru, aby svoji účast ve výboru stvrdili svým podpisem.
  • Návrh musí obsahovat

1. označení části obce, ve které je osadní výbor zřizován,
2. personální složení osadního výboru,
3. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště jednotlivých členů osadního výboru,
4. informaci, který z členů je navrhován jako předseda osadního výboru,
5. podpisy jednotlivých členů a předsedy osadního výboru,
6. zdůvodnění vzniku osadního výboru


Předložený návrh je podkladem pro zapracování materiálu do rady města a následně do zastupitelstva města, který zpracuje organizační oddělení Magistrátu města Liberec a zajistí jeho projednání na nejbližší schůzi rady města, a poté na zasedání zastupitelstva města.

 

Nastavení cookies