Oddělení technické správy

Ing. Jiří Kovačičin

vedoucí oddělení technické správy
Tel.: 48 524 3876
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Oddělení technické správy

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 876

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.30 48 524 3882
Beranová Jitka referent oddělení technické správy lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Crháková Olga referent oddělení technické správy letní čistění komunikací, zimní údržba komunikací, správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV), služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3877
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov,Dolní Hanychov,Ostašov, Machnín, Františkov-část, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3881
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy lokalita: Doubí u Liberce - část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce - část, Horní Růžodol - část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov - část, Nový Harcov, Liberec Kristiánov - část, Liberec Perštýn - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město - část, Růžodol I - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Šerclová Hana referent oddělení technické správy technická správa komunikací, pasport komunikací, služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757
POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy zajišťuje běžnou údržbu komunikací a chodníků, čištění města a zimní údržbu, vedení pasportu místních komunikací, správu a údržbu veřejného osvětlení vč. příslušenství, správu a údržbu Rekreačního a sportovního areálu Vesec.

 

 • komplexně vykonává všechny činnosti správce komunikací v majetku SML, včetně chodníků, příslušenství, veřejného osvětlení a zejména zajišťuje:

  • příjem, evidenci a vyřizování veškerých žádostí, stížností a peticí obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech správy komunikací a mostů včetně příslušenství;
  • agendu zásahů do komunikací, jejich příslušenství, vodorovného a  svislého dopravního značení, mostních objektů a veřejné zeleně, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních z titulu zásahu do spravovaného majetku, určuje rozsah oprav a rekonstrukcí včetně jejich koordinace a zajištění veškerých podkladů k jejich realizaci;
  • sleduje záruční doby u všech zásahů do majetku, jež je předmětem správy, uplatňovat reklamace v případě zjištěných závad;
  • přebírá nově vybudované komunikace a související zařízení;
  • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do  něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
  • zabezpečuje běžnou údržbu komunikací, včetně příslušenství a mostů dle zákona 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
  • zajišťuje veškerý legislativou daný dozor a pravidelné prohlídky komunikací a mostů v rozsahu daném zákonem č. 13/1997, prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů a norem, včetně kontroly stavu jejich příslušenství;
  • provádí kontrolu stavu čistoty komunikací;
  • zpracovává návrhy plánů a finančních harmonogramů a rekonstrukcí spravovaného majetku, vede evidenci požadavků na opravy komunikací, mostů a zařízení a předkládá je, včetně vymezení priorit orgánům SML;
  • zabezpečuje inženýrskou činnost a nezbytně nutnou koordinaci při zajišťování oprav, rekonstrukcí spravovaného majetku a při výstavbě nových částí tohoto majetku;
 • vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;
 • ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušnými útvary MML zajišťuje dopravního značení ve městě Liberec;
 • zajišťuje označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic
 • vykonává supervizi nad smluvními partnery v oblasti zimní údržby, čistoty města (komunikací, chodníků, veřejných ploch ve vlastnictví města); tyto činnosti koordinuje a vytváří pro ně návrhy koncepcí;
 • zajišťuje a uvádí do praxe prvky bezpečnosti silničního provozu v rámci programu BESIP;
 • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelně signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj. 
 • zajišťuje vedení pasportů komunikací ve vlastnictví SML
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací  a veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberec
 • v rámci stanovenéodpovědnosti za správu a údržbu majetku města vypořádá vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, popř. movitého majetku ve vlastnictví města, pokud nejde o vypořádání vlastnických vztahů svěřených společně s majetkemjiným útvarům MML
 • vykonává administrativní supervizi nad provozovatelem parkovacího a odtahového systému ve městě, vytváří koncepci, zajišťuje údržbu a rozvoj parkovacího systému ve městě Liberci
 • zajišťuje monitoring, evidenci a výzvy k odstranění autovraků na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví SML
 • zajišťuje fyzickou likvidaci autovraků
 • komplexně zajišťuje agendu koncepce městského hromadné dopravy v Liberci, vykonává administrativní supervizi nad činností DPML, a.s.
 • zajišťuje správu, údržbu a rozvoj autobusových přístřešků ve vlastnictví města Liberec
 • zajišťuje správu, údržbu a rozvoj optické sítě, která byla pořízena v rámci činností odboru
 • účastní se dopravní komise poradního orgánu rady města Liberec, vykonává činnost tajemníka této komise 
 • v rámci přenesené působnosti je oprávněn k výkonu státního dozoru nad silnicemi II. a III. třídy ve správním obvodu města Liberec jako obce s rozšířenou působností, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi na území města Liberec.

Aktuality odboru

02.10.2018

Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2018-2019

Operační plán zimní údržby komunikací je základním podkladem k provádění zimní údržby pozemních komunikací ve městě Liberci na období 2018/2019.
 
01.08.2018

Obnova dětského hřiště v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

Právě probíhá obnova dětského hřiště v areálu Vesec.
 
23.03.2018

Operační plán čištění města pro rok 2018

Operační plán čištění města Liberce je základním podkladem pro udržení únosné míry znečištění města Liberec, která bude přijatelná pro občany města vzhledem k hygienickým a estetickým podmínkám a také vzhledem k zajištění bezpečnosti provozu v průběhu celého roku 2018.
 
14.02.2018

Spuštění nového portálu vyjadřovací služby

Spuštění nového portálu pro vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení.
 
01.02.2018

Správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec

Správu Rekreačního a sportovního areálu Vesec převzal od 1. 2. 2018 odbor správy veřejného majetku.