Oddělení organizační

Iva Pourová

vedoucí oddělení organizačního
Tel.: 48 524 3119
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 107

Oddělení organizační

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 162

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mudrá Marie referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města nám. Dr. E. Beneše 1 107 48 524 3163
Ing. Serbusová Eva, DiS. referent oddělení organizačního rada, zastupitelstvo a správa osobních údajů nám. Dr. E. Beneše 1 109a 48 524 3162
Závitkovská Kornela referent oddělení organizačního rada a zastupitelstvo města nám. Dr. E. Beneše 1 107 48 524 3162
POPIS ČINNOSTI

Komplexně zajišťuje agendu rady města a zastupitelstva města, vyhotovuje zápisy a usnesení, slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů a komisí zřízených zastupitelstvem; komplexně zajišťuje agendu výborů (včetně osadních výborů), komisí a odborných pracovních skupin.

Rada města

Zápisy ze zasedání

Zastupitelstvo města

Zápisy ze zasedání, výsledky hlasování

Programy jednání (včetně podkladů - po rozkliknutí)

Audiozáznamy (včetně časového ohraničení jednotlivých bodů programu)

Videozáznamy

 

A) Samostatná působnost
1. zajišťuje komplexní administrativní a technický servis pro tajemníka magistrátu v době nepřítomnosti pracovníka sekretariátu tajemníka;
2. komplexně zajišťuje agendu rady města, zastupitelstva města, včetně veškerých materiálů a jejich formální kontroly a distribuce, zajišťuje prezenci, vyhotovuje zápisy a usnesení, zpracovává návrhy časového plánu zasedání rady a zastupitelstva města;
3. komplexně zajišťuje jednání rady města ve funkci valné hromady společností, shromažďuje a distribuuje podklady pro tato jednání, zajišťuje prezenci, vyhotovuje usnesení; u společností, které nejsou personálně pokryty, vyhotovuje zápisy z valné hromady, zpracovává návrhy časového plánu valných hromad;
4. slouží jako kontaktní místo pro neuvolněné členy rady města, zastupitelstva města, výborů, komisí, odborných pracovních skupin zřízených radou města a zastupitelstvem a pro zástupce společností s majoritní účastí města v souvislosti s jednáním rady města ve funkci valných hromad;
5. vypracovává zprávy o hodnocení jednání zastupitelstva pro radu města, zprávy o plnění usnesení pro radu a zastupitelstvo města, zajišťuje vyřízení podnětů, návrhů a připomínek členů zastupitelstva, komisí a odborných pracovních skupin rady, výborů zastupitelstva a fyzických a právnických osob;
6. vede evidenci členů zastupitelstva, včetně evidence jejich účasti na jednáních zastupitelstva, vystavuje jim průkazy ve spolupráci s mandátovou komisí, zjišťuje a navrhuje náhradníky na uvolněný mandát;
7. ve spolupráci s pověřenými pracovníky (tajemníky) vykonává agendu, která se týká výborů (včetně osadních výborů), komisí, odborných pracovních skupin a správních rad fondů, eviduje zápisy a usnesení z jejich zasedání, vede evidenci jejich statutů a evidenci účasti, zajišťuje podklady pro personální oddělení MML, které se týkají výplaty odměn členům poradních orgánů rady města a zastupitelstva a písemné jmenování a odvolání jednotlivých členů z funkce;
8. v souladu se zákonem č. 21/2006 zajišťuje pro členy zastupitelstva města ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu; vyhotovuje výpisy usnesení z jednání rady města a zastupitelstva vede evidenci přísedících okresního soudu, zabezpečuje podklady pro volby přísedících v zastupitelstvu.

B) Přenesená působnost
Nevykonává


Aktuality odboru

05.12.2018

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice.
 
04.11.2015

Náhradní zasedání pokračování 9. přerušeného Zastupitelstva města Liberec

Zasedání 9. zastupitelstva města bude pokračovat ve čtvrtek 12. listopadu od 15.00 hodin.